Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears
-HERBARI VIRTUAL DE LES ILLES BALEARS-

Palma, 20 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una part, el president de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, senyor Llorenç Huguet Rotger, amb DNI 41 730 908-F i el director gerent de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, senyor Andreu Ramis Puig-gros, amb DNI 42 982 637-F, en representació d'aquesta, amb el CIF G-57100141 i domicili social al carrer de can Tàpera, 5, de Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Comunament d'acord,

EXPOSEN

I . Que la divulgació del patrimoni natural de les Illes Balears és una tasca imprescindible perquè la societat pugui conèixer i valorar aquest patrimoni.

II . Que tant la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, com la Universitat de les Illes Balears tenen un interès especial per l'educació i el medi ambient, així com per facilitar a la societat l'accés a la informació ambiental.

III . Que totes dues institucions estan convençudes que les noves tecnologies de la informació tenen un gran potencial com a vehicle de l'educació ambiental.

IV . Que el Laboratori de Botànica està desenvolupant una pàgina web anomenada Herbari Virtual de les Illes Balears on es poden consultar per Internet un gran nombre d'imatges d'espècies de plantes que es troben a les Balears.

V . Que ambdues institucions consideren necessari donar suport a aquesta iniciativa que dóna informació sobre el patrimoni vegetal de les Balears utilitzant les noves tecnologies.

I reconeixent-se capacitat legal per al present atorgament, expressen la seva voluntat de subscriure els següents:

PACTES

Primer . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, i la Universitat de les Illes Balears, UIB, amb l'afany de promoure l'educació ambiental i l'accés a la informació ambiental a través de les noves tecnologies promouran el desenvolupament i promoció de l' Herbari Virtual de les Illes Balears .

Segon . La UIB es compromet a:

¿ Allotjar en el seu servidor i fer accessible de forma gratuïta la informació inclosa en l' Herbari Virtual de les Illes Balears .
¿ Donar el suport tecnològic a través del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB (CTI@UIB) per a una correcta accessibilitat a la pàgina de l' Herbari Virtual de les Illes Balears a través de la xarxa d'Internet.
¿ Responsabilitzar-se del manteniment i ampliació de la informació de caràcter ambiental pròpia de l' Herbari Virtual de les Illes Balears a través del Laboratori de Botànica del Departament de Biologia. Dins el 2005 es duran a terme les iniciatives següents:

1. Disseny i realització d'un prototipus de clau de classificació adaptada a l'ús per Internet, que s'implantarà a la web en format experimental.

2. Incorporació de noves fitxes i actualització de fitxes existents.

3. Finalització de la posada en marxa de la nova estructura.

4. Incorporació o ampliació de nous apartats: principals plantes silvestres comestibles i principals plantes silvestres medicinals.

¿ Incorporar el logotip de la Fundació Sa Nostra i el de "Sa Nostra", Caixa de Balears, a un lloc rellevant de l' Herbari Virtual de les Illes Balears com a entitat que dóna suport al projecte. El lloc on aparegui el dit logotip serà pactat entre ambdues parts. Per aquests motiu la UIB es compromet a consultar als representants de la Fundació Sa Nostra el disseny final dels llocs on aparegui la imatge de Fundació Sa Nostra abans que siguin accessibles pels usuaris de l' Herbari Virtual de les Illes Balears . Aquest pacte afecta igualment els materials impresos o audiovisuals que es puguin fer amb l'objectiu de difondre l' Herbari Virtual de les Illes Balears .
¿ No signar cap conveni de col·laboració amb motiu d'aquest projecte ni d'altres relacionats amb cap entitat financera. Tots els possibles acords de col·laboració, amb persones físiques o jurídiques, hauran de comptar amb el consentiment previ i per escrit de la Fundació Sa Nostra.
¿ Establir un enllaç amb la pàgina principal de la web de "Sa Nostra", Caixa de Balears i amb l'apartat de la Fundació Sa Nostra, des de cada un dels logotips respectius.
¿ Autoritzar i facilitar la inclusió de l'accés a l' Herbari Virtual de les Illes Balears des de qualsevol plataforma d'Internet a proposta de la Fundació Sa Nostra.
¿ Comunicar a les persones implicades en aquest projecte que la seva realització ha estat possible gràcies al suport atorgat per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears.
¿ Informar la Fundació Sa Nostra de qualsevol esdeveniment o modificació que afecti el contingut del projecte.
¿ Presentar a la Fundació Sa Nostra una memòria final on constaran les feines realitzades tant en el manteniment de la pàgina com de difusió d'aquesta.

Tercer . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, es compromet a aportar la quantitat de 15.000 euros (quinze mil euros) per al manteniment i ampliació de l' Herbari Virtual de les Illes Balears . Aquesta quantitat es lliurarà en tres parts: la primera, després de la signatura d'aquest conveni, la segona al cap de sis mesos de la signatura, a la presentació d'una memòria parcial, i la tercera, després de la presentació de la memòria final, un any després de la signatura. En cas que sigui necessari, la UIB podrà sol·licitar per escrit una pròrroga per a la presentació de la memòria final.

Quart . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, podrà recollir i fer esment del projecte i del seu contingut a la seva Memòria anual i a qualsevol altre mitjà de divulgació de les seves activitats.

Cinquè . Les dues parts es comprometen a actuar de comú acord pel que fa a la comunicació pública de qualsevol notícia o novetat relacionada amb aquest conveni.

Sisè . Es nomenarà una comissió de seguiment de l' Herbari Virtual de les Illes Balears , composta per un representant de cadascuna de les institucions signants d'aquest conveni.

Setè . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, es reserva el dret de sol·licitar la consulta de la documentació comptable que acrediti la destinació de l'aportació econòmica realitzada.

Vuitè . El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa inicial d'un any a partir del moment de la signatura.

Novè . Per a qualsevol contingència que pugui sorgir, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Palma i renuncien al seu fur, si aquest fos distint.

I com a prova de conformitat, se signa en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears,

 

Llorenç Huguet
President

Avel·lí Blasco
Rector

Andreu Ramis
Director gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de maig de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de juny de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).