Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni general entre la Universitat Simón Bolívar (Veneçuela) i la Universitat de les iIlles Balears (Espanya)

Sartenejas, 8 de desembre de 2005

Palma, 1 de febrer de 2006

REUNITS

D'una banda, la Universitat Simón Bolívar, institució d'educació superior, creada pel Decret de la Presidència de la República núm. 878, de 18 de juliol de 1967, modificat pel Decret núm. 94 de data 9 de juliol de 1969, ubicada a Sartenejas, municipi autònom Baruta de l'Estat de Miranda, Veneçuela, la qual en endavant i als efectes d'aquest conveni s'anomenarà "la USB", representada degudament en aquest acte pel seu rector, el professor Benjamín Scharifker, veneçolà, major d'edat, d'aquest domicili i titular de la cèdula d'identitat núm. 6150327, autoritzar degudament en sessió del Consell Directiu del dia 9 de novembre de 2005.

De l'altra, la Universitat de les Illes Balears, que d'ara endavant s'anomenarà "la UIB", representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears, Espanya.

Acorden, de manera voluntària, la subscripció d'aquest conveni general, el qual es regeix pel conjunt de clàusules següent.

CLÀUSULES

Primera . La USB i la UIB acorden subscriure aquest conveni general per promoure activitats de cooperació en docència, investigació i extensió, el qual constitueix la plataforma per a l'establiment de convenis específics per a l'execució de programes relacionats amb àrees més concretes i delimitades.

Segona . Els objectius d'aquest conveni general són els següents:

a ) Activitats d'investigació conjunta.

b ) Cooperació pedagògica.

c ) Intercanvi d'estudiants i professors.

d ) Intercanvi de documents científics i d'ensenyament.

e ) Participació en seminaris i trobades acadèmiques.

f ) Suport a la gestió universitària.

g ) Disseny i generació de sistemes d'intercanvi d'informació i documentació de caràcter acadèmic, científic, tecnològic i pedagògic entre les dues institucions.

Tercera . A fi d'aconseguir els objectius proposats en la clàusula anterior, les dues institucions es comprometen a complir activitats els detalls d'operació, funcionament, pressupost, finançament i recursos requerits de les quals es defineixen en els convenis específics respectius.

Quarta . Aquest conveni general no obliga la USB ni la UIB a proveir fons ni altres recursos propis o aliens, si no és que s'estableix així per escrit en acords específics, ni impedeix la signatura de convenis similars amb altres institucions o universitats, nacionals o internacionals. Tant la USB com la UIB poden sol·licitar suport financer de terceres parts de manera conjunta o individual, a fi de portar endavant els projectes i les activitats que es defineixen en el conveni marc i els acords específics. En cas que sorgeixin compromisos derivats de suports financers obtinguts, cal que les dues parts els acceptin prèviament.

Cinquena . Els convenis específics que es derivin d'aquest acord han de definir clarament els drets de propietat intel·lectual o modalitats de comercialització de resultats, en cas que n'hi hagi.

Sisena . Per tal de coordinar, dirigir i supervisar les activitats que preveu aquest conveni general, es designaran dos representants de cada part, els quals en cada conveni específic poden delegar les representacions i sol·licitar informació periòdica de les activitats realitzades.

Setena . La vigència d'aquest conveni és de dos (2) anys, comptats a partir de la seva signatura, però es pot renovar amb el consentiment previ per escrit de les dues parts. Aquest conveni es pot rescindir mitjançant una notificació escrita d'alguna de les parts, amb una anticipació no inferior a sis (6) mesos abans que expiri la vigència del conveni. Els projectes o activitats que s'hagin iniciat sota l'empara del conveni i que no hagin conclòs al seu venciment o rescissió no es veuen afectats, i se n'ha de permetre la culminació respectiva.

Vuitena . Cap addició, variació o alteració d'aquest conveni no és vàlida si no la ratifiquen les dues parts i s'hi incorpora per escrit mitjançant un annex que ha de formar part integrant d'aquest conveni.

Novena . En cas que es presentin dubtes o controvèrsies en l'aplicació, l'execució o la interpretació d'aquest conveni, cal que es resolguin de comú acord entre les dues institucions.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat Simón Bolívar,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Benjamín Scharifker
Rector
Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 de maig de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).