Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, La Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra" i la Universitat de les Illes Balears per a la valoració econòmic dels ecosistemes forestals de les Balears

Palma, 7 de desembre de 2005

REUNITS

D'una part,

L'Honorable Sr. Jaume Font i Barceló, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (CIF S-00711001-H) amb domicili a Palma, avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, 33.

De l'altra,

El Dr. Llorenç Huguet i Rotger, actuant en nom i representació de la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra" en qualitat de President i D. Pere J. Batle en qualitat de Director General d'aquesta, amb domicili a Palma, carrer del Ter, 16 (Polígon de Son Fuster)

I de l'altra,

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i fent ús de les facultats que s'hi detallen.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara de les seves atribucions.

EXPOSEN

1. Que per acord del consell de Govern, en sessió celebrada el 22 de març de 2002, s'encomana l'elaboració del Pla forestal de les Illes Balears a la Conselleria de Medi Ambient, aprovant l'inici de la seva redacció mitjançant un equip multidisciplinar i iniciant-se les consultes i propostes que siguin necessàries per tal d'assegurar la màxima participació dels ciutadans i dels agents socials implicats.

2. Que els sistemes forestals desenvolupen importants funcions en la nostra societat que es poden resumir en quatre fets: (1) són proveïdors de béns naturals (paisatge) amb clara finalitat cultural-recreativa (2) subministren recursos naturals (fusta i altres recursos silvipastorals) necessaris per iniciar molts de processos de producció, (3) s'aprofiten com abocadors de residus i subprodutes (a tall d'exemple, serveix de magatzem de carboni fixat en forma de biomasa) i, (4) actuen com un sistema integrat i molt sensible de cara al sosteniment de totes les formes de vida.

3. Que totes aquestes funcions tenen un alt valor econòmic, encara que en molts de casos no sigui tingut en compte en la mesura que no son objecte d'intercanvi en un mercat i conseqüentment no tinguin preu. En aquest sentit, es important tenir en compte que el valor dels boscos no es només aquell que es desprèn del seu ús (consumptiu o no) sinó que també cal tenir present el seu valor de no-ús, ja que les persones valoren el medi ambient per altres motius com és la seva pròpia existència o la possibilitat de conservar-los per al gaudi de les generacions futures.

4. Que totes tres institucions reconeixen l'oportunitat i la necessitat de continuar i reforçar les línies de recerca en el camp de la valoració econòmica del medi ambient, amb especial atenció als sistemes forestals, en un intent de capturar el valor econòmic total dels mateixos, d'acord amb els fins exposats i amb la intenció de recolzar la pressa de decisions en matèria de conservació i protecció dels boscos de les Balears i, per això, tenen a bé subscriure el present conveni pel desenvolupament de les actuacions que es relacionen i amb les condicions que figuren en els següents

ACORDS

PRIMER. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte d'aquest conveni consisteix en desenvolupar les eines metodològiques i empíriques necessàries per dur a terme una estimació del valor econòmic dels sistemes forestals de les Balears.

La Universitat de les Illes Balears, a través del Centre de Recerca Econòmica (UIB¿"SA NOSTRA"), serà la entitat encarregada de l'execució de les accions fixades en el present conveni, prèvia conformitat amb el Director del CRE, Dr. Antoni Riera, tal com s'especifica a l'Annex adjunt.

El CRE (UIB¿"SA NOSTRA") és un centre d'investigació mixt que neix a partir del Protocol de col·laboració entre la Caixa de Balears "Sa Nostra" i la Universitat de les Illes Balears (UIB), firmat el 21 de desembre de 2001, amb l'objectiu d'impulsar la investigació i la formació d'especialistes en economia. D'acord amb l'establert a la clàusula segona d'aquest Protocol, el CRE (UIB¿"SA NOSTRA") desenvolupa activitats relacionades, prioritariament, amb la recerca en economia regional, del turisme i del medi ambient.

L'àmbit d'aplicació i desenvolupament de les accions programades així com dels seus destinataris finals serà el de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el desenvolupament d'aquestes accions, es donarà prioritat a les dirigides a conèixer el valor d'ús recreatiu dels boscos per part de la població resident i turística agafant com a zona d'estudi unitats de mostrals dels sistemes forestals de les Balears. Es tracta, així mateix, de conèixer el perfil i tipologia d'usos que en fa la població resident i turística en un intent d'orientar les accions d'educació ambiental i en especial de sensibilització de la població en relació al medi ambient.

SEGON. FINALITAT

1. Instrumentar una base de dades suficientment representativa per dur a terme el projecte, objecte del present conveni, a partir del disseny d'un o més qüestionaris que seran distribuïts entre una mostra representativa de propietaris i usuaris (residents i turistes) dels sistemes forestals de les Balears.

2. El tractament de les dades obtinguts es farà sobre la base de paquets estadístics utilitzats en el marc de les metodologies de valoració econòmica del medi ambient (valoració contingent, preus hedònics o cost del viatge.)

3. La difusió dels resultats del projecte.

TERCER. TIPUS D'ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

La consecució dels esmentats objectius i finalitats es durà a terme mitjançant l'establiment de distintes fases del projecte, en aquest sentit s'establirà un calendari per a la planificació de cada una de les etapes del projecte que es detallen a continuació:

1. Revisió de la literatura i dels valors obtinguts
2. Definir amb precisió els valors que es desitgen capturar en unitats monetàries i elecció de les zones mostrals
3. Definir la població rellevant
4. Concretar els elements de simulació del mercat
5. Decidir la modalitat d'entrevista
6. Seleccionar la mostra
7. Redactar el qüestionaris
8. Realitzar les entrevistes
9. Explotar estadísticament les respostes
10. resentar e interpretar els resultats

QUART. OBLIGACIONS DE CADA UNA DE LES PARTS

Per a la realització de les accions objecte d'aquest conveni les parts que el subscriuen assumiran les següents obligacions:

La Universitat de les Illes Balears durà a terme l'execució de les accions programades de recerca teòrica com les accions complementàries de caràcter empíric fixades en el present conveni, através del Centre de Recerca Econòmica (UIB-"SA NOSTRA"), d'acord amb l'inidicat en l'acord primer.

Per la seva banda, seran entitats cofinançadores de les accions objecte d'aquest conveni la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra".

Els pagaments a càrrec de la de la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra" s'efectuaran a favor del Centre de Recerca Econòmica¿en el marc del conveni signat entre la UIB i "SA NOSTRA el passat 21 de desembre de 2001.

Els pagaments a càrrec de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears s'efectuaran a favor de la Universitat de les Illes Balears ¿en tant que institució pública-, en compliment del que disposa l'article 3.c) de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Les aportacions econòmiques anuals seran les detallades a continuació:

- Any 2005: trenta mil euros (30.000¿)

- Any 2006: trenta mil euros (30.000¿)

CINQUÈ. FORMA DE PAGAMENT

L'aportació de la conselleria de Medi Ambient, per un import total de 60.000¿ es realitzarà mitjançant dos pagaments, un de 30.000¿ en el mes de desembre de 2005 i un altre en el mes de novembre de 2006, contra presentació per part de la Universitat de les Illes Balears del treball finalitzat, de les factures corresponents o docuements d'igual valor probatori i prèvia certificació de la directora general de Biodiversitat de la realització i compliment de les accions programades; i amb càrrec a la partida pressupostària 15301 533B01 64000

L'aportació de la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra", per un import total de 60.000¿ es realitzarà amb càrrec a la partida pressupostària que anualment destina a les accions de l'Obra Social i Cultural orientades a donar suport al del Centre de Recerca Econòmica (UIB¿"SA NOSTRA").

SISÈ. GESTIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA DE LES ACCIONS OBJECTE DEL CONVENI

Les parts signants acorden encarregar a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, i promoguda mitjançant acord de la junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer i acord del Consell Social de la UIB de dia 29 de febrer de 1996, serà l'encarregada de la gestió tècnica i econòmica del conjunt de les accions desenvolupades en el marc d'aquest conveni.

No és necessari establir una organització personificada per a la gestió d'aquest conveni.

SETÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI

El present conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i acabarà el 30 de novembre de 2006.

VUITÈ. PUBLICITAT

En tots els documents relacionats amb les accions d'aquest conveni dels què se'n faci difusió pública entre els destinataris de les accions, així com en les comunicacions externes de la Universitat de les Illes Balears i en particular, en totes les accions de publicitat, per qualsevol mitjà, de les accions a desenvolupar en el marc d'aquest conveni, es farà referència explícita a totes les entitats que les cofinancien, com a mínim incloent-hi els respectius logotips i citant la seva col·laboració per al seu desenvolupament.

NOVÈ. SUPÒSITS D'EXTINCIÓ

Aquest conveni es resoldrà per mutu acord entre les parts o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'estableixin. En el supòsit de denúncia, les entitats cofinançadores hauran d'abonar a la Universitat de les Illes Balears les quantitats corresponents als treballs realitzats fins al moment, sempre i quan no s'hagi incomplit el pla de treball recollit en els projectes de les respectives accions.

Les entitats cofinançadores determinaran la forma de finalitzar les actuacions en curs per als supòsits d'extinció contemplats en el paràgraf anterior.

En el cas d'extinció en el qual a la Conselleria de Medi Ambient l'hi correspongui efectuar qualque pagament, aquest es farà contra presentació per part de la Universitat de les Illes Balears de les corresponents factures i dels certificats d'inici i d'execució a la Conselleria de Medi Ambient i, prèvia certificació de la directora general de Biodiversitat de la realització i compliment de les accions programades.

DESÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI

Les institucions i entitats signants d'aquest conveni podran sol·licitar la reunió de totes les parts per tal de realitzar un seguiment de les accions que se'n derivin, així com del bon compliment de les finalitats que les motiven. Així mateix, podran formular totes les observacions que considerin oportunes en benefici de l'eficàcia i l'èxit de les accions programades.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest conveni, les parts el signen en quatre exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per la Conselleria de Medi Ambient

 

Per la Universitat de les illes Balears

 

Per la Caixa d'estalvis de Balears "Sa Nostra"

 

Jaume Font i Barceló
Avel·lí Blasco Esteve
Llorenç Huguet i Rotger Pere J. Batle

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

Palma, a 7 de desembre de 2005

El Dr. Antoni Riera Font, com a Director del CRE (UIB¿"SA NOSTRA"), amb NIF 18.219.151 ¿ T, en nom i representació del mateix, segons l'acord segon del Protocol de Col·laboració entre la Caixa de Balears "Sa Nostra" i la Universitat de les Illes Balears, dóna la seva conformitat al Conveni signat per la Conselleria de Medi Ambient, "SA NOSTRA" i la UIB per a l'execució del projecte "Valor econòmic dels boscos de les Balears: bases metodològiques i empíriques", en els termes referits en el citat conveni.

I com a prova de la seva conformitat, signa per triplicat el present annex al conveni en lloc i data "ut supra"

Pel Centre de Recerca Econòmica CRE (UIB ¿ "SA NOSTRA")
Antoni Riera Font
Director