Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Caja de Ahorros del Mediterráneo

Palma, 2 de desembre de 2005

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el director de Particulars de Balears de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (d'ara endavant, CAM), el senyor José Francisco Ibáñez Llompart, que actuarà en representació d'aquesta institució.

EXPOSEN

Que les dues institucions mantenen objectius comuns a favor del desenvolupament econòmic, social i cultural de les Illes Balears.

Que les dues institucions estan interessades a facilitar al col·lectiu universitari tota una sèrie de prestacions i beneficis, i per aquest motiu subscriuen el següent acord específic, que sotmeten a aquestes

CLÀUSULES

Primera . La UIB i la CAM col·laboren en la fabricació i la implantació a la Universitat de les Illes Balears d'una targeta intel·ligent segons recull el conveni que han signat.

Segona . La CAM ofereix a tots els titulars d'aquesta targeta intel·ligent els següents avantatges en la tramitació i el preu dels préstecs personals segons les notes de l'expedient acadèmic de cada alumne.

Tercera . Les característiques d'aquest producte són les següents:

PRÉSTECS PERSONALS PER A ESTUDIANTS

 

Condicions generals

Condicions de risc

Alumnes de 4t i 5è de carrera amb nota mitjana de notable en l'expedient acadèmic

*

La concessió de préstec serà automàtica

Alumnes de 4t i 5è de carrera amb nota mitjana inferior al notable

*

Es realitzarà estudi independent del risc

Alumnes de 1r a 3r de carrera

*

Es realitzarà estudi independent del risc

Import mínim: 3.000 euros - Import màxim: 12.000 euros.

En tots els casos s'aplicaran dos anys de carència.

* CONDICIONS COMERCIALS DE PRÉSTEC PERSONALS

En tots els casos, les condicions comercials seran les següents:

Interès de sortida: Euribor a 1 any + 3 punts.
Menys 0,50 punts de diferencials per cada excel·lent o matrícula.
Menys 0,25 per cada notable.
Interès mínim: Euribor + 1,5 punts.
Comissió obertura: 1%.
Cancel·lació anticipada: 1%.
Comissió d'estudi: 0%.

Quarta . Aquest acord entrarà en vigor a partir de l'1 de juliol de 2005, podrà ser modificat per mutu acord de les parts i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2005.

I perquè així consti, signen el present document, en dos exemplars, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco
Rector

Per la Caja de Ahorros del Mediterráneo, José Francisco Ibáñez
Director de Particulars de Balears

Diligència

El present acord específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).