Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre CODIMA, SL (Consultores para la Información y Difusión del Medio Ambiente, SL), i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de març de 2006

REUNITS

D'una part, el senyor Josep Roses Guzman, amb DNI número 37707552-H, en representació de Consultores para la Difusión de Información del Medio Ambiente, SL, en endavant CODIMA, SL, en qualitat d'administrador de l'empresa, amb domicili a Barcelona, carrer Sant Antoni Maria Claret, 24, 1r pis.

I de l'altra part el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides mitjançant escriptura.

EXPOSEN

   • Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic que desenvolupa activitats d'educació superior i formació, desenvolupament científic i tecnològic i investigació.
   • Que CODIMA, SL, és una entitat de dret privat que té com a objectiu el desenvolupament de projectes i tecnologies per Mecànica Social i que ha desenvolupat el projecte Factus a l'Amèrica Llatina, accèssit al premi Iberoeka 2004.
   • Que tant la Universitat de les Illes Balears com CODIMA, SL, estan d'acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú, àdhuc la participació en projectes conjunts tant d'àmbit nacional com internacional, i manifesten la seva voluntat de formalitzar el present conveni marc de col·laboració i, per consegüent,

   CONVENEN

   Aprofundir en les relacions científiques, tècniques i econòmiques d'ambdues institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d'actuació que afavoreixin i incrementin dins el present marc els contractes i les col·laboracions conforme a les següents

   CLÀUSULES

   Primera . Finalitat de l'acord marc

   L'objecte d'aquest acord és l'establiment d'un marc d'actuació per a la col·laboració entre CODIMA, SL, i la Universitat de les Illes Balears a través del seu Laboratori de Recerca i Documentació Turística en activitats de desenvolupament científic i tecnològic i de col·laboració en temes específics de Mecànica Social.

   Segona . Modalitats de col·laboració

   La col·laboració entre CODIMA, SL, i la Universitat de les Illes Balears pot concretar-se en les àrees següents:

    • Col·laboració en investigacions relacionades amb Mecànica Social.
    • Desenvolupament conjunt de projectes cientificotecnològics d'aplicacions en Mecànica Social.
    • Qualsevol altra que sigui considerada d'interès mutu per ambdues parts, dins les disponibilitats i les activitats que constitueixen l'objecte del present acord marc.

    Tercera . Contingut dels convenis específics

    Cada projecte i/o programa d'actuació en el marc d'aquest acord serà objecte d'un conveni específic o contracte que haurà de tenir, entre d'altres, els aspectes següents:

     • Definició de l'objecte específic.
     • Descripció del pla de treball, que inclourà les diferents fases i la temporalització del seu desenvolupament.
     • Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix l'esmentat pla de treball, especificant-ne les fonts de finançament.
     • Normes per a la coordinació, l'execució i el seguiment del projecte.
     • Determinació dels responsables, un per cada part, que seran designats per mutu acord i que es responsabilitzaran del seguiment del conveni específic.

     Quarta . Col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

     La gestió economicoadministrativa dels convenis específics o contractes derivats del present acord marc serà encarregada, per part de la Universitat de les Illes Balears, a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, fundació cultural privada de caràcter permanent constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996. La Fundació té com a objectiu establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, per afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.

     La Fundació col·laborarà amb l'equip investigador i CODIMA, SL, dins el marc del que especifica l'Acord normatiu 3236/1996, del 18 de setembre, sobre l'organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, del 20).

     Cinquena . Normes de funcionament

     Les col·laboracions derivades d'aquest acord marc quedaran subjectes a les normes de la Universitat de les Illes Balears, en la forma que estableixin els convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració.

     Sisena . Entrada en vigor i durada

     El present acord marc entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la seva vigència serà de dos anys, renovable per períodes iguals mitjançant acord entre les parts.

     Setena . Modificació i rescissió

     Les parts poden modificar o denunciar el present acord marc en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol de les parts pot, al seu torn, denunciar el present acord comunicant-ho per escrit a l'altra part amb sis mesos d'antelació a la data en què el vulgui donar per acabat. En tots dos casos hauran de finalitzar-se les tasques dels convenis específics que estiguin en vigor.

     CODIMA, SL, i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present acord, i renuncien, en cas de conflicte, a sotmetre'l als tribunals.

     Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

     Per CODIMA, SL

      

     Per la Universitat de les Illes Balears,

      

     Josep Roses
     Administrador

     Avel·lí Blasco
     Rector

     Diligència

     El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de desembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).