Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la direcció i coordinació de les tasques d'inventari i cartografia dels hàbitats de la serra de tramuntana

Palma, 9 de desembre de 2005

REUNITS

D'una part,

L'Honorable Sr. Jaume Font i Barceló, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (CIF S-00711001-H), d'acord amb el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, per qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

De l'altra,

El Magnífic i excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representat d'aquesta, segons el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i fent ús de les facultats que s'hi detallen.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara de les seves atribucions.

EXPOSEN

El consell de Govern, en sessió celebrada el 18 març de 2005 va acordar iniciar el procediment per a l'elaboració del Pla d'Ordenació del Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana. Una de les tasques principals i primordials a desenvolupar per tal d'assolir un bon nivell de coneixement d'aquesta zona de Mallorca passa necessàriament per la identificació, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, dels hàbitats que es troben dins l'àmbit territorial delimitat en l'Acord del consell de Govern esmentat.

L'experiència, coneixement, treballs i publicacions dutes a terme per la Universitat de les Illes Balears en aquestes matèries fan que la UIB es presenti com la institució més apta per assumir la direcció i coordinació de les tasques d'inventari i cartografia dels habitats de la Serra de Tramuntana.

El desplegament d'aquesta tasca constitueix una oportunitat de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per avançar, d'una manera aplicada, en la investigació i coneixement del medi natural de les Illes, i ha de revertir necessàriament, d'una manera prou beneficiosa, en l'àrea de botànica del Departament de Biologia en particular, i de la UIB en general.

Per tot l'anterior es fa palesa la utilitat per a ambdues administracions de l'establiment d'aquesta col·laboració, d'acord amb els fins exposats i amb la intenció de reforçar i aprofundir en la metodologia d'estudi, inventari i cartografia dels hàbitats naturals i, per això, ambdues administracions subscriuen el present conveni pel desenvolupament de les actuacions que es relacionen i amb les condicions que figuren en els següents

ACORDS

PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre la conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en l'elaboració de l'inventari i cartografia dels hàbitats de la Serra de Tramuntana.

L'àmbit territorial objecte d'aquest conveni es el definit a l'Acord del consell de Govern de 158 de març de 2005.

SEGON.- OBLIGACIONS DE CADA UNA DE LES PARTS

Per al desenvolupament de les actuacions objecte d'aquest conveni les parts que els subscriuen assumiran les obligacions següents:

La Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Biologia, assumirà les de direcció i coordinació dels treballs d'inventari i cartografia dels hàbitats de la Serra de Tramuntana, mitjançant personal propi. La direcció i coordinació ha d'abastar com a mínim les següents actuacions:

  • Hàbitats forestals
  • Hàbitats azonals
  • Realització de la Base de Dades
  • Recollida de dades de camp
  • Proposar i avaluar les possibles contractacions per a dur a terme els treballs a coordinar i elaborar, si n'és el cas, els plecs de condicions per a aquestes contractacions.

La Universitat de les Illes Balears assumirà les despeses de presentació i/o difusió, nacionals o internacionals que, si n'és el cas, es facin dels treballs objecte d'aquest conveni en les quals hi ha d'estar representada la conselleria de Medi Ambient a través de la direcció general de Biodiversitat. Igualment en tots els documents i/o accions dels quals, si n'és el cas, se'n faci difusió pública, relacionats amb les actuacions d'aquest conveni, la Universitat de les Illes Balears farà referència explícita de la col·laboració amb la conselleria de Medi Ambient, com a mínim, incloent-hi els respectius logotips i citant la seva col·laboració per al seu desenvolupament.

La conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears farà les aportacions econòmiques anuals detallades seguidament:

- Any 2005: trenta mil euros (30.000 euros)
- Any 2006: set mil euros (7.000 euros)

TERCER.- FORMA DE PAGAMENT

Els pagaments per part de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears es faran contra la presentació abans del 10 de desembre de 2005 i del 15 de setembre de 2006 respectivament d'un memòria d'activitats per part de la Universitat de les Illes Balears, memòria que haurà de ser certificada, abans de procedir al pagament, per la directora general de Biodiversitat, així com presentació per part de la Universitat de les Illes Balears de les factures corresponents a documents d'igual valor probatori

Les quantitats esmentades al punt anterior seran abonades a càrrec de la partida pressupostària 15301 533D01 64000.

QUART.- VIGÈNCIA DEL CONVENI

El present conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva firma i acabarà el 31 d'octubre de 2006.

CINQUÈ.- SEGUIMENT DEL CONVENI

Per tal d'assolir un adequat nivell de desplegament de les tasques previstes en aquest conveni es constituirà una Comissió Tècnica de Seguiment. Aquesta Comissió tendrà quatre membres: dos en representació de cada una de les parts. La primera reunió de la Comissió Tècnica de Seguiment es farà dins els cinc dies hàbils següents a la data de la firma d'aquest conveni i en la primera reunió, després de la seva formal constitució, s'haurà acordar la persona o persones que assumiran, per part de la Universitat de les Illes Balears, les tasques de coordinació i direcció de les tasques objecte d'aquest conveni.

SISÉ.- EXTINCIÓ

Aquest conveni s'extingeix per expiració dels temps convingut, i pot rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d'alguna d'elles, que ha de ser comunicada a l'altra amb una antelació mínima de dos mesos, o per alguna de les causes següents:

a. mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
b. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

SETÈ.- COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present conveni té caràcter administratiu i, sense perjudici del que disposa la clàusula anterior, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment, i que no es puguin resoldre per la Comissió Tècnica de Seguiment, seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciòs-administratiu.

Signen el present conveni, en prova de conformitat, i per duplicat a tots els efectes les parts signatàries esmentades en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Medi Ambient,

 

Per la Universitat de les Illes Balears

 

Jaume Font i Barceló
Conseller de Medi Ambient

Avel·lí Blasco i Esteve
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de novembre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de desembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).