Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre l'Associació d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 16 de desembre de 2005

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Lluís Segura, amb DNI 43005311-A, com a president de l'Associació d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives de Mallorca (AEIEM), amb NIF G¿57044877.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer: Que consideren de mutu interès, per complir millor els seus objectius, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segon: Que hi ha una coincidència d'interessos de l'AEIEM i la Universitat de les Illes Balears en moltes àrees científiques i de promoció de la salut, en especial pel que fa al camp de les ciències de l'activitat física, quant a la promoció adequada d'hàbits d'alimentació saludables i de la pràctica òptima de l'activitat física.

Tercer: Que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això, ambdues parts

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i l'AEIEM es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contractes que convinguin de subscriure en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

a. Transferència de coneixement i tecnologia.
b. Desenvolupament de projectes d'investigació d'interès comú en tots els àmbits de la seva competència.
c. Encomanar-se mútuament treballs o estudis determinats que alguna de les parts estigui en condicions de realitzar.
d. Convenir en tots els altres compromisos que, a parer dels signants, tinguin cabuda en aquest acord marc.

Segon . Organitzar conjuntament programes d'investigació, promoció de la investigació i transferència de resultats, fent especial atenció als que s'insereixen en el marc d'actuació de l'activitat física i la salut.

Tercer . Possibilitar als estudiants la realització de pràctiques en el marc de les ciències de la salut.

Quart . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals en la utilització d'instal·lacions i materials comuns i de personal.

Cinquè . Fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i altres activitats que l'AEIEM demani a la Universitat de les Illes Balears.

Sisè . Crear una comissió mixta formada per dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. Els membres d'aquesta comissió es troben indicats a l' annex I d'aquest acord marc. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, actuacions i programes comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

Setè . El present acord té una validesa mínima de dos anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data d'acabament la voluntat de donar-lo per extingit. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament:

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'AEIEM,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Lluís Segura
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de setembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I

Els membres integrants de la comissió mixta a la qual es fa referència al punt sisè d'aquest acord marc són:

¿ Per part de la Universitat de les Illes Balears:

o Antoni Aguiló Pons, professor del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.
o Juan Tomás Escudero López, professor del Departament de Psicologia.

¿ Per part de l'AEIEM:

o Lluís Segura
o Esther Vida