Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Comerç Indústria i Energia i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a actuacions de recerca i foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i el foment de les energies renovables a les Illes Balears

Palma, 8 de novembre de 2005

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor José Juan Cardona, conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, que actua en nom i representació d'aquesta Conselleria, d'acord amb el que estableixen els articles 11. c i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l'article 33 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, amb domicili social a Palma, Carretera de Valldemossa, Km 75, CP:07122, i amb número d'identificació fiscal Q-0718001-A.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a atorgar aquest Conveni i, a tal efecte, de comú acord,

EXPOSEN

I. Que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, dins la política general energètica del Govern de les Illes Balears, té, entre els seus objectius, la planificació de les actuacions encaminades a abastar la demanda energètica futura a cada una de les Illes, ja sigui amb fonts d'energia convencionals com renovables, així com impulsar l'estalvi i la racionalització de l'ús de l'energia en tots els sectors econòmics, per tal de minimitzar-ne l'increment de la demanda tant a curt com a llarg termini. Així doncs, resulta imprescindible promoure estratègies d'eficiència energètica que contribueixin a assolir la compatibilització del desenvolupament econòmic i social amb la preservació del medi ambient.

II. Que la Universitat de les Illes Balears comparteix l'interès del Govern de les Illes Balears per la recerca en tècniques energètiques avançades, i un dels seus objectius és fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica a la recerca, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que des de la perspectiva de la ciència i la tècnica puguin contribuir a millorar la nostra comunitat i, per tant, a fomentar la transferència de tecnologia entre la universitat i la societat.

III. Que les Illes Balears tenen una important dependència energètica de l'exterior, ja que no posseeixen cap font d'energia convencional al seu territori i, per tant, les úniques energies autòctones i disponibles són les renovables. Aquesta realitat situa la nostra comunitat en una posició desfavorable davant el necessari desenvolupament social i econòmic. El desenvolupament sostenible obliga a una política de creixement sense perjudicar l'entorn, la qual, en termes energètics, es tradueix en la utilització d'energies més netes, en la reducció dels consums i en la promoció de l'ús d'energies no contaminants.

La globalització de l'economia obliga a les Illes Balears a ser més competitives, per la via de reducció de costs, mitjançant l'eficiència energètica, i la diversificació de les fonts de subministrament. En definitiva, el foment i implantació de l'eficiència energètica i les energies renovables constitueix una necessitat per a qualsevol societat responsable, i més encara si es tracta d'una comunitat que, com la nostra, té una obvia limitació geogràfica i no disposa de recursos energètics convencionals autòctons.

La Conselleria de Comerç Indústria i Energia, per tal de plasmar a la pràctica aquestes línies d'actuació ha impulsat el PLA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES ILLES BALEARS, que estableix mesures diverses i concretes de foment i implantació de l'eficiència energètica i les energies renovables per a tot el teixit social de la nostra comunitat.

En aquest sentit, cal ressenyar, atesa la repercussió social, l'articulació i posada en marxa del PLA D'IMPULS D'ENERGIES RENOVABLES (PIER), que va néixer amb l'objectiu de promoure l'ús de les energies renovables a Balears i contribuir al desenvolupament energètic sostenible. Entre moltes actuacions de la Conselleria de Comerç Indústria i Energia per a fomentar la implantació de les energies renovables i l'eficiència energètica cal resenyar la posada en marxa cada any de diferents línies d'ajuts; o també, mitjançant la signatura de convenis amb diverses entitats bancàries, la ciutadania pot accedir als anomenats crèdits ecològics, préstecs bancaris en condicions molt avantatjoses, per a finançar inversions que repercuteixen en la millora del medi ambient.

No menys important resulta el PUNT D'INFORMACIÓ ENERGÈTICA (PIE), que ha permès traslladar, des de la Direcció General d'Energia a la totalitat de la societat balear tot els temes relacionats amb l'energia: subvencions, expedients, campanyes diverses, normativa, noves possibilitats de contractació elèctrica, etc.

La correcta execució d'un pla d'aquest tipus, si volem que sigui efectiu i no una mera declaració d'intencions, exigeix una tasca prèvia d'estudi, investigació, difusió i informació, així com programes d'anàlisi i previsions d'evolució de la demanda d'energia que permetin avaluar el potencial d'estalvi energètic i l'aplicació de mesures concretes i actuacions més complexes que resultin atractives al conjunt de la societat.

IV. Que entre el Govern de les Illes Balears i la UIB s'han anat realitzant tradicionalment una varietat d'actuacions conjuntes amb l'objectiu de perfeccionar el desenvolupament de la nostra societat, amb un especial interès en el vessant ambiental, que, per les seves característiques requereix l'aplicació de les innovacions tecnològiques més recents i, per tant, ha de comptar amb activitats eficaces d'investigació i experimentació. Per dur a terme aquest aspecte d'estudi i investigació, la UIB resulta l' interlocutor idoni, ja que, a més de la imbricació en la societat, disposa d'un grup d'investigadors especialitzats i de prestigi solvent en aquest camp de la tècnica.

En aquest sentit, a més de tasques de divulgació i conscienciació de l'ús més racional de l'energia elèctrica i el foment de les energies renovables, el Conveni determina actuacions específiques d'investigació i aplicació pràctica en sectors concrets d'important repercussió econòmica o social, com són les instal·lacions energètiques en edificacions turístiques, la demanda energètica en edificis del sector residencial, mesures de millora de l'eficiència en instal·lacions municipals, l'anàlisi de l'aprofitament energètic de la biomassa, etc.

Atesa la naturalesa de les actuacions a desenvolupar, la UIB ha realitzat diverses activitats prèvies i necessàries per a l'execució d'actuacions de recerca i foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i el foment de les energies renovables a les Illes Balears; així doncs, dins l'àmbit d'aquest Conveni, també es podran incloure activitats acomplides al llarg de l'any 2005.

Per tot l'anterior, tant la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia com la Universitat de les Illes Balears estan interessades a continuar i aprofundir en la col·laboració respecte a actuacions encaminades a millorar la utilització energètica dels recursos convencionals i el foment i implantació de l'eficiència energètica i d'energies alternatives a la nostra comunitat.

I és per això que, atesos els antecedents esmentats i ja que ambdues parts tenen interessos comuns i que consideren positiu plantejar un programa de col·laboració mútua, formalitzen aquest Conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA

Objecte i àmbit territorial

L'objecte del Conveni és definir la col·laboració entre la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme actuacions de recerca i foment de l'estalvi i l'eficiència energètica, així com el foment de les energies renovables a les Illes Balears

SEGONA

Descripció de les actuacions que s'han de desenvolupar

1. Les actuacions en el desenvolupament de les tasques objecte del present Conveni comprenen els següents aspectes:

a. Estudi sobre la viabilitat de l'aprofitament energètic de la biomassa.

Les conclusions dels treballs de camp, investigació, recopilació i anàlisi de dades s'han de plasmar en un estudi detallat en què s'han de descriure, d'una manera completa i minuciosa, els diferents vessants de la valorització energètica dels residus dins el sector agrícola i ramader, sense oblidar la fusta i la jardineria, l'aprofitament de podes, etc.; amb una especial anàlisi dels sectors de transformació que generen major quantitat d'aquests residus, com són la indùstria del moble, la construcció, o el sector agroalimentàri.

L'estudi ha de disposar d'un sistema d'informació geogràfica i sectorial, amb la descripció dels costs de logística i les millores tecnològiques d'aprofitament.

b) Posada en funcionament i optimització del programa d'operació d'una instal·lació d'aire condicionat solar amb captadors de tub de buit: s'ha d'instal·lar i optimitzar un sistema de demostració amb una màquina d'absorció de 35 kW i tubs de buit.

Avaluació experimental del funcionament de la instal·lació d'aire condicionat solar i estudi de viabilitat tècnicoeconòmica: s'ha de plasmar en un informe amb l'avaluació del funcionament al llarg d'un any d'una instal·lació de climatització solar, que analitzi la viabilitat tècnicoeconòmica de la introducció d'aquest tipus de tecnologia en edificacions turístiques.

c) Anàlisi de la demanda energètica en edificis del sector residencial: s'ha de constar d'un informe amb els resultats de l'anàlisi, que inclourà l'anàlisi de la situació actual i les possibilitats de millora de l'eficiència.

S'ha d'avaluar l'impacte de diverses mesures de millora de l'eficiència en el sector residencial, així com l'impacte de les diferents alternatives de millora de l'eficiència energètica, basant-se en simulacions dinàmiques detallades de cada cas i, en els casos que sigui possible, en mesures experimentals.

d) Anàlisi de la demanda energètica en instal·lacions municipals: s'ha d'elaborar un informe amb els resultats de l'anàlisi, que inclourà l'estudi de la situació actual i les possibilitats de millora de l'eficiència i la qualitat del servei.

Avaluació de l'impacte de diverses mesures de millora de l'eficiència en instal·lacions municipals: s'ha d'avaluar l'impacte de les diferents alternatives de millora de l'eficiència energètica basant-se en simulacions dinàmiques detallades de cada cas i, en els casos que sigui possible, en mesures experimentals.

e) Disseny i construcció d'un banc d'assaigs per a captadors solars tèrmics: s'ha de construir i validar un banc d'assaigs que sigui capaç de traçar tant les corbes de rendiment total com de determinar el rendiment òptic de captadors solars tèrmics i s'ha d'emprar per a la monitorització de l'eficiència dels captadors de tub de buit.

Avaluació experimental del comportament de captadors solars de mitjana temperatura per a encalentiment d'aigua: s'ha d'el·laborar un informe en el qual es detallin els resultats del treball experimental.

2. La relació d'aquests treballs té un caràcter de mínims i, per tant, si es duen a terme més actuacions de les previstes, en cap cas això no suposarà un increment de l'aportació econòmica que ha de fer la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, i que s'estableix en la clàusula quarta.

A mesura que es vagin fent els estudis i els informes descrits, s'entregaran a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

TERCERA

Obligacions i responsabilitats

1.- La Universitat de les Illes Balears (UIB)

a) La UIB es compromet a realitzar el projecte en els termes que el Conveni estableix, i ha d'aportar els mitjans i la infrastructura necessaris per a desenvolupar-lo adientment, així com el saber fer per a l'execució de les actuacions descrites en la clàusula anterior. També ha de col·laborar en les tasques de divulgació i conscienciació de la correcta gestió energètica i mediambiental dels recursos.

b) Abans del 10 de desembre de 2005, la Universitat ha de presentar una memòria amb la descripció de les actuacions dutes a terme i la situació de les restants.

c) En totes les actuacions relacionades amb aquest projecte i, en especial, en la promoció i la publicitat, les edicions o els actes públics, la UIB ha de fer una menció expressa de la col·laboració de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, i ha de posar l'escut institucional de la Conselleria en tot el material divulgatiu que s'elabori en relació amb els projectes vinculats a aquest Conveni.

d) Per part de la UIB, un equip seleccionat i dirigit pel doctor Víctor Martínez Moll, professor del departament de Física de la Universitat de les Illes Balears durà a terme la realització de les tasques descrites.

2. - La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

a) La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha de posar a disposició de la UIB tota la informació de què disposi sobre les actuacions previstes, per tal que es puguin realitzar conjuntament de la manera més òptima i eficaç.

b) Ha de facilitar informació i assessorament a la UIB sobre normativa i aspectes pràctics d'incidència en el desenvolupament del projecte.

c) Amb la finalitat de contribuir a l'execució del Conveni, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia es compromet a aportar a la UIB la quantitat màxima de 45.000 euros (quaranta-cinc mil euros), que s'abonaran d'acord amb les previsions descrites en la clàusula següent.

d) Per part de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, la Direcció General d'Energia i, en concret, es Servei d'Energies Renovable i el Servei de Gestió Energètica són responsables de la realització de les tasques descrites en el Conveni.

3. Propietat dels informes i estudis, i confidencialitat

a) Cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap concepte, les informacions científiques o tècniques sobre el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest Conveni, mentre aquestes informacions no siguin de domini públic o no n'obtinguin l'autorització per a fer-ho.

b) Els informes i estudis derivats de les actuacions descrites en aquest Conveni són propietat de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears.

c) No obstant l'anterior, i atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears ha de facilitar, en la messura del possible, que els professors autors dels treballs puguin utilitzar els resultats finals o parcials, en part o totalment, per a la publicació com a articles, conferències, ponències, etc., en revistes, publicacions i seminaris de tipus científic.

Amb aquest objectiu, la Universitat demanarà per escrit l'autorització de la publicació, i si transcorreguts 30 dies des de la recepció de la carta, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no n'ha expressat la conformitat, el silenci s'entendrà com a desestimatori.

QUARTA

Finançament i pagament

a) La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, per a l' execució adequada del Conveni, aportarà la quantitat màxima de 45.000 ¿ (quaranta-cinc mil euros), amb càrrec a la partida pressupostària G/731C01/64000/00 dins el marc del projecte d'inversió en immobilitzat immaterial anomenat "Foment d'energies renovables i estalvi energètic" de la Direcció General d'Energia. La despesa total es distribuirà mitjançant un expedient plurianual de la següent forma

Any 2005: fins a ¿¿¿¿¿15000 euros

Any 2006: fins a¿¿¿¿¿..30000 euros

b) El Govern de les Illes Balears, transferirà successivament la seva aportació financera a la UIB amb la finalitat que l'afecti al compliment de les obligacions derivades de l'execució del projecte, a mesura que aquest es dugui a terme, amb la presentació documental prèvia de les corresponents acreditacions de les despeses fetes, i sempre amb el certificat emès per l'òrgan interventor de la universitat.

c) Atesa la circumstància descrita a l'Exposició de motius, respecte al fet que la Universitat de les Illes Balears, per raons imprescindibles d'operativitat, ja ha començat diverses actuacions necessàries per a l'execució del projecte, aquestes actuacions es poden incloure dins l'àmbit d'aplicació del Conveni.

La data límit per a presentar la documentació acreditativa de despeses és el 15 de novembre de cada any.

d) El fet de presentar certificats totals per un import major de la quantitat prevista, per haver augmentat la inversió calculada, no suposarà cap increment respecte a la previsió màxima de finançament que estableix l'apartat a) daquesta clàusula.

Tanmateix, la justificació de menys del que s'ha previst comportarà la minoració corresponent sobre l'aportació total de la Conselleria de Comerç, Indùstria i Energia

e) Els pagaments de la Conselleria de Comerç, Indùstria i Energia s'abonaran sempre a la UIB i no eximeixen la universitat de les seves obligacions envers els seus col·laboradors o contractistes, en especial pel que fa als interessos de demora i altres despeses que es generin per un eventual retard en els pagaments a aquells.

CINQUENA

Memòria final

La UIB es compromet a presentar la finalització del projecte, la memòria de les actuacions dutes a terme, així com la justificació total de les despeses fetes, segons l'aportació rebuda.

SISENA

Coordinació, seguiment i resolució de conflictes

1.- Amb la finalitat de facilitar entre les parts la coordinació del seguiment d'aquest Conveni, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia designa les següents persones:

  • El director general d'Energia.
  • El cap del Servei d'Energies renovables
  • El cap del Servei de Gestió Energètica.

2.- Per part de la UIB , les persones responsables del Conveni són:

  • El doctor Víctor Martínez Moll, professor del departament de Física de la Universitat de les Illes Balears.
  • El doctor Gabriel Moyà Niell, professor del Departament de Biologia.
  • El senyor Andreu Antoni Moia Pol, professor del Departament de Física

3.- Les persones designades per ambdues institucions esdevindran els interlocutors vàlids davant l'altre part en tot el relatiu al desenvolupament del Conveni, es reuniran tantes vegades com considerin oportú, en duran a terme el seguiment i la interpretació i, en tot cas, proposaran i facilitaran la solució per mutu acord de qualsevol qüestió que se susciti; s'encarregaran d'assegurar, per tant, l'acompliment dels objectius d'aquest acord; de proposar-ne, si és el cas, les modificacions que resultin necessàries en el decurs del temps, i de resoldre les diferències eventuals que es puguin originar durant el desenvolupament del Conveni.

4.- Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o incompliment del Conveni es resoldran, si no es pot arribar a una solució acordada, mitjançant la jurisdicciócontenciosa administrativa, en la forma regulada per la llei.

SETENA

Causes d'extinció

Són causes d'extinció d'aquest conveni:

  • La imposibilidad de realitzar les actuacions objecte del conveni.
  • L'incompliment de les clàusules d'aquest Conveni per alguna de les parts.
  • El mutu acord.

Les persones descrites en la clàusula anterior han d'apreciar les causes de resolució.

VUITENA

Vigència

Aquest Conveni té vigència des de la data de la signatura i fins al 31 de desembre de 2006.

En funció dels resultats de les actuacions i, prèviament a l'acord de les parts, aquest Conveni es pot prorrogar per períodes d'un any.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest Conveni, el firmen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia.

 

El rector de la Universitat de les Illes Balears.

 

José Juan Cardona
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).