Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma / Madrid, 19 de desembre de 2005

REUNITS

D'una banda, el senyor Francisco Marcellán Español, en nom de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació ( ANECA ), fundació constituïda en escriptura pública atorgada davant el notari de Madrid senyor Inocencio Figaredo de la Mora el dia 31 de juliol de 2002, sota el número 2981 del seu protocol, amb domicili a Madrid, carrer Orense núm. 11, 8è, CIF G-83381822. Inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació i Ciència amb el número 750.

Intervé en la condició de director de la fundació, fent ús del poder concedit al seu favor en escriptura pública autoritzada el dia 7 de juliol de 2004 pel notari de Madrid senyor Inocencio Figaredo de la Mora, amb el número 2401 del seu protocol.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdós representants, reconeixent-se mútuament capacitat suficient, subscriuen en nom de les respectives entitats el present document i, a aquest efecte,

EXPOSEN

Primer . Que l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (en endavant ANECA) és una fundació estatal creada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, amb l'autorització del Consell de Ministres de 19 de juliol de 2002, en compliment del que estableix l'article 32 de la Llei d'universitats (Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre).

Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de Dret públic que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb altres organismes a fi de fomentar la cultura de qualitat en l'educació superior.

Segon . Que l'ANECA, amb data 27 d'octubre de 2005, realitzà una convocatòria per a la participació de les universitats amb serveis d'ocupació en un projecte sobre la inserció laboral dels universitaris (annex I).

Tercer . Que la Universitat de les Illes Balears envià la sol·licitud de participació tal com s'indicava a la convocatòria.

Quart . Que, una vegada rebudes totes les sol·licituds, el 12 de desembre es va reunir a la seu de l'ANECA, c/ Orense, 11, 7è, la Comissió de Selecció presidida pel coordinador general de l'ANECA, i que la Universitat de les Illes Balears va resultar triada per participar als grups de treball que realitzaran el projecte. La formació dels grups figura a l'annex II.

Per tot això, les parts acorden de formalitzar el present conveni conformement amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Que la Universitat de les Illes Balears participarà en el projecte aportant informes sobre les seves bases de dades, en el format i els terminis que determinin els grups de treball del projecte, revisant la documentació enviada per aquests i participant en les jornades que s'organitzaran per presentar i analitzar els resultats.

Aquesta participació inclou rebre informació generada durant tot el projecte.

Segona . Que la Universitat formarà part del grup que desenvoluparà la fase IV del projecte, liderat per la Universitat Miguel Hernández.

Tercera . Durada . Els projectes s'han de realitzar segons els terminis establerts en les normes tècniques proporcionades per l'ANECA a la Universitat.

Quarta . Seguiment . La Unitat d'Estudis de l'ANECA dirigirà el desenvolupament del projecte, en coordinarà els grups i serà la via de relació amb la Universitat.

Cinquena . Condicions econòmiques . Una vegada verificat per la Unitat d'Estudis de l'ANECA el compliment de les obligacions assenyalades a la convocatòria, l'ANECA realitzarà una prestació financera a favor de la Universitat consistent en:

3.570 (tres mil cinc-cents setanta) euros en començar l'elaboració dels informes, durant el mes de gener de 2006.
3.000 (tres mil) euros en començar els treballs prevists a la fase IV, durant el mes de maig de 2006.

Aquesta prestació financera es farà efectiva mitjançant transferència bancària al compte corrent de Caixa de Balears, Sa Nostra, número 2051- 0151- 65- 1014198336, obert a nom de la Universitat.

Sisena . Difusió dels resultats . La informació obtinguda després del desenvolupament del projecte pot ser difosa per l'ANECA .

L'ANECA es compromet a no proporcionar dades desgranades per institució.

Setena . Comissió de conflictes . Per resoldre les divergències que puguin sorgir en la interpretació i l'execució del present conveni, es crea una comissió paritària per a la resolució de conflictes formada pel senyor Eduardo Coba Arango en representació de l'ANECA i pel senyor ¿¿¿¿¿¿¿¿¿. en representació de la Universitat.

Vuitena . Jurisdicció . El present contracte té naturalesa civil. Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que sobre el contracte pugui sorgir. En cas de no ser possible una solució amigable, i resultar procedent el litigi judicial, les parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre'ls, sotmetre's a la jurisdicció i competència dels tribunals de Madrid.

I, com a prova de conformitat amb totes les clàusules, signen el present document, al lloc i en la data indicats, en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà.

Per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Francisco Marcellán
Director
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de gener de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de febrer de 2006., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).