Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per a l'estudi d'implementació de la directiva marc de l'aigua a les Balears: avaluació de la qualitat ambiental de les masses d'aigua costaneres utilitzant indicadors i índexs biològics

Palma, 5 d'agost de 2005

REUNITS

D'una part l'Hble. Sr. Jaume Font Barceló, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de l'1 de juliol).

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

INTERVENEN

a. El primer, en nom i representació de l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral (d'ara en endavant, IBAL), com a president de l'entitat (article 7.1 del Decret, 34/2005, de 8 d'abril (BOIB núm. 57, de 14-04-2005), que estableix l'organització i el règim jurídic de l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral en ús de les facultats que li atribueix l'article 8.b) i f) de l'esmentat Decret, i que està facultat per a la signatura del present conveni mitjançant acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral, de data 2 de juny de 2005.

b. El segon, en representació de la Universitat de les Illes Balears (d'ara en endavant, UIB), com a Rector, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

I. L'entitat de dret públic que actua en règim de dret privat denominada Institut Balear de l'Aigua i del Litoral, adscrita a la conselleria competent en matèria de medi ambient, té com a finalitat institucional, entre d'altres, la realització d'estudis i el desenvolupament de qualsevol tipus d'accions en matèria hidrològica i hidràulica, inclosos els relatius a la qualitat de les aigües per als esmentats usos, la realització de programes de qualitat de l'aigua per al compliment dels objectius establerts a aquest efecte a la legislació d'aigües i en el Pla Hidrològic, la realització de programes de qualitat de les aigües litorals per al compliment dels objectius establerts a aquest efecte a la normativa de qualitat de les aigües de bany.

II. Que la Directiva marc 2000/60/CE (d'ara en endavant, DM), per la qual s'estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, té entre d'altres objectius la consecució del bon estat ecològic de les aigües superficials, tant epicontinentals com costaneres. La dita normativa suposa un repte cientificotècnic de primer ordre, en particular per que fa a la introducció de noves eines per a la fixació d'estats mediambientals, el seguiment de la qualitat de les aigües i la seva gestió. Un concepte d'importància fonamental en la DM és el de la qualitat ecològica de les masses d'aigua, que integra, a més dels tradicionals factors fisicoquímics, indicadors de qualitat de tipus biològic i hidromorfològic, nous en la seva aplicació a la gestió.

III. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat d'investigació de caràcter multisectorial i pluridisciplinari, que desenvolupa, entre d'altres, activitats d'ensenyament, investigació i desenvolupament científic i tecnològic i disposa dels mitjans materials i de personal tècnic qualificat per cobrir les necessitats tècniques i científiques que requereixen els estudis esmentats.

IV. Que s'ha pogut constatar, per tot el que s'ha exposat, que l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral i la Universitat de les Illes Balears comparteixen interessos i objectius comuns, raó per la qual ambdues parts, i es reconeixen, en la representació en la qual intervenen, plena capacitat legal per a la signatura del present conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del present conveni consisteix a regular la col·laboració de les parts en el desenvolupament del projecte "Estudi d'implementació de la Directiva marc de l'Aigua a les Balears: Avaluació de la qualitat ambiental de les masses d'aigua costaneres utilitzant indicadors i índexs biològics".

SEGONA. ACTUACIONS OBJECTE DE LA COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA

Les actuacions que s'han de realitzar per desenvolupar el present conveni es concreten en la implementació de la Directiva marc de l'Aigua en l'àmbit costaner de les Illes Balears, utilitzant la flora fitoplanctònica, la fanerògama marina posidònia oceànica com a bioindicadors i els paràmetres fisicoquímics de les aigües marines. La descripció detallada de la metodologia i del pla de treball prevists per a la consecució d'aquest objectiu s'exposen a l'annex tècnic del present conveni.

TERCERA. DELIMITACIÓ D'OBLIGACIONS

La realització i gestió dels treballs serà responsabilitat conjunta entre la UIB i l'IBAL, d'acord amb la distribució de les feines que es detalla a l'annex tècnic; endemés, ambdues institucions vetllaran perquè a les presentacions, els anagrames, els cartells i les possibles publicacions derivades de l'estudi hi figuri la imatge corporativa de la Conselleria de Medi Ambient.

La Universitat de les Illes Balears contribuirà a través de la prestació de personal i mitjans suficients per a la realització de l' "Estudi d'implementació de la Directiva marc de l'Aigua a les Balears: Avaluació de la qualitat ambiental de les masses d'aigua costaneres utilitzant indicadors i índexs biològics" , de manera equivalent a l'aportació que ha fet l'IBAL.

Amb periodicitat trimestral, a partir de l'entrada en vigor del conveni, el director del projecte enviarà els certificats indicats a la clàusula anterior, que incloguin els treballs efectivament realitzats a les feines que s'estableixen a l'annex tècnic. La valoració de les feines no podrà superar la quantitat assignada a cada anualitat i només se certificaran les afectivament realitzades.

Al cap de nou mesos de la signatura del conveni s'entregarà un informe de les activitats i els resultats obtinguts fins a la data, i un cop finalitzat l'estudi es presentarà un informe complet del projecte. Els esmentats informes seran lliurats contra document acreditatiu, degudament signat per la Conselleria, on quedi constància de la seva recepció.

La Universitat de les Illes Balears presentarà un informe anual amb els resultats obtinguts, així com un informe final del conjunt del període d'estudi.

Qualsevol responsabilitat derivada de la realització de les tasques de camp o d'altres necessàries que es duguin a terme, correran a càrrec de la Universitat de les Illes Balears d'acord amb la distribució de les tasques que es detallen a l'annex tècnic. L'IBAL quedarà indemne de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de les esmentades tasques.

QUARTA. RÈGIM ECONÒMIC

L'Institut Balear de l'Aigua i el Litoral es compromet a abonar la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC MIL EUROS (455.000 euros) a la Universitat de les Illes Balears i amb càrrec al projecte d'inversió plurianual (anys 2005, 2006 i 2007), repartits de la manera següent:

Any

UIB

2005

165.000 euros

2006

220.000 euros

2007

70.000 euros

TOTAL (euros)

455.000 euros

L'aportació de l'IBAL es realitzarà de la manera següent: l'any 2005, es farà un pagament de 165.000 euros a la UIB. Durant l'any 2006 es farà un pagament de 220.000 euros i, finalment, durant l'any 2007 es farà un pagament de 70.000 euros. Els pagaments es faran després de la presentació dels diferents informes que s'han de realitzar sobre la marxa dels treballs i, el darrer, un cop presentat l'informe final del projecte, una vegada comprovat i aprovat pels tècnics de l'IBAL.

Per altra banda, l'IBAL i/o la Conselleria de Medi Ambient es comprometen a proporcionar tota la informació relacionada amb l'objecte d'estudi, que tinguin els seus Serveis Tècnics.

CINQUENA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crearà una comissió de seguiment constituïda per un o més investigadors de cada una de les parts, que seran responsables de la qualitat i ritme de l'execució de les tasques davant la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears; per part de la UIB, serà/seran nomenat/s pel Rector; per part de l'IBAL i si escau, per la Conselleria de Medi Ambient, correspondrà el seu nomenament al president de l'IBAL. La comissió de seguiment s'haurà de constituir en el termini de 15 dies a comptar de la signatura del conveni i vetllarà pel bon desenvolupament del projecte, interpretarà els termes de l'acord que ho requereixin i aprovarà les modificacions en la realització de la feina que per causes no previstes puguin ésser necessàries. Els esmentats representants podran tenir a la comissió dos col·laboradors dels seus respectius equips com a màxim.

SISENA. PROPIETAT I UTILITZACIÓ DELS RESULTATS DE L'ESTUDI

La propietat dels resultats de l'estudi objecte d'aquest conveni correspondrà a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, i en serà dipositària la Direcció General de Recursos Hídrics. En conseqüència, la Universitat de les Illes Balears no podrà divulgar o utilitzar ni en la seva totalitat ni en part els resultats de l'esmentat estudi, ni traspassar-los a terceres persones, sense autorització prèvia de la Direcció General de Recursos Hídrics, que, per la seva part, es compromet a fer constar a tots els informes de caràcter públic la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.

No obstant això, la Universitat de les Illes Balears podrà utilitzar els resultats de l'estudi per al fi de les seves pròpies investigacions i publicacions científiques.

SETENA. TERMINI DE VIGÈNCIA

El període de vigència de present conveni començarà en el moment de la seva signatura i s'estendrà fins a finals del primer trimestre de l'any 2007; es pot prorrogar de forma automàtica per períodes anuals. No obstant això, qualsevol de les parts podrà formular denúncia davant l'altra, amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què es doni per finalitzat el conveni.

VUITENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ

El present conveni es podrà resoldre per alguna de les següents causes:

 • Acord mutu de les parts.
 • Incompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules establertes en aquest conveni.
 • Decisió de qualsevol de les parts si sobrevinguessin causes que impedissin o dificultessin de forma significativa l'execució del conveni, sempre que sigui comunicada per escrit a l'altra part amb antelació suficient mitjançant denúncia.

En cas de resolució del conveni, les parts estan obligades al compliment dels seus respectius compromisos fins a la data en què aquesta es produeixi.

NOVENA. RÈGIM JURÍDIC

Aquest conveni té la naturalesa dels convenis de col·laboració prevists a l'article 3.1.c del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, text refós aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i queda, per tant, fora de l'àmbit d'aplicació de l'esmentada llei; no obstant això ens haurem d'atendre als seus principis per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar durant la seva execució i interpretació. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions litigioses que es puguin donar com a conseqüència de la interpretació o execució del present conveni.

I com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Institut Balear de l'Aigua i del Litoral

 

Universitat de les Illes Balears

 

Jaume Font
President
Sergio Alonso
Rector, p.s.r.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX TÈCNIC

El present projecte pretén avaluar la qualitat ambiental del litoral balear en funció dels següents indicadors establerts per la Directiva marc de l'Aigua 2000/60/EC:

a. Fitoplàncton
b. Posidònia oceànica

A més, es recolliran els paràmetres fisicoquímics usualment seleccionats als estudis de caràcter mediambiental, que complementen la informació necessària per a l'adequada valoració de les masses d'aigua objecte d'investigació.

1. Paràmetres fisicoquímics

L'estudi d'aquests paràmetres es basarà en les campanyes de monitorització definides amb criteris d'estacionalitat i d'escala espacial segons les masses d'aigua que s'han definit per a la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. Per a la seva execució i sempre que sigui possible, les campanyes de recollida de dades corresponents als paràmetres fisicoquímics podran coincidir i de fet ser simultànies amb les de recollida de mostres de fitoplàncton, que també es defineixen a apartats posteriors d'aquest annex tècnic.

En relació amb el paràgraf anterior, les estacions seran definides per la direcció dels treballs, si més no i com a base orientativa, les dites estacions es podran situar a diferents zones de cada massa d'aigua, situades entre 100 i 1.500 m de la línia de la costa o bé on es trobi una profunditat mitjana de 15 m. En alguns casos i sobre tot en època estival, es podrà requerir la definició d'una estació en aigües menys profundes amb la finalitat d'obtenir dades complementàries a possibles ocurrències de proliferacions fitoplanctòniques en aigües confinades.

Per a cada estació, es recolliran dues mostres, una de subsuperficial i l'altra de fons.

Així, durant els transcurs del present conveni es duran a terme:

a. Campanyes de mostreig fisicoquímic

 • Estiu de l'any 2005 (juliol-agost)
 • Tardor-hivern dels anys 2005/2006 ( novembre 2005/febrer 2006)
 • Primavera de l'any 2006 (abril-maig)
 • Estiu de l'any 2006 (juliol-agost)

b. Mostres i paràmetres per realitzar

S'establirà una mitjana de dues estacions de mostreig per massa d'aigua i a cada una de les dites estacions, s'agafarà una mostra subsuperficial i una de fons. Els paràmetres que s'han d'analitzar seran com a mínim:

 • Transparència
 • Temperatura
 • Salinitat
 • Oxigen dissolt
 • Nutrients (nitrats, nitrits, amoni, fosfats i silicats)
 • Clorofil·la a

La metodologia analítica serà la convencional per a mostres d'aigua de mar. No obstant això, en detallam alguns casos:

 • Transparència: es valorarà amb disc de Secchi.
 • Temperatura i salinitat: es recollirà amb CTD-Rossette System.
 • Nitrats, nitrits i silicats: es realitzarà amb autoanalitzador per colorimetria (Grasshof, K., M. Ehrharat and K. Kremling, 1983).
 • Fosfats i amoni: es realitzarà per espectrometria (Murphy and Riley, 1962 i Koroleff, 1969 o Roger Kéruel, Alain Aminot, 1997).
 • Clorofil·la a: es realitzarà per fluorometria en extracte acetònic (Yentsch and Menzel, 1963 o Parsons, T. R., Maita, Y. And Lalli C. M., 1984).

2. Fitoplàncton

L'estudi del fitòplancton s'efectuarà basant-se en l'obtenció dels paràmetres següents:

 • Composició taxonòmica general fins al nivell més baix possible i en especial de dinoflagel·lades nocives i tòxiques.
 • Abundància relativa d'espècies, en especial de dinoflagel·lades nocives i tòxiques.
 • Clorofil·la a (inclosa a la campanya de mostreig fisicoquímic).

Les campanyes podran coincidir, en termes operatius, amb les campanyes de monitorització fisicoquímica definides amb criteris d'estacionalitat i d'escala espacial segons les masses d'aigua que s'han definit per a la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.

Per a l'obtenció de les mostres de fitoplàncton i sempre que sigui possible, les campanyes de recollida podran coincidir i de fet ésser simultànies amb les de recollida de mostres de paràmetres fisicoquímics, que es defineixen en apartats previs d'aquest annex tècnic.

Atès el paràgraf anterior, les estacions les definirà la direcció dels treballs, si més no i com a base orientativa, les dites estacions es podran situar a diferents zones de cada massa d'aigua, situades entre 100 i 1.500 m de la línia de la costa o bé on hi hagi una profunditat mitjana de 15 m. En alguns casos i sobre tot en època estival, es podrà requerir la definició d'una estació en aigües menys profundes amb la finalitat d'obtenir dades de possibles ocurrències de proliferacions fitoplanctòniques en aigües confinades.

Per cada estació, es recolliran dues (entre 1 i 3) mostres, una de subsuperficial i una altra davall de la termoclina (si n'hi ha).

Així, durant el transcurs del present conveni, es realitzaran:

a. Campanyes de fitoplàncton:

 • Estiu de l'any 2005 (juliol-agost)
 • Tardor-hivern dels anys 2005/2006 (novembre 2005/febrer 2006)
 • Primavera de l'any 2006 (abril-maig)
 • Estiu de l'any 2006 (juliol-agost)

b. Mostres que s'han de realitzar:

S'establirà una mitjana de dues estacions de mostreig per massa d'aigua i a cada una de les dites estacions, s'agafarà una mostra subsuperficial i una per davall de la termoclina (si n'hi ha).

La metodologia d'obtenció de mostreig la definirà i supervisarà la direcció dels treballs. En qualsevol cas es detalla breument el tractament de mostres que s'han d'obtenir:

 • Fitoplàncton: de la mostra recogida s'obtindrà una alíquota ³ 150 ml, a la qual s'afegiran 5 gotes de solució de lugol i es conservaran refrigerades fins a la seva arribada al laboratori (lectura amb microscopi invertit-Utermohl, 1958).
 • Clorofil·la a: en cas que les mostres de clorofil·la s'obtinguin durant les campanyes de fitoplàncton, de la mostra recollida, s'obtindrà una alíquota de 120 ml i es filtrarà amb filtres tipus Watman FG/F. Posteriorment, es recollirà el filtre amb pinces i s'emmagatzemarà en un criovial de 2 cc per a la seva immediata congelació. La lectura s'efecturarà per fluorometria en extracte acetònic (Yentsch and Menzel, 1963 o Parsons, T. R. Maita, Y. And Lalli C. M., 1984).

3. Posidònia

L'estudi de la posidònia oceànica es realitzarà de manera que es pugui utilitzar com a BQE (element de qualitat biològica) per a la valoració de les masses d'aigua costaneres, i la seva determinació es basarà en campanyes de monitorització definides amb criteris d'estacionaliat i d'escala espacial segons les masses d'aigua que s'han definit per a la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. Per a la seva execució i sempre que sigui possible, les campanyes d'estudi de les prades de posidònia oceànica podran coincidir i de fet ser simultànies amb les de recollida de mostres de paràmetres fisicoquímics i/o de fitoplàncton (que també es defineixen en apartats previs d'aquest annex tècnic) si bé, ateses les diferents metodologies de mostreig, no resulta convenient.

Atès el paràgraf anterior, les estacions les definirà la direcció dels treballs, si bé i com a base orientativa, aquestes estacions es podran definir en virtut de la metodologia testada i documentada per a les costes catalanes (Romero, J., Alcoverro, T., Martínez-Crego, B. i Pérez, M., 2005. The seagrass Posidonia oceanica as a quality element under tha Water Framework Directive: POMI, a multivariate method to assess ecological status of Catalan coastal waters. Working document of the POMI group, University of Barcelona and Centre d'Estudis Avançats de Blanes-CSIC) i que està essent inicialment assumida pel Grup d'Intercalibratge específic de la Comissió Europea en el desenvolupament i implementació de la Directiva marc d'Aigües.

En termes generals, les estacions es podran situar a diferents zones de cada massa d'aigua, a una profunditat mitjana de 15 m. De cada punt se'n faran cinc rèpliques per cada un dels descriptors que s'hagin d'utilitzar a l'aplicació de l'esmentat model multivariable (Romero, J., Alcoverro, T., Martínez-Crego, B. i Pérez, M., 2005).

El model POMI requereix l'obtenció dels descriptors següents:

 • Nivell individual:
  • Mesuraments morfomètrics
   Superfície de feixos presents
  • Percentatge de fulles necrosades
  • Mesuraments fisiològics
  • Contingut de nitrogen en fulles i rizomes
  • Contingut de nitrogen epifític
  • Contingut de fòsfor en fulles i rizomes
  • Carbohidrats no estructurals totals en rizomes
  • Ràtio de l'isòtop de nitrogen (d 15 N) en fulles i rizomes
  • Ràtio de l'isòtop de sulfur (d 34 S) en rizomes
  • Traces de metalls pesants en rizomes: ferro, zinc, manganès, coure, níquel, plom, cadmi, crom.
 • Nivell poblacional
  • Cobertura de la prada (Lineal Transect Method: Renom and Romero, 2001; lectura de la quadrícules de 50 x 50 cm, dividides en 4 subquadrícules).
  • Densitat dels feixos (nre. de feixos/m 2 mesurats en rèpliques diferents de 40 x 40 cm. Pergent et al., 1995).
  • Dominància de tipus de rizomes segons el seu creixement (plagiòtrop o ortòtrop, per lectura de quadrícules de 40 x 40 cm, dividides en 4 subquadrícules.
 • Altres descriptors:
  • Cinètica del límit de profunditat
  • Feixos enterrats

Així, durant el transcurs del present conveni, es realitzaran almenys 2 campanyes a la tardor que podran ser complementades en una altra època de l'any, als efectes de cobrir diferents aspectes del cicle de la vida de l'espècie i, en tot cas, cobrint la totalitat de les masses d'aigua definides en la delimitació i caracterització de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.

Calendari

Atesa la diversitat dels estudis que s'han de realitzar com a part del present conveni de col·laboració i investigació científica, la durada dels treballs abastarà fins a finals del primer trimestre de l'any 2007, assumint que el període corresponent als últims dos mesos (febrer-març de 2007) es destinaran a la redacció i presentació de l'informe final, que no implica, en cap cas, l'exempció de presentació dels informes previs que requereixi la direcció dels treballs per part del coordinador de l'Institut Balear de l'Aigua i del Litoral.

Altres consideracions

S'entén que els plantejaments generals, metodologies i sistemes operatius indicats en el present annex són els més idonis per a l'adequada programació, el disseny i l'execució dels treballs d'estudi i investigació objecte del present conveni de col·laboració científica i que són reconeguts pels Grups d'Intercalibratge específics per a cada matèria. En cas que la UIB o els diferents grups d'investigació que té associats consideressin oportú el contrast de les metodologies proposades amb d'altres, es consideraran complementàries de les especificades en el present annex i tindran només valor comparatiu, a excepció que, com a resultat dels avanços en els treballs dels Grups d'Intercalibratge esmentats, es conclogui que són més idònies aquestes o d'altres metodologies.

Desglossament pressupostari (euros)

Capítol
IBAL
UIB
Primera anualitat
   
Personal contractat    
Personal
   
Material inventariable
   
Material fungible
   
Analítiques
   
Dietes i viatges
   
Altres despeses
   

Costs indirectes

   
Total    
Segona anualitat
   
Personal contractat
   
Personal
   
Material inventariable
   
Material fungible
   
Analítiques
   
Dietes i viatges
   
Altres despeses
   
Costs indirectes
   
Total
   
Tercera anualitat
   
Informes
   
Total
   
 
455.000,00