Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sr. Lluís Ramis de Ayreflor Cardell, Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, en representació del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 7/2003 d'1 de juliol de 2003, de nomenament del membres del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, l'Excm. i Magnfc. Sr. Avel·li Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del Decret 47/2003 de 13 de maig de 2003, del seu nomenament com a rector de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest Conveni i, atès això,

MANIFESTEN

Que la Universitat de les Illes Balears dintre del reglament de practiques en entitats públiques d'estudis de formació de post grau de la UIB, vol potenciar la experiència professional dels estudiants i que realitzin pràctiques en entitats públiques i privades que complementin la formació rebuda a les aules universitaris

Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació vol cooperar amb la formació dels postgraduats de la Universitat de les Illes Balears

Per la qual cosa, les parts de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a dur a terme el present conveni.

ACORDEN

PRIMER. Beques postgraduats. la Universitat de les Illes Balears convoca per l'any 2006 quatre beques amb un import total de CINQ MIL QUATRE-CENTS EUROS IVA inclòs (5.400,00 EURO) cada beca per un període total de SIS mesos prorrogable a SIS mesos més, que serà abonada directament per la Universitat de les Illes Balears als becaris. Els becaris iniciaran la seva activitat el mes de gener de 2006.

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació s'obliga a pagar per la raó d'aquest conveni la quantitat total de VINGT-I-UN MIL SIS-CENTS EUROS (21.600,00 EURO) IVA inclòs. Aquest import serà abonat a la Universitat de les Illes Balears prèvia presentació de factures de caràcter mensual de TRES MIL SET-CENTS EUROS cada una d'elles. Aquest cost serà a càrrec de la partida pressupostària 14201 551A01 64000 00 del pressupost del 2006.

SEGON.- Durada. La beca tindrà una durada de sis mesos prorrogable fins a un màxim de sis més per acord amb ambdues parts, amb una dedicació màxima de 6 hores diàries.

TERCER.- Condicions. La Universitat de les Illes Balears amb un criteri de publicitat i seguint les normes establertes al reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, realitza una preselecció d'alumnes del Màster en Gestió Turística (MTA) i del Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA) que es remet a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per que realitzi la selecció definitiva dels becaris.

QUART. Formació dels becaris. Per garantir l'aprofitament de les pràctiques i la formació del/a becari/ària com a tècnic professional, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació el formarà en l'aprenentatge de les tecnologies utilitzades a l'entitat, així com també el formarà sobre temes generals de funcionament, organització i activitat professional durant un mínim de 100 hores. Així mateix s'anomenarà un/a tutor/a per a què el dirigeixi. El becari no pot suplir cap professional contractat. L'objectiu de la beca és formatiu.

CINQUÈ. Seguiment del conveni. La coordinació i avaluació de la tasca del/a becari/ària, la faran el tutor de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i el tutor de la UIB. En cas d'un comportament incorrecte o de manca d'aprofitament del/a becari/ària, l'entitat pública pot arribar a decidir la continuació de la beca.

SISÈ. Lliurament de certificats. La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i la Universitat de les Illes Balears lliuraran una certificació a on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

SETÈ. Estatuts del/a becari/ària . Els titulats becats ho seran de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, tot i que aquest fet no representa cap lligam contractual entre els titulats i la entitat pública.

VUITÈ. Regulació dels treballs i la i la investigació. La Universitat de les Illes Balears preseleecciona els becaris i es validada per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, essent la Universitat l'òrgan gestor que realitza el pagament. Es produiex per part de la Universitat de les Illes Balears una contraprestació, ja que els treballs dels becaris queden a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i aquests estudis formen part de l'objecte del projecte d'inversió del pla triennal d'estadística 2004-2006 i es poden determinar els següents:

  • Realització del pla estratègic de competitivitat de les Illes Balears
  • Recerca d'informació provinent de diverses instàncies oficials (Eurostat, INE, ministeris, conselleries, etc.) amb l'objectiu de completar les sèries temporals que integren aquesta publicació digital.
  • Seguiment estadístiques estructura i conjuntura econòmica.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars a Palma a cinc de desembre de 2005.

Per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
Conseller

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).