Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a l'execució d'un projecte complementari de les obres de construcció de l'edifici de dret i economia.

Palma, 9 de novembre de 2005

REUNITS

D'una banda, la COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, amb CIF S-0711001-H, representada en aquest acte per l'Hble. conseller d'Educació i Cultura, Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, nomenat per Decret 7/2003 de 30 de juny, i actuant en virtut del que estableix l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març.

D'altra banda, la Universistat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, representada en aquest acte pel Rector, Sr. Avel·lí Blasco Esteve, nomenat per Decret 47/2003, de 9 de maig.

MANIFESTAM

1. El Govern de les Illes Balears està desenvolupant una política universitària encaminada a aconseguir l'objectiu d'aprofundir en la qualitat i l'excel·lència de la Universitat de les Illes Balears.

2. El dia 6 de març de 2000 es va signar un conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB amb l'objecte de finançar la construcció d'un edifici pels estudis de dret i economia, d'acord amb l'establert al Decret 28/2000, de 25 de febrer.

3. Una vegada s'ha posat en funcionament el nou edifici s'han originat algunes necessitats no previstes però que esdevenen vitals per als usos quotidians futurs de l'edifici per la qual cosa ha sorgit la conveniència de redactar un projecte complementari el qual ha estat supervisat favorablement pel Servei de Projectes, Obres i Supervisió de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Per això,

ACORDAM

Primer. L'objecte del conveni és el finançament del projecte complementari de les obres de construcció de l'edifici de Dret i Economia.

Segon. El pressupost màxim previst per l'execució del projecte complementari és de set-cents quaranta-un mil tres-cents vint-i-quatre euros amb tres cèntims (741.324,03 ¿), més els costs derivats de les operacions de finançament.

Els criteris establerts per al finançament són els següents:

1.- La Conselleria d'Educació i Cultura incorporarà als seus pressuposts la quantia màxima de un milió dos-cents tres mil euros (1.203.000,00 ¿) amb el desglossament següent:

Any 2005 3.000,00 ¿

Anys 2006- 2025 60.000,00 ¿

2.- Aquestes quanties aniran en concepte de transferència de capital a la UIB amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.74113.00 dels pressuposts de la Conselleria d'Educació i Cultura.

3.- Els imports de les partides pressupostàries seran objecte de ratificació per resolució del Conseller d'Educació i Cultura una vegada fixat amb l'entitat bancària corresponent l'import definitiu que s'ha de pagar anualment per a la disposició de 741.324,03 ¿.

4.- Els pagaments es realitzaran cada un dels exercicis esmentats, amb la petició prèvia de la Universitat de les Illes Balears i amb l'informe favorable de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Tercer. L'execució del projecte complementari serà competència de la Universitat de les Illes Balears.

Quart. Es constituirà una Comissió Mixta per realitzar el seguiment del projecte. Aquesta Comissió Mixta estarà formada per:

  • Tres membres designats pel Govern de les Illes Balears.
  • Tres membres designats per la Universitat de les Illes Balears

Quint. La Comissió podrà sol·licitar, en qualsevol moment, els informes pertinents sobre el finançament i l'execució del projecte complementari de les obres de construcció de l'edifici de Dret i Economia.

Sisè. La vigència d'aquest conveni serà fins a l'any 2025.

EL CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA

EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

 

Francesc J. Fiol i Amengual
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).