Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Unitat de Semicrítics del Servei de Pediatria de l'Hospital Son Dureta i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 2 de novembre de 2005

REUNITS

D'una part, el gerent de l'Hospital Son Dureta, senyor Carlos Ricci Voltas, com a representant d'aquest, amb domicili legal al carrer d'Andrea Doria, 55, Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En virtut de les atribucions conferides per les respectives institucions,

EXPOSEN

Que l'Hospital Son Dureta, a través de la Unitat de Semicrítics del Servei de Pediatria, persegueix la millora de la qualitat de vida dels pacients ingressats a la dita unitat.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través de la Facultat d'Educació, té entre els seus objectius consolidar la formació acadèmica i professional de l'alumne, per donar respostes amb la seva tasca investigadora als problemes que, en el camp de l'educació, apareixen derivats de necessitats educatives especials, als quals s'ha de cercar la resposta més adequada.

Ambdues institucions consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari un enteniment i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Aquest conveni delimita el marc general de col·laboració entre la Unitat de Semicrítics pediàtrics del Servei de Pediatria de l'Hospital Son Dureta i la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears, i per tant s'hi han d'integrar totes les actuacions que en aquest camp duguin a terme de mutu acord ambdues institucions.

Segona . Aquest conveni es desenvoluparà successivament en el seu marc mitjançant acords particulars sobre aspectes concrets que hauran de ser aprovats per la comissió mixta de seguiment que es creï a l'efecte, la qual trametrà a les parts informes sobre l'activitat desenvolupada amb la periodicitat que s'estimi oportuna.

Tercera . En el termini de trenta dies hàbils a partir de la firma del present conveni es constituirà la comissió mixta esmentada, que serà formada per dos representants de la Unitat del Servei de Pediatria de Semicrítics pediàtrics de l'Hospital Son Dureta i dos de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta comissió s'ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni.

La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta, el president de la qual, en cas d'empat, tindrà vot diriment.

Quarta . La comissió mixta, que serà presidida, sense vot de qualitat, de forma rotatòria, per períodes anuals, per un representant de cada una de les entitats signatàries, ha de reunir-se almenys dos cops l'any, o quan ho demani una de les parts. El primer any de vigència del present conveni, la presidència de la comissió mixta correspondrà al representant designat per la Facultat d'Educació.

Cinquena . El termini de durada del present conveni serà d'un any a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà automàticament llevat que hi hagi una denúncia expressa d'alguna de les parts amb un mes d'antelació.

Sisena . Els participants en les pràctiques hospitalàries tindran subscrita una assegurança de responsabilitat civil per danys i perjudicis que puguin causar a tercers i una assegurança d'accidents que cobrirà les lesions que ells mateixos puguin sofrir.

L'Hospital Son Dureta declina tota responsabilitat d'accidents o de reclamacions laborals que puguin existir entre la Universitat de les Illes Balears i els alumnes en pràctiques.

Setena . La Unitat de Semicrítics i la Facultat d'Educació coordinaran les seves accions mitjançant l'establiment de protocols específics sobre els aspectes d'interès comú per a ambdues parts.

Vuitena . Els àmbits bàsics de desenvolupament del present conveni són la col·laboració en pràctiques d'alumnes, la investigació en matèries d'interès comú i la formació.

Novena . En la col·laboració en pràctiques hi poden participar, sense rebre cap compensació econòmica, els alumnes de postgrau i doctorat, així com els alumnes del segon i tercer any de carrera, i aquesta activitat es pot considerar computable com a crèdits de lliure configuració d'acord amb la normativa establerta sobre aquest aspecte, sempre sota la supervisió i direcció d'un professor de la Facultat d'Educació de la UIB. Un acord específic, establert per la comissió mixta, haurà d'indicar el programa de les pràctiques, i n'haurà de detallar la durada, els continguts i els sistemes de control i avaluació que es considerin necessaris.

Desena . En matèria d'investigació, la comissió mixta establirà aquelles àrees en què sigui eficaç la col·laboració, i es podran sol·licitar les ajudes necessàries, econòmiques o d'una altra índole per donar prioritat a aquelles investigacions que es considerin més rellevants.

Onzena . D'altra banda, els postgraduats i alumnes es comprometen a complir les disposicions legals vigents i la normativa de funcionament intern de l'Hospital Son Dureta, especialment pel que fa a la prevenció de riscs laborals i a les condicions de seguretat.

En aquestes condicions queda formalitzat el present acord de col·laboració, que, aprovat pels compareixents, una vegada llegit, es firma en dos exemplars, al lloc i en la data indicats al començament.

Per l'Hospital Son Dureta,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Carlos Ricci
Gerent
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).