Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears

Palma, 24 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una part, el President de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, senyor Llorenç Huguet Rotger,

I el Director gerent de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, senyor Andreu Ramis Puig-gros, en representació d'aquesta institució, que té el NIF G57100141, amb domicili al carrer de Can Tàpera, núm. 5, de Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest conveni obligar-se.

MANIFESTEN

Primer

Que en l'estructura de la UIB s'integra l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), creat pel Decret 72/2002, de 17 de maig (BOIB núm. de 63, de 25 de maig de 2003), de conformitat amb el que estableix l'article 10 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats.

Que el IUNICS té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics per permetre llur eventual traslació a la pràctica clínica habitual, amb la intenció de potenciar la interacció entre els diversos grups d'investigació de la Universitat de les Illes Balears i del sistema de salut de les Illes Balears, per generar la massa crítica intel·lectual necessària i la col·laboració mútua que impulsi l'avanç de les ciències biomèdiques.

Segon

Que la Fundació Sa Nostra d'interès públic balear, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, té interès per promoure les activitats d'investigació que es duguin a terme a les Illes.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, es compromet a aportar, per una sola vegada, la quantitat de 20.000 (vint mil) euros, que es destinaran a la dotació del laboratori de Cultius Cel·lulars del IUNICS. Aquesta quantitat es lliurarà a la signatura d'aquest conveni.

Segon . Les dues parts es comprometen a actuar de comú acord pel que fa a la comunicació pública de qualsevol notícia o novetat relacionada amb aquest conveni.

Tercer . Es nomenarà una comissió de seguiment de la infraestructura del laboratori de Cultius Cel·lulars, composta per un representant de cadascuna de les institucions signants d'aquest conveni.

Quart . El IUNICS es compromet a col·locar, en un lloc destacat del laboratori de Cultius Cel·lulars, una placa de reconeixement del suport atorgat per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears.

Cinquè . La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, es reserva el dret de demanar de consultar la documentació comptable que acrediti la destinació de l'aportació econòmica realitzada.

Sisè . El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa inicial d'un any a partir d'aquell moment.

Setè . Per a qualsevol contingència que pugui sorgir, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Palma i renuncien al seu fur, si aquest és distint.

I com a prova de conformitat, aquest document se signa en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears,

 

Llorenç Huguet
President

Avel·lí Blasco
Rector

Andreu Ramis
Director gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de juny de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de juliol de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).