Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Co nveni de col·laboració entre la Conselleria de Relacions Institucionals, la Conselleria de Turisme, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per l'edició d'un codi de legislació turística

Palma, 30 de novembre de 2005.

REUNITS

D'una banda, l'Honorable senyora Maria Rosa Estaràs Ferragut, vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions Institucionals;

De l'altra, l'Honorable senyor Joan Flaquer i Riutort, conseller de Turisme;

De l'altra, l'Il·lustre senyor Pedro Cañellas Ramis, president de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca;

I de l'altra, l'Excel·lentíssim senyor Sergio Alonso Oroza, vicerector d'Ordenació Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a subscriure aquest Conveni de col·laboració i , en conseqüència,

EXPOSEN

I

L'experiència profitosa del Conveni de col·laboració que l'IBATUR, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears varen subscriure l'any 1994, per a l'edició del llibre "Legislació turística estatal i balear", elaborat pels professors Avel·lí Blasco Esteve i Francesc Segura Fuster, ha animat la Conselleria de Turisme a impulsar un nou acord amb les instàncies empresarials i universitàries per a l'edició d'una obra de característiques similars que reculli l'estat actual de l'ordenament turístic aplicable a les Illes Balears i que contribueixi a la difusió d'aquest important sector normatiu entre els empresaris i els professionals del dret i de l'Administració pública.

II

La Col·lecció legislativa de l'Institut d'Estudis Autonòmics -organisme integrat en la Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals del Govern- ofereix un marc i un format idonis per a la iniciativa descrita. En efecte, la col·lecció esmentada conté obres de recopilació normativa de qualitat i té una difusió adequada a les finalitats divulgatives que es pretenen. Per una altra banda, l'Institut esmentat està interessat a oferir la seva experiència en matèria de publicacions jurídiques, fet que les altres parts signatàries valoren com a molt interessant.

III

La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca fa palès el seu interès renovat per a la producció i la difusió de reculls sistemàtics de la normativa turística aplicable a les Illes Balears, que són de gran utilitat per als operadors privats. La UIB, per la seva banda, valora positivament la continuació de la col·laboració amb la resta d'entitats signatàries, com també el fet que els estudiants universitaris puguin comptar en breu amb uns textos de legislació turística particularment idonis per al seguiment dels estudis sobre la matèria.

IV

Les raons anteriors són determinants per a la formalització de l'acord present i, en conseqüència, la unió de voluntats per a l'edició d'una obra de recopilació de la normativa turística, elaborada per experts en la matèria i supervisada per un organisme que disposa de l'experiència necessària per dur a terme adequadament el projecte esmentat.

Per tot això, totes les parts signatàries es comprometen a fer efectiu el present conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera.- El Govern de les Illes Balears ¿mitjançant les Conselleries de Relacions Institucionals i de Turisme-, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears, es comprometen a editar conjuntament, abans de dia 30 de juliol de 2006, una obra de recopilació de la normativa turística, estatal i balear, aplicable a les Illes Balears que encarreguen al Dr. Avel·lí Blasco Esteve i als senyors Francesc Segura Fuster i Josep Oliver Clar, persones expertes en dret del turisme.

Segona.- La Conselleria de Relacions Institucionals actuarà en l'execució d'aquest Conveni preferentment per mitjà de l'Institut d'Estudis Autonòmics (IEA), integrat en l'Advocacia de la comunitat autònoma. La Conselleria de Turisme ho farà mitjançant la seva Secretaria General.

Tercera.- Els autors realitzaran el treball amb independència acadèmica i professional, si bé hauran d'ajustar-se a les exigències tècniques i formals de l'edició, d'acord amb les pautes habituals de la Col·lecció legislativa de l'IEA. Hauran de lliurar l'original de l'obra en suport informàtic abans del dia 15 de febrer de 2006, sempre que dos mesos abans, com a mínim, s'hagi presentat i l'IEA hagi aprovat el corresponent esquema de l'obra.

Quarta.- Aquest projecte editorial s'ha d'adequar a les característiques següents:

  1. L'obra, integrada en la Col·lecció legislativa de l'IEA, durà la intitulació "Legislació turística de les Illes Balears".
  2. S'editaran dues versions, catalana i castellana, que tindran igual estructura, idèntiques característiques formals i el mateix contingut.
  3. S'editaran en total 2.400 exemplars.
  4. Els volums inclouran els textos de presentació, els textos normatius corresponents, amb anotacions i concordances quan sigui necessari, i un índex analític final.
  5. L'edició ha de quedar tancada, com a prest, a dia 1 gener de 2006.
  6. L'obra es podrà vendre al públic al preu fix, impostos inclosos, que prèviament acordin les parts.
  7. L'edició garantirà la presència gràfica de les entitats coeditores i dels seus logos o signes distintius.

Cinquena.- Les entitats signatàries contribuiran a les despeses d'elaboració i/o d'edició en els termes següents:

  1. El Govern de les Illes Balears, amb una aportació financera global de 17.500 euros (dels quals 9.500 euros s'imputaran al pressupost de la Conselleria de Turisme i la resta al de la Conselleria de Relacions institucionals). Endemés, l'IEA, participarà amb l'assumpció de les tasques relatives a la coordinació general, als aspectes tècnics de l'edició dels volums, a la venda en llibreries i al dipòsit dels exemplars.
  2. La Federació Empresarial Hotelera, amb una aportació financera de 6.000 euros.
  3. La UIB, amb l'assumpció de les tasques relatives a la composició, la maquetació inicial, la supervisió formal i estilística de l'obra, la correcció de textos, l'assessorament lingüístic, la col·laboració amb la distribució externa i qualsevol altra necessària per assegurar l'adequada impressió.

Sisena.- El senyors Segura i Oliver rebran una compensació econòmica pel seu treball que serà de cinc mil euros cada un, d'acord amb els compromisos que assumeixin amb l'IEA. Si les entitats coeditores no publiquessin l'obra en el termini de 18 mesos, comptadors des del lliurament de l'original, els autors tindran la llibertat d'oferir-la a qualsevol altre editor per a la seva publicació. Cada autor rebrà deu exemplars de l'obra.

Setena.- Les entitats signatàries, que es reserven els drets editorials, es comprometen a no dur a terme una nova edició de l'obra, en els propers tres anys, sense comptar prèviament amb la participació dels autors esmentats. En qualsevol cas, l'edició haurà de produir-se preferentment en el marc de la Col·lecció legislativa de l'IEA.

Vuitena.- Cada una de les entitats coeditores rebrà exemplars de l'obra en funció de la seva aportació: 550 per a la UIB, 500 per a la Federació i 675 per a la Conselleria de Turisme. La resta quedarà dipositada a l'IEA de la Vicepresidència del Govern per assegurar l'aplicació de les clàusules cinquena, sisena i novena del conveni, com també per a la distribució inherent a les seves tasques institucionals.

Novena.- D'acord amb la normativa vigent, cada una de les entitats esmentades podrà distribuir exemplars de l'obra en el seu àmbit corresponent i aplicar-hi, si s'escau, el preu de venda establert. Amb independència del nombre d'exemplars que les hi pertoqui segons la clàusula anterior, l'IEA vetllarà perquè cada entitat pugui adquirir més exemplars amb un descompte del trenta per cent sobre el preu de venda al públic. Aquesta facultat queda reconeguda així mateix per als autors.

Desena.- Les parts signatàries entenen que queda sense vigència el Conveni de col·laboració de 1994, esmentat en l'expositiu I.

Onzena.- En cas de discrepància sobre la interpretació o l'aplicació d'aquest conveni, les parts se sotmeten a l'arbitratge del Col·legi d'Advocats de Balears.

Com a prova de conformitat, i perquè tingui els efectes que corresponguin, signen aquest Conveni en quatre exemplars, al lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Relacions Institucionals,

 

Per la Conselleria de Turisme,
(per delegació de signatura),

 

Maria Rosa Estaràs Ferragut
Consellera

Joan Flaquer i Riutort
Conseller

Per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Pedro Cañellas Ramis
President

Sergio Alonso
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Rector p.s.r

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juliol de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).