Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de València per al desenvolupament del projecte "Herbari Virtual del Mediterrani Occidental "

Palma/València, 26 de gener de 2006

COMPAREIXEN

D'una part, el Rector de la Universitat de València (UVEG), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Francisco Tomàs Verd, com a representant d'aquesta, en virtut del que estableixen els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdós representants, reconeixent-se mútuament la capacitat jurídica suficient, subscriuen en nom de les respectives entitats el present conveni, i a aquest efecte

MANIFESTEN

Primer .- Que la UIB és l'organisme executor del projecte "Herbari Virtual del Mediterrani occidental", parcialment finançat per la Fundació Biodiversidad segons resolució de la dita entitat de 16 de setembre de 2005 de la convocatòria de concessió d'ajudes per a la realització d'activitats mediambientals per al període 2005-2006 (BOE 226, de 21 setembre de 2005), del qual és investigador responsable el Dr. Joan Rita Larrucea.

Segon .- Que en el projecte esmentat es preveu la realització d'un apartat dedicat a la flora del País Valencià, i que el grup de Florística del Jardí Botànic de la UVEG té la capacitació idònia per realitzar-lo.

Tercer .- Que el Dr. Gonzalo Mateo Sanz és responsable del Grup de Florística del Jardí Botànic de València del Dept. de Botànica de la dita Universitat.

CLÀUSULES

PRIMERA . L'objecte del present conveni és establir les condicions per les quals s'ha de regir l'execució per part de la UVEG dels treballs científics definits en el projecte "Herbari virtual del Mediterrani occidental".

SEGONA . La UVEG accepta realitzar les feines encomanades en el projecte, que es troben especificades a l'annex d'aquest conveni, i aplicar la subvenció als fins per als quals s'atorga, així com autoritzar que el Dr. Gonzalo Mateo Sanz tingui una dedicació del 20% del seu horari laboral al dit projecte.

TERCERA . La UIB es compromet a mantenir la web, i les bases de dades associades, anomenada "Herbari virtual del Mediterrani occidental", en els seus servidors accessibles al usuaris d'Internet, tot seguint les indicacions previstes al projecte presentat a la Fundació Biodiversidad.

QUARTA . La UIB es compromet a contractar dos tècnics a mitja jornada per una durada de cinc mesos per executar les feines previstes a l'annex (la suma dels imports dels dos contractes tindrà un cost total de 10.564 ¿, a càrrec de la partida 063934). Aquests tècnics desenvoluparan la seva feina a les instal·lacions de la UVEG sota la direcció del Dr. Gonzalo Mateo Sanz i seguint les prescripcions tècniques que aportarà el Lab. de Botànica de la UIB.

CINQUENA . Per a la realització del treball assignat en el projecte al grup de la UVEG d'acord amb el pla de treball, la UIB es compromet a abonar a la UVEG la quantitat de 7.403 euros (set mil quatre-cents tres euros) a càrrec de la partida 063934, que respon al pressupost de despeses que figura a l'annex d'aquest conveni.

L'abonament de la dita quantitat es farà efectiu per transferència bancària al c/c núm. 2077 0735 89 3100159143, obert a BANCAJA, a nom de la Universitat de València.

SISENA . El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva durada es fixa fins a l'emissió de l'informe del projecte el mes de desembre de 2006.

SETENA . Cada una de les parts que desenvolupi les activitats en aquest projecte haurà de respectar les normes de funcionament intern de les seves instal·lacions, sense que en cap cas s'alteri la relació jurídica ni s'estableixi cap dret envers l'altra part.

VUITENA . La UVEG es compromet a complir les condicions de justificació i execució pressupostària fixades a la resolució d'aprovació del projecte, i es compromet a lliurar a petició de l'investigador responsable els informes que corresponen, així com el certificat de les despeses realitzades a càrrec seu. L'entrega dels dits informes serà efectiva contra document acreditatiu, expedit i degudament signat per la UIB, en el qual consti que s'han rebut.

NOVENA . La UIB i la UVEG podran disposar de la informació utilitzada i obtinguda al llarg dels estudis continguts en el marc d'aquest conveni, per utilitzar-la en el treball d'investigació, experimentació i desenvolupament tecnològic dels propis centres, així com en els processos de transferència i cooperació tècnica.

DESENA. La UIB tindrà els drets d'explotació, dins el lloc web anomenat "Herbari virtual del Mediterrani occidental" o en qualsevol de les seves versions idiomàtiques, de les obres produïdes com a resultat d'aquest conveni. Qualsevol publicació dels resultats d'aquest conveni diferents de l'esmentat haurà de tenir necessàriament la prèvia i expressa autorització per escrit dels autors, de conformitat amb els drets morals que els corresponen segons el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

ONZENA. A efectes de qualsevol comunicació relativa al present conveni, l'investigador responsable del projecte, Dr. Joan Rita Larrucea, serà l'interlocutor per part de la UIB. Per part de la UVEG l'interlocutor serà el Dr. Gonzalo Mateo Sanz.

DOTZENA . La UIB i la UVEG es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que pugui sortir en el desenvolupament del present conveni. No obstant això, per resoldre els dubtes i llacunes que puguin aparèixer en la seva interpretació hom s'atindrà als principis del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà l'únic competent per conèixer de les qüestions litigioses que es puguin plantejar.

I com a prova de conformitat, signen aquest conveni en tres exemplars i en tots els fulls, al lloc i en la data indicats al principi.

Per la Universitat de València,

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Francisco Tomàs
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de desembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de febrer 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex al conveni de col·laboració amb la Universitat de València

L'objectiu del treball és desenvolupar la part corresponent al País Valencià del projecte "Herbari virtual del Mediterrani occidental", que està detallada al projecte presentat a la Fundació Biodiversidad. Les tasques específiques per realitzar són:

  • Recol·lecció del material vegetal de les espècies que no es troben ja representades a l'Herbari virtual de les Illes Balears perquè es pugui incrementar l'Herbari en 400 espècies, tot seguint la metodologia desenvolupada pel Lab. de Botànica de la UIB.
  • Produir les imatges digitals d'aquestes espècies, tractar-les fins que puguin ser incorporades a la pàgina web, i la seva incorporació a la pàgina.
  • Escriure la informació prevista a la fitxa de cada espècie nova i completar la de les espècies ja presents a l'Herbari en les seves versions catalana, castellana i anglesa.
  • Fer les feines al llarg de l'any 2006 i tenir-les finalitzades el mes d'octubre de 2006

Pressupost

Campanyes de camp 3.260,00 ¿
Material inventariable 2.560,00 ¿
Material fungible 983,00 ¿
Assistència a reunions 600,00 ¿

TOTAL 7.403,00 ¿