Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Patrimoni Nacional i la Universitat de les Illes Balears

Palau Reial de l'Almudaina, 28 de novembre de 2005

R E U N I T S

D'UNA PART , el Consell d'Administració del Patrimoni Nacional, organisme públic regulat per la Llei 23/1982, de 16 de juny, i el seu Reglament, aprovat per RD 496/1987, de 18 de març, amb domicili al Palau Reial de Madrid, carrer Bailén, s/n, representat en aquest acte per José Antonio Bordallo Huidobro, en qualitat de Gerent del Consell d'Administració del Patrimoni Nacional, càrrec per al qual va ser nomenat per RD 870/2005, de 15 de juliol, i que actua en virtut de l'article 70.K del Reial decret 496/1987 esmentat.

DE L'ALTRA , la Universitat de les Illes Balears, amb domicili a Palma, cra. de Valldemossa, km 7,5, representada en aquest acte per Avel·lí Blasco Esteve, Rector magnífic d'aquesta universitat, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada.

Les dues parts, en el caràcter amb què intervenen, es reconeixen recíprocament capacitat jurídica per subscriure aquest conveni de col·laboració, a l'efecte del qual

E X P O S E N

  1. Que el Patrimoni Nacional té com a finalitats la gestió i l'administració dels béns de titularitat de l'Estat afectats a l'ús i servei del Rei i dels membres de la família reial, per a l'exercici de l'alta representació que la Constitució i les lleis els atribueixen, el govern i l'administració sobre els Reials Patronats i, per mandat exprés de l'article 3 de la seva Llei reguladora, l'adopció de les mesures conduents a l'ús dels béns que administra per a finalitats culturals, científiques i docents.
  2. Que, segons la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, la institució social més adequada per assumir el repte del desenvolupament cientificotècnic és la Universitat, institució que ha de ser útil a la comunitat en la qual s'insereix i ha de posar al seu servei la capacitat creativa i investigadora que té.

    L'article 1 de la llei esmentada assevera que el servei públic de l'educació superior el fa la Universitat mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i l'article 2 diu que l'autonomia universitària comprèn, entre altres aspectes, l'elaboració i l'aprovació de plans d'estudis i investigació i l'establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals.

  3. Que el Patrimoni Nacional i la Universitat de les Illes Balears manifesten la seva voluntat de col·laboració en l'estudi i la investigació de les peces arqueològiques procedents de les excavacions que es van fer en el palau reial de l'Almudaina, situat a Palma de Mallorca i adscrit al Patrimoni Nacional en virtut de l'article 4t-6 de la Llei 23/1982, de 16 de juny.

En virtut del que s'ha exposat acorden de subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix a partir de les següents

C L À U S U L E S

PRIMERA . OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre el Patrimoni Nacional i la Universitat de les Illes Balears per emprendre el projecte següent: "Estudi i investigació de les peces arqueològiques de les excavacions que es varen fer a l'Almudaina" ¿estudi, catalogació i classificació.

SEGONA . MODALITATS DE COL·LABORACIÓ

La Universitat de les Illes Balears col·laborarà en l'estudi i la investigació de les peces arqueològiques del palau de l'Almudaina realitzant, amb càrrec al seu propi pressupost, el treball següent:

- Revisió de 136 peces que té inventariades el Patrimoni Nacional, entre les quals ha d'assignar nova classificació a aquelles a les quals per error no correspongui la classificació que consta actualment a les fitxes catalogràfiques.

- Classificar la resta de les peces que actualment estan sense catalogar.

Per a cada una de les peces s'han de completar els camps de les fitxes d'inventari recollides a les normes específiques elaborades amb aquesta finalitat pel Patrimoni Nacional, i s'han d'aportar fotografies digitals de cada una. S'entén que els diversos fragments d'una mateixa peça han de constar en una única fitxa i fotografia.

El nombre de fitxes que s'ha de lliurar al Patrimoni Nacional és aproximadament de 200, amb les fotografies respectives i còpia en suport informàtic.

El Patrimoni Nacional aporta al projecte la quantitat de 7.300 euros (IVA inclòs), que ha d'abonar a la Universitat de les Illes Balears. El pagament es farà el 50% en els tres mesos següents a la signatura d'aquest conveni i el 50% restant quan s'acabi i s'aprovi el treball encomanat.

Tots els drets de propietat intel·lectual o industrial fruit d'aquests treballs són del Patrimoni Nacional, incloent-hi els de publicació.

TERCERA . DURADA

Aquest conveni entra en vigor a partir de la data en què se signi, i el seu període de validesa és d'un any, termini durant el qual es preveu que s'acabin els treballs i es lliurin els resultats al Patrimoni Nacional.

QUARTA . INTERPRETACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONVENI

Qualsevol de les parts pot resoldre aquest conveni si per qualsevol causa el projecte no es pot efectuar, se n'hagi iniciat o no l'execució. Així mateix es pot resoldre per incompliment de qualsevol de les obligacions que es fixen en aquest conveni.

Les parts, amb renúncia expressa al fur que els pugui correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de Madrid capital per resoldre qualsevol divergència que pugui sorgir amb motiu de la interpretació o execució d'aquest conveni.

I com a prova de conformitat amb el que precedeix, ho signen en sis exemplars, tres en català i tres en castellà, al lloc i en la data que s'indiquen al principi.

Pel Patrimoni Nacional,

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

José Antonio Bordallo
Gerent del Consell d'Administració
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 d'abril de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).