Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'accions a desenvolupar amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'estudiants Universitat de les Illes Balears

Palma, 22 de novembre de 2005

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB núm. 93, de 01-07-2003).

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67, de 23-05-2003), com a representant d'aquesta Universitat, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

Amb data de 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per establir una col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius compartits.

Per altra part, el dia 3 de juny de 2004 es va signar un conveni de col·laboració entre la conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'accions a desenvolupar amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'estudiants universitaris a les Illes Balears.

Atès que els indicadors estadístics mostren una proporció de la població de les Illes Balears amb estudis superiors per davall de la mitjana estatal i, relacionat amb això, un nombre d'alumnes de nou ingrés a la UIB inferior a la mitjana espanyola i molt inferior a l'aconsellada per la Unió Europea.

Atès que la Conselleria d'Educació i Cultura té com a objectiu la millora de la formació i la cultura dels ciutadans de les Illes Balears, i que la Universitat de les Illes Balears és el principal agent de formació superior a la comunitat autònoma.

S'estableix aquest conveni, per tal de col·laborar, mitjançant les accions que es considerin oportunes, a l'increment del nombre d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i a la difusió de l'activitat universitària a la societat.

Per tot això,

ACORDAM

Primer . Crear, dotar i mantenir una comissió mixta per desenvolupar accions que afavoreixin les relacions entre l'educació secundària i la formació universitària amb els objectius següents:

 1. Potenciar la coherència del sistema educatiu amb el traspàs d'informació entre nivells educatius, especialment entre l'educació secundària i l'ensenyament universitari.
 2. Difondre l'oferta formativa de la UIB.
 3. Apropar l'alumnat i el professorat dels diferents nivells.
 4. Fer atractius i propers els estudis universitaris als estudiants de secundària.
 5. Proposar actuacions que augmentin el nombre d'alumnes universitaris a les Illes Balears.

Per assolir els objectius anteriorment esmentats, s'ha dissenyat un programa d'orientació i transició a la universitat (POTU), un pla d'actuacions relacionat amb la captació d'alumnes, les relacions entre el professorat de secundària i de la Universitat i el suport als alumnes que han d'accedir a la Universitat.

Segon . La comissió mixta, que ha de supervisar el desenvolupament del programa i del pla d'acció i la gestió dels recursos i aprovar, si escau, els informes anuals d'avaluació que se'n derivin, serà copresidida pel director general d'Universitat i pel vicerector d'Estudiants i estarà formada pel cap del Servei d'Universitat, de la Direcció General d'Universitat; pel cap del Servei de Formació Permanent del Professorat, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa; per un representant del professorat d'educació secundària de Mallorca, un de Menorca i un d'Eivissa i un representant dels departaments d'orientació dels IES, proposats pel director general d'Universitat; per tres representants del professorat de la UIB i per un representant del Consell d'Estudiants de la UIB, designats pel vicerector d'Estudiants; pel director de l'ICE i pel coordinador de les relacions de la UIB amb els centres de secundària, que actuarà com a secretari.

Tercer . Són funcions de la comissió mixta:

 1. Efectuar el seguiment i l'avaluació del programa d'orientació i transició a la universitat i dels plans d'actuació.
 2. Formular les propostes de reforma d'aquest conveni.
 3. Qualsevol altre que es derivi d'aquest conveni.

Quart. Es podrà crear una subcomissió de seguiment del conveni, que haurà d'estar integrada com a mínim pels membres següents:

 1. El director general d'Universitat.
 2. El vicerector d'Estudiants de la UIB.
 3. Dues persones representants de la Conselleria d'Educació i Cultura designades pel director general d'Universitat.
 4. Dues persones representants de la Universitat designades pel vicerector d'Estudiants.

Cinquè. La Conselleria d'Educació i Cultura destinarà quatre docents a temps complet per desenvolupar les tasques que es derivin d'aquests objectius. Aquests funcionaris podran assistir a les reunions de la comissió mixta.

Sisè. La Universitat de les Illes Balears aportarà els mitjans necessaris i facilitarà les relacions amb els serveis universitaris convenients per al bon desenvolupament del programa .

Setè . La Conselleria d'Educació i Cultura aportarà a la UIB la quantitat de 30.000 euros l'any 2005, a càrrec de la partida pressupostària 13801 421F01 44100, en concepte de col·laboració en el pagament de les despeses per a actuacions realitzades per assolir els objectius indicats a l'apartat primer i justificades per la UIB.

Vuitè. En totes les actuacions i publicacions que es desenvolupin en el marc del POTU han d'aparèixer, conjuntament, el nom de la Conselleria d'Educació i Cultura i el de la Universitat de les Illes Balears.

Novè. La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2005.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam en dos exemplars en el lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura

 

Per la Universitat de les Illes Balears

Francesc J. Fiol Amengual
Conseller

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Diligència

El present conveniel va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de desembre de 2005. i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).