Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del Taller ARTUOM

Palma, 30 de gener de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Rogelio Araújo Gil, President de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Fundació), assistit pel Senyor José María Mir de la Fuente, Secretari de la Fundació.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que, d'acord amb l'Acord marc de col·laboració entre la UIB i la Fundació, signat a Palma el 2 de juny de 1993, i amb el punt Segon de l'apartat Acorden , en què s'acordà organitzar conjuntament, entre altres coses, tallers, manifesten la seva voluntat de realitzar el taller-projecte educatiu ArtUOM.

Que la UIB du a terme el programa de la Universitat Oberta per a Majors (UOM), el qual és un programa arrelat a la nostra Universitat i que convoca un gran nombre de persones majors amb els objectius següents:

 • Obrir la Universitat amb una oferta específica per a la gent gran a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i, en aquest cas específic, inserir-los en l'activitat universitària com a alumnes de la UIB.
 • Fomentar la participació de la gent gran en la societat actual.
 • Difondre els diferents camps del coneixement i de la cultura i possibilitar l'intercanvi d'experiències i coneixements entre la gent gran.
 • Fomentar el coneixement i les relacions intergeneracionals i potenciar la imatge de la gent gran.

ACORDEN

Primer . Realitzar el taller-projecte educatiu ArtUOM, que es durà a terme els anys acadèmica 2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007, durant el segon quadrimestre de cada curs, destinat a tots els alumnes de la UOM.

Segon . Són objectius generals del taller-projecte ArtUOM:

 • Establir un seminari d'investigació sobre un tema significatiu de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca relacionat amb la cultura contemporània en col·laboració amb la UOM.
 • Dissenyar un taller i un treball d'investigació teòric i pràctic a partir d'aquest tema i la seva relació amb el grup participant d'alumnes de la UOM.
 • Produir i representar els treballs d'investigació i pràctics del grup participant des de diverses infraestructures i recursos (ja sigui en forma d'exposició, muntatge didàctic, recursos educatius o documentals, guies, xerrades, etc.)
 • Desenvolupar un treball en xarxa dinse l'àmbit social i cultural de la Ciutat de Palma.

A més, el taller-projecte educatiu ArtUOM té com a objectiu final aconseguir un voluntariat cultural per a la Fundació, format per alumnes de la UOM, on es constituiran com a mediadors envers el seu entorn social mitjançant un treball en xarxa.

Tercer . Els projectes del taller-projecte educatiu per a cada curs són:

 • 2004-2005. "Identitat i memòria presents", partint de l'exposició de Louise Bourgeois "Repairs in the Sky"
 • 2005-2006. "Habitar, con-viure i construir a la Fundació Pilar i Joan Miró" a partir del taller de Joan Mró, obra de l'arquitecte J.L. Sert i els demés espais de la Fundació.
 • 2006-2007. Per determinar.

Quart . El cost del taller serà assumit a parts iguals per la Fundació i la UIB d'un total aproximat de 8.000 ¿.

Cinquè . La coordinació del taller-projecte educatiu serà conjunta entre la Fundació i el Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB.

Aquest acord té validesa pels tres anys acadèmics 2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007.

I com a prova de conformitat, el signen les dues parts en el lloc i en la data indicats.

Per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca Per la Universitat de les Illes Balears

Rogelio Araújo Gil, President
Avel·lí Blasco Esteve, Rector
José Maria Mir de la Fuente, Secretari de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005 conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).