Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ)

Palma, 9 de febrer de 2006

REUNITS

D'una part, la Universitat de les Illes Balears (UIB), representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

I de l'altra, la Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ), associació sense ànim de lucre (en virtut de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març), i en nom seu l'Il·lustríssim Senyor Anthony Barnes Atkinson, com a president, en virtut de les atribucions que li confereix l'Estatut de l'associació, aprovat el 22 de juliol de 2005.

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què intervenen respectivament, la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest conveni marc, a l'efecte del qual,

EXPOSEN

1r. Que la Universitat de les Illes Balears es defineix per la seva dedicació a la docència i investigació, per a la qual cosa resulta necessària la col·laboració d'altres institucions.

2n. Que entre les seves finalitats es preveu el suport científic i tècnic al desenvolupament social, econòmic i cultural, com també el millor coneixement en tots els seus aspectes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual constitueix el seu àmbit.

3r. Que la Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ) té encomanades, entre d'altres, "la investigació, l'estudi i l'assessorament en les matèries relatives a l'economia de la desigualtat".

4t. Que està interessada en el desenvolupament del coneixement científic, com també a contribuir a la formació de titulats universitaris, en l'àmbit específic de l'economia pública.

Amb aquesta finalitat, subscriuen aquest conveni marc, que es regeix per les següents

CLÀUSULES

Primera . La Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ) i la Universitat de les Illes Balears fomentaran la col·laboració entre ambdues institucions a fi que es desenvolupin activitats conjuntes en l'àrea formativa i d'investigació.

Segona . Que aquestes institucions intercanviaran les informacions necessàries per determinar les àrees concretes de treball en les que hi hagi interès a desenvolupar projectes conjunts. La Universitat de les Illes Balears i la Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ) col·laboraran en activitats de recerca i desenvolupament, intercanvi d'experts, formació de personal i suport tecnològic.

Tercera . El desenvolupament d'aquest conveni marc es realitzarà mitjançant convenis específics que les parts que signen aquest conveni hauran de subscriure, i una vegada siguin ratificats pels representants que les parts designin amb aquesta finalitat.

Quarta . La selecció de les activitats conjuntes es realitzarà sobre la base de criteris de reciprocitat i complementarietat d'esforços.

Cinquena . A fi de canalitzar les relacions, es constitueix una comissió de seguiment formada per un representant designat per la Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ) i un representant designat per la Universitat de les Illes Balears.

Sisena . Aquest conveni marc té una durada de tres anys, prorrogables, llevat que una de les dues parts el denunciï amb noranta dies d'antelació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Society for the Study of Economic Inequality,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Anthony Barnes Atkinson
President

Diligència

El present conveni marc de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).