Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la universitat de les illes balears i l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior per a l'ús de les instal·lacions i els equipaments del centre

Palma/ Alaior, 18 de gener de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Pere Jaume Alzina Seguí, amb DNI núm. 78305686-R, director de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior (Menorca).

Ambdues parts, actuant en representació de les institucions esmentades i en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

Primer . La UIB, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació, realitzarà a Menorca els cursos del Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i el curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud pedagògica (CAP); així mateix, la UIB hi durà a terme les assignatures de Plàstica, Música i Educació Física dels estudis reglats de Mestre, especialitat d'Educació Especial i, també, els cursos de la Universitat Oberta per a Majors (UOM).

Segon . Per a la impartició d'aquests programes, cursos i assignatures, i atès el volum d'alumnat inscrit i les característiques d'aquests, la UIB no disposa d'espai suficient ni dels materials per poder-los dur a terme adequadament a la Seu universitària de Can Salort a Alaior.

I com a resultat d'aquests antecedents estableixen aquest conveni i

ACORDEN

Primer . L'IES Josep Miquel Guàrdia aportarà les instal·lacions i l'equipament on es duran a terme els cursos del Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i el curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud pedagògica (CAP); les assignatures de Plàstica, Música i Educació Física dels estudis reglats de Mestre, especialitat d'Educació Especial, i els cursos de la Universitat Oberta per a Majors (UOM), i es farà càrrec de les despeses corrents de manteniment i neteja de les instal·lacions.

Segon . La UIB, per la seva part, aporta la quantitat de 4.000 (quatre mil) euros cada curs, repartits, d'una banda, 2.000 per al CAP i Reciclatge de català, i la resta per a les assignatures de MEE i la UOM, a fi de cobrir les despeses que es puguin derivar de la signatura d'aquest conveni de col·laboració.

Tercer . Cal tenir en compte que les despeses de fotocòpies no hi són incloses, per tant, l'IES emetrà les factures corresponents per aquest concepte.

Quart . El pagament es farà quan acabi l'esmentada acció formativa cada curs.

Cinquè . Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Sisè . S'acorda que aquest conveni es renovarà anualment de manera automàtica, tret que alguna de les parts manifesti explícitament la voluntat de modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'IES Josep Miquel Guàrdia,

 

 

Avel·lí Blasco
Rector

Pere Jaume Alzina
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).