Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni instrumental entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en relació amb el finançament de propostes orientades al disseny de l'adequació de la institució universitària per promoure la construcció de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior

Palma, 13 de gener de 2006

D'una banda, el senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, habilitat per a la signatura per l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de maig, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I, de l'altra, el senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el decret 170/2003 de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

MANIFESTAM

Primer . El 12 de desembre de 2005 se signa un acord marc de col·laboració entre el Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) i la conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en el marc de la convocatòria del MEC (Ordre ECI/924/2005, de 21 de març, del Butlletí Oficial de l'Estat de 12 d'abril) per al finançament de propostes orientades a dissenyar l'adequació de les institucions universitàries a les directrius del Procés de Bolonya i per impulsar accions per promoure la construcció de l'Espai Europeu de Ensenyament Superior (EEES).

Segon . Que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, manifesta interès per col·laborar i participar en la planificació estratègica, el disseny i la definició d'actuacions conjuntament amb la UIB amb l'objectiu de promoure la integració a l'EEES.

Tercer. Que la UIB també manifesta el seu interès perquè el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Educació i Cultura, s'impliqui en el procés d'adaptació progressiva del sistema d'educació universitari a les directrius de l'EEES.

ACORDAM

Primer . La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet a cofinançar els projectes corresponents de la UIB aprovats en la convocatòria feta per l'Ordre ECI/924/2005, de 21 de març, per a la qual cosa fa una aportació a la UIB de 30.000 euros d'acord amb la clàusula segona de l'Acord marc de col·laboració de dia 12 de desembre de 2005 subscrit entre el Ministeri d'Educació i Ciència i el Govern de les Illes Balears.

Segon . L'aportació de la Conselleria d'Educació i Cultura a la UIB per dur a terme actuacions orientades a dissenyar un projecte per a l'adequació de les institucions universitàries a les directrius del Procés de Bolonya i per impulsar accions per promoure la construcció de l'EEES és de 30.000 euros, que aniran a càrrec de la partida 13801.421F01.44100.00, de l'any 2005 .

Tercer . La UIB haurà de presentar un certificat de gerència o del servei de comptabilitat en el qual s'especifiquin, detallades per conceptes, les despeses efectuades. El termini per a la presentació d'aquesta justificació és de tres mesos comptats a partir de la data de finalització de l'activitat finançada, és a dir, el 30 de setembre de 2006.

Quart . La Conselleria d'Educació i Cultura, a través de la Direcció General d'Universitat, participarà en el disseny de la planificació estratègica d'integració de la UIB en l'estructura dels estudis a l'EEES.

Cinquè . Els resultats obtinguts de l'esmentada planificació estratègica s'han d'enviar a la Direcció General d'Universitat abans del 30 de setembre de 2006.

Sisè . El període de vigència d'aquest conveni és el que correspon a les actuacions previstes en els acords anteriors.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen per duplicat aquest conveni.

Francesc J. Fiol Amengual

 

Avel·lí Blasco Esteve

CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA

RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de febrer de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).