Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

conveni de col·laboració entre mac insular, sl, i la universitat de les illes balears per dur a terme les actuacions previstes en el programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions previstes al pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de mallorca

Palma, 13 de desembre de 2005

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Ángel Fernández Homar, amb DNI 42 958 251-R, en qualitat de president de MAC Insular, SL, concessionari del Servei públic de Gestió de Residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics de Mallorca, domiciliat al carrer de Julián Álvarez, 12, A 1r, de Palma, actuant en representació d'aquesta.

EXPOSEN

Que les entitats que encapçalen aquest document signen aquest conveni de col·laboració amb la finalitat de realitzar les actuacions següents:

- El control i seguiment mediambiental de les infraestructures de tractament dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics de Mallorca que s'indiquen al Programa de mesures i vigilància ambiental del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca recollit a l'annex I.

- L'eventual desenvolupament de projectes de recerca + desenvolupament + innovació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics.

ACORDS

Primer . És l'objecte del present conveni la col·laboració entre les entitats signatàries a fi i efecte de realitzar les actuacions previstes a l'exposició de motius de les instal·lacions que es detallen a l'annex II que s'adjunta.

Segon . La UIB aportarà segons les seves disponibilitats els recursos humans i materials necessaris per desenvolupar les actuacions objecte del present conveni.

Tercer . MAC Insular, SL, aportarà, amb la mateixa finalitat, els equips de mesura de partícules en suspensió i meteorologia, així com les quantitats anuals següents:

Any 2005: 24.623,29 euros + IVA
Any 2006: 45.186,06 euros + IVA
Any 2007: 45.186,06 euros + IVA +IPC

La meritació serà per anys naturals complets o fracció.

Quart . MAC Insular, SL, designa com a responsable per a la coordinació dels treballs amb la UIB la Sra. Francisca Bauzà de Mirabò Darder. El responsable per part de la UIB serà el Dr. Víctor Cerdà Martín.

Cinquè . La forma de pagament és la següent: al cap de tres mesos des de l'inici de l'exercici meritat, la UIB lliurarà una factura única per l'import anual recollit en aquest protocol, i MAC Insular, SL, farà efectiu el pagament els noranta dies següents a la data de la factura.

Sisè . En cas que es modifiqui de mutu acord alguna de les tasques reflectides a l'annex adjunt, es modificarà també de mutu acord el pressupost establert.

Setè . La UIB lliurarà les dades mitjançant informes trimestrals, excepte en cas de trobar dades anòmales, cosa que es comunicarà de forma immediata. A més, la UIB elaborarà un informe anual, resum de les dades.

Vuitè . La UIB assistirà i exposarà els resultats del Programa de mesures i vigilància ambiental al Comitè Tècnic i a la Comissió de Seguiment de la Gestió de Residus no Perillosos de Mallorca.

Novè . La vigència del present conveni és fins al 31 de desembre de 2007, prorrogable per períodes anuals, per mutu acord entre les parts, excepte denúncia expressa d'alguna d'elles, la qual cosa s'ha de comunicar almenys amb dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del present conveni.

Desè . Per tal de donar compliment al que estableix el Programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions de MAC Insular, SL, aquest seguirà contractant les auditories necessàries per a les tasques descrites a l'annex I, en coordinació amb la UIB i mentre aquesta no tingui implementades les seves metodologies analítiques. El cost d'aquestes contractacions es descomptarà de l'import establert al punt tercer.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per MAC Insular, SL,

 

Avel·li Blasco
Rector

Ángel Fernández
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'octubre de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de novembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX I

Programa de mesures i vigilància ambiental de les infraestructures del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca

ANNEX II

Llista d'instal·lacions per controlar dins el marc del Pla director sectorial per a la gestió de residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca.

Instal·lacions

2005

2006 i 2007

Planta de tractament de Bunyola

X

X

Planta de tractament de Santa Margalida

X

X

Centre de transferència i pretractament Inca

X

X

Centre de transferència i pretractament Llucmajor

X

X

Centre de transferència i pretractament Artà

X

X

Centre de transferència i pretractament Manacor

X

X

Centre de transferència i pretractament Calvià

X

X

Centre de transferència i pretractament Porreres

X

X

Dipòsit de rebuig de Santa Margalida

X

¿