Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut Balear de la Dona, Fundació "Sa Nostra" i la Universitat de les Illes Balears per a l'elaboració d'un estudi de la dona al mercat laboral de les Illes Balears.

Palma, 23 de novembre de 2005

REUNITS

D'una part, la Sra. Isabel Llinàs Warthmann, directora de l'Institut Balear de la Dona en virtut del Decret 117/2003 d'11 de juliol, en exercici de les competències atorgades a la Direcció de l'Institut per la Llei 5/2000, de 20 d'abril, desenvolupada pel Decret 109/2001, de 3 d'agost.

De l'altra,

El Dr. Llorenç Huguet i Rotger , amb DNI 41.730.908-F, com a President de la Fundació "SA NOSTRA" amb el CIF G-57100141 i domicili social al carrer de can Tàpera, 5, de Palma i el Dr. Andreu Ramis Puig-gròs, amb DNI 42.982.637-F, com a Director gerent de mateixa.

I de l'altra,

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i fent ús de les facultats que s'hi detallen.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara de les seves atribucions.

EXPOSEN

1. La Llei 5/2000, de 20 d'abril de l'Institut Balear de la Dona, li atribueix com a finalitats bàsiques, elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d'igualtat de l'home i de la dona, impulsar i promoure la participació de la dona a les Illes Balears.

2. L'article 3, apartats h) i j) de la Llei, determina com a funcions de l'Institut, entre d'altres, les següents:

  • Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis a favor de la dona, preferentment dirigits a aquelles que tinguin especial necessitat d'ajuts;
  • Establir relacions i formes de participació amb ens i organismes que, pels seus fins i funcions, contribueixen a la consecució dels fins de l'Institut, així com amb institucions i organismes anàlegs d'altres comunitats autònomes de l'Estat i de la comunitat internacional.

3. Dia 26 de juliol de 2005, es va firmar un acord de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació i l'Institut Balear de la Dona, en el marc de la iniciativa comunitària EQUAL. La Direcció General de Formació és l'entitat que actua com interlocutor davant la Unitat Administrativa del Fons Social Europeu (UAFSE).

4. L'Institut Balear de la Dona participa a les iniciatives comunitàries cofinançades per aquest Fons en l'àmbit de les Illes Balears.

5. El 17 de novembre de 2004, la UAFSE va aprovar la resolució (BOE núm. 301, de 15 de desembre), per la qual va resoldre la convocatòria aprovada el 18 de març de 2004, i es varen aprovar set projectes presentats per la Conselleria de Treball i Formació. Entre aquests projectes aprovats, es troba el projecte EQUILIBRIO.

6. L'Institut Balear de la Dona, dins el projecte EQUILIBRIO, té assignades diverses actuacions i una d'elles es realitzar un estudi de la dona al mercat laboral de les Illes Balears.

7. La Fundació "Sa Nostra", d'interès públic balear, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, té interès per promoure les activitats d'investigació que es duguin a terme a les illes.

8. La Universitat de les Illes Balears és una institució de Dret públic que té com a objectiu propi i específic respondre a les demandes de caràcter tècnic i científic que planteja la societat moderna, a través de la seva capacitat docent i d'investigació. Aquest objectiu s'emmarca dins les funcions d'investigació, docents, científiques, tècniques i de servei públic previstes a l'article primer de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

9. Que d'acord amb l'anterior exposició es subscriu el present conveni de col·laboració amb les següents clàusules:

ACORDS

PRIMER: OBJECTE DEL CONVENI

1. L'objecte d'aquest conveni consisteix en la realització d'un estudi de la dona en el mercat laboral de les Illes Balears per tal de conèixer la situació de la població femenina en el mercat laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb uns indicadors que permetin planificar i impulsar accions concretes per afavorir la incorporació de la dona al mercat laboral partint d'una diagnosi actualitzada.

L'esmentat estudi servirà com a punt de partida per al disseny i la reestructuració de les actuacions d'acció positiva relacionades amb el foment del treball de les dones i per promoure l'accés de les dones a càrrecs directius i de decisió.

2. La Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació "Sa Nostra" a través del Centre de Recerca Econòmica (UIB ¿ "Sa Nostra"), seran les entitats encarregades de l'execució de les accions fixades en el present conveni, prèvia conformitat amb el Director del CRE, Dr. Antoni Riera, tal com s'especifica a l'Annex adjunt.

3. El CRE (UIB ¿ "Sa Nostra") és un centre d'investigació mixt que neix a partir del Protocol de col·laboració entre la Caixa de Balears "Sa Nostra" i la Universitat de les Illes Balears (UIB), firmat el 21 de desembre de 2001, amb l'objectiu d'impulsar la investigació i la formació d'especialistes en economia. D'acord amb l'establert a la clàusula segona d'aquest Protocol, el CRE (UIB ¿ "Sa Nostra"), desenvolupa activitats relacionades, prioritariament, amb la recerca a l'àmbit de l'economia balear.

SEGON.- FINALITAT

Conèixer la situació de la població femenina en el mercat laboral de les Illes Balears, concretament:

1. Conèixer la situació diferencial de dones i homes en relació amb l'ocupació.

2. Avaluar la situació diferencial de les polítiques d'ocupació entre les dones i els homes.

3. Revisar, des de la perspectiva de gènere, els instruments per a l'elaboració dels itineraris personals d'inserció laboral.

4. Conèixer el nivell d'accés de les dones a una ocupació estable.

5. Conèixer el nombre de dones que ocupen càrrecs directius o de responsabilitat.

6. Conèixer la situació diferencial de dones i homes en relació amb iniciatives empresarials d'autoocupació.

7. Conèixer el nivell de participació de les dones en el camp de les relacions laborals i en les estructures sindicals i empresarials.

8. Conèixer la situació de desigualtat i discriminació salarial de les dones.

9. Proposar accions destinades a reduir els desequilibris detectats.

10. Conèixer la realitat sociolaboral en relació amb les ofertes laborals i les demandes que fan les empreses.

11. Obtenir dades per fer una anàlisi comparativa entre les ofertes de feina i les demandades per a les dones, com també les ocupacions en les quals les dones estan inscrites com a demandants de feina, mitjançant una revisió periòdica de les dades de l'observatori sociolaboral d'ocupació.

TERCER.- TIPUS D'ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

S'haurà d'informar a l'Institut Balear de la Dona dels mètodes de feina que s'utilitzaran per la materialització de l'estudi.

QUART: OBLIGACIONS DE CADA UNA DE LES PARTS

Per a la realització de les accions objecte d'aquest conveni les parts que el subscriuen assumiran les següents obligacions:

La UIB i la Fundació "Sa Nostra" duran a terme l'execució de les accions fixades en el present conveni, a través del CRE (UIB ¿ "Sa Nostra"), d'acord amb l'indicat en l'acord primer.

Per la seva banda, seran entitats cofinançadores de les accions objecte d'aquest conveni l'Institut Balear de la Dona i la Fundació "Sa Nostra".

L'aportació de la Fundació "Sa Nostra" de quatre mil euros (4.000¿) es farà efectiva a través de les dotacions que anualment dedica al manteniment del CRE (UIB ¿ "Sa Nostra") en el marc del conveni signat entre la UIB i "SA NOSTRA" el passat 21 de desembre de 2001.

Els pagaments a càrrec de l'Institut Balear de la Dona de les Illes Balears, xifrats en vint-i-cinc mil euros (25.000¿), s'efectuaran a parts iguals a favor de la Universitat de les Illes Balears ¿en tant que institució pública, en compliment del que disposa l'article 3.1.c) de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques¿ i de la Fundació "Sa Nostra" d'acord amb els recursos humans que ambdues institucions assignaran al projecte.

CINQUÈ: FORMA DE PAGAMENT

L'aportació de l'Institut Balear de la Dona de les Illes Balears per un import total de vint-i-cinc mil euros (25.000¿), es realitzarà contra presentació per part del CRE (UIB ¿ "Sa Nostra") d'un informe preliminar abans del 10 de desembre de 2005, amb càrrec a la partida pressupostària 73101 323C01 64000 10 FF19110 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per 2005.

L'aportació de la Fundació "Sa Nostra", per un import total de quatre mil euros (4.000¿) es realitzarà en el moment de la signatura del conveni amb càrrec a la partida pressupostària que anualment destina a les accions d l'Obra Social i Cultural orientades a donar suport al del Centre de Recerca Econòmica (UIB ¿ "Sa Nostra").

Un cop presentat l'estudi objecte d'aquest contracte, el CRE rebrà la quantitat total de vint-i-nou mil euros (29.000¿), vint-i-cinc mil euros (25.000¿) de l'Institut Balear de la Dona i quatre mil euros (4.000¿) de la Fundació "Sa Nostra".

SISÈ: VIGÈNCIA DEL CONVENI

El present conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i acabarà el 31 de desembre de 2005.

SETÈ: PUBLICITAT

En tots els documents relacionats amb les accions d'aquest conveni dels què se'n faci difusió pública entre els destinataris de les accions, així com en les comunicacions externes de la Universitat de les Illes Balears i en particular, en totes les accions de publicitat, per qualsevol mitjà, de les accions a desenvolupar en el marc d'aquest conveni, es farà referència explícita a totes les entitats que les cofinancien, com a mínim incloent-hi els respectius logotips i citant la seva col·laboració per al seu desenvolupament.

VUITÈ: SUPÒSITS D'EXTINCIÓ

Aquest conveni es resoldrà per mutu acord entre les parts o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'estableixin. En el supòsit de denúncia, les entitats cofinançadores hauran d'abonar a la Universitat de les Illes Balears les quantitats corresponents als treballs realitzats fins al moment, sempre i quan no s'hagi incomplit el pla de treball recollit en els projectes de les respectives accions.

Les entitats cofinançadores determinaran la forma de finalitzar les actuacions en curs per als supòsits d'extinció contemplats en el paràgraf anterior.

En el cas d'extinció en el qual a l'Institut Balear de la Dona li correspongui efectuar qualque pagament, aquest es farà contra presentació per part de la Universitat de les Illes Balears i de la Fundació "Sa Nostra" de les corresponents factures.

Les qüestions litigioses que es puguin derivar d'aquest acord, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest conveni, les parts el signen en quatre exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per l'Institut Balear de la Dona

 

 

 

Signat, Isabel Llinàs Warthmann

Per la Universitat de les illes Balears

 

 

 

Signat, Avel·lí Blasco Esteve

Per la Fundació "Sa Nostra",

 

 

 

Signat, Llorenç Huguet i Rotger

Per Fundació "Sa Nostra",

 

 

 

Signat, Andreu Ramis Puig-gròs

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

Palma, a 23 de novembre de 2005

El Dr. Antoni Riera Font, com a Director del CRE (UIB ¿ "Sa Nostra") amb NIF 18.219.151 ¿ T, en nom i representació del mateix, segons l'acord segon del Protocol de Col·laboració entre la Caixa de Balears "Sa Nostra" i la Universitat de les Illes Balears, dóna la seva conformitat al Conveni signat per l'Institut Balear de la Dona, Fundació "Sa Nostra" i la UIB per a l'execució de l'estudi "La dona en el mercat laboral de les Illes Balears", en els termes referits en el citat conveni.

I com a prova de la seva conformitat, signa per triplicat el present annex al conveni en lloc i data "ut supra"

Pel Centre de Recerca Econòmica CRE (UIB ¿ "SA NOSTRA")

Antoni Riera Font
Director