Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació per a l'aplicació de l'enquesta d'inserció laboral del projecte Reflex a Espanya

 Palma/Madrid, 10 d'octubre de 2005

REUNITS

D'una banda, el senyor Francisco Marcellán Español, en nom de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), fundació constituïda en escriptura pública atorgada davant el notari de Madrid senyor Inocencio Figaredo de la Mora el dia 31 de juliol de 2002, sota el número 2981 del seu protocol, amb domicili a Madrid, carrer Orense núm. 11, 8è, CIF G-83381822. Inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri d'Educació i Ciència amb el número 750. Intervé en la condició de director de la fundació, fent ús del poder concedit al seu favor en escriptura pública autoritzada el dia 7 de juliol de 2004 pel notari de Madrid senyor Inocencio Figaredo de la Mora, amb el número 2401 del seu protocol.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdós representants, reconeixent-se mútuament capacitat suficient, subscriuen en nom de les respectives entitats el present document i, a aquest efecte,

EXPOSEN

I. Que l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (en endavant ANECA) té com una de les seves finalitats proporcionar al sistema universitari espanyol informació útil per a la definició dels perfils de les noves titulacions i per a una millor inserció dels titulats universitaris.

II. Que el VI Programa marc de la Unió Europea finança el projecte REFLEX (The Flexible Professional in the Knowledge Society), l'objectiu del qual és conèixer a través d'enquestes les competències demanades pel mercat laboral que són adquirides en el sistema educatiu. La coordinació del projecte REFLEX a Espanya es realitza mitjançant el Centre d'Estudis en Gestió de l'Educació Superior (en endavant CEGES) de la Universitat Politècnica de València.

III. Que l'ANECA, en el marc d'actuacions del seu Observatori sobre la Inserció Laboral, ha signat el passat març de 2005 un conveni amb el CEGES per a la coordinació a Espanya del projecte internacional REFLEX.

IV. Que per atendre aquesta finalitat la Universitat de les Illes Balears i l'ANECA decideixen col·laborar en els treballs de l'enquesta d'inserció laboral que, al fil del citat projecte REFLEX, es desenvolupen en el marc nacional.

V. Que un objectiu derivat d'aquest projecte és la definició posterior d'un model d'enquesta d'inserció laboral plenament adaptat al sistema universitari espanyol, que periòdicament aporti dades al nivell nacional a les universitats, amb les quals puguin referenciar les seves pròpies.

Per tot el que hem exposat, les parts acorden la formalització del present conveni conformement amb les següents

CLÀUSULES

Primera. L'ANECA posarà a la disposició de la Universitat de les Illes Balears el model d'enquesta d'inserció laboral del projecte REFLEX per aplicar-la a la mostra de titulats el curs 1999-2000 seleccionada per aquesta universitat.

Segona. La Universitat de les Illes Balears decideix participar en aquest projecte en la modalitat A de les descrites al punt 3 de l' annex I d'aquest conveni.

Tercera. L'ANECA posarà a la disposició de la Universitat de les Illes Balears les característiques de la mostra aleatòria que ha de seleccionar aquesta última, realitzarà totes les sessions informatives que siguin necessàries per al seguiment del Projecte i posarà a la disposició de la Universitat un servei de consultes i ajuda.

Quarta. La Universitat de les Illes Balears seleccionarà, conformement amb les instruccions del disseny mostral facilitades per l'ANECA, els titulats del curs 1999-2000 destinataris dels qüestionaris.

Cinquena. La Universitat de les Illes Balears assignarà a cada titulat seleccionat un únic codi del llistat de codis facilitats per l'ANECA per a la identificació d'enviaments, i conservarà el dit emparellament degudament documentat fins a la finalització del procés. Aquest emparellament i, en conseqüència, les dades personals dels titulats seleccionats a la mostra per ser enquestada, només seran coneguts per la Universitat.

Sisena. Les dades individuals contingudes en la relació de persones seleccionades per la Universitat no poden formar part de l'estudi de resultats, i queda salvaguardat en tot moment l'anonimat dels enquestats.

Setena. L'ANECA posarà a la disposició de la Universitat de les Illes Balears la documentació i els materials de papereria necessaris per realitzar tots els enviaments postals de qüestionaris que requereixi la modalitat de participació per la qual hagi optat la Universitat.

Vuitena. La Universitat de les Illes Balears s'encarregarà de l'etiquetatge dels sobres d'enviament amb les dades postals conformement amb el codi corresponent i realitzarà els enviaments postals als destinataris seleccionats.

Novena. La Universitat de les Illes Balears podrà utilitzar el qüestionari REFLEX proporcionat per l'ANECA, totalment o parcialment, en posteriors enquestes pròpies de la institució, i s'obliga a esmentar expressament la font en l'informe resultant d'aquestes.

Desena. L'ANECA juntament amb les universitats participants constituirà una comissió de seguiment del Projecte.

Onzena . La Universitat de les Illes Balears designarà una persona responsable del Projecte a la mateixa universitat. Aquesta persona serà la interlocutora amb l'ANECA en tot el concernent a informació i incidències del Projecte.

Dotzena . L'ANECA finançarà les despeses comunes de desenvolupament del Projecte descrites a l'apartat 1 de l' annex II del present conveni.

Tretzena . La Universitat de les Illes Balears, en participar en el Projecte sense ampliació de la mostra, no haurà d'aportar finançament.

Catorzena . L'ANECA només es farà càrrec de la difusió de les dades agregades al nivell nacional, i no pot fer pública informació específica sobre la Universitat de les Illes Balears, excepte consentiment exprés d'aquesta. A més, l'ANECA proporcionarà a la Universitat de les Illes Balears la matriu amb les seves dades.

Quinzena . L'ANECA i la Universitat de les Illes Balears manifesten el seu interès per seguir col·laborant en l'àmbit d'actuacions de l'Observatori d'Inserció Laboral de l'ANECA, que, entre els objectius principals, té el de desenvolupar un model d'enquesta sobre la inserció laboral adaptat al sistema universitari espanyol.

Setzena . El present conveni estarà vigent fins que les parts compleixin les seves obligacions, i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2005.

Dissetena . El present document té naturalesa civil.

Divuitena . La resolució de possibles controvèrsies inherents a la interpretació i l'execució del present conveni la farà una comissió formada per les parts signants del conveni o persones que deleguin.

Dinovena . El present conveni tindrà efectes a partir de la data de la signatura, una vegada ratificat pels respectius òrgans competents de les parts signants.

Vintena . Ambdues parts contractants, amb renúncia a qualsevol fur propi que pugui correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutges i tribunals de Madrid, per a qualsevol acció que pogués derivar-se de la interpretació o el compliment del present contracte.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català I dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Francisco Marcellán
Avel·lí Blasco

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juliol de 2005 el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 27 de setembre de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I

De la realització de l'enquesta es podran obtenir dades estadísticament representatives a tres nivells:

1. Internacional, en la mesura que el REFLEX aportarà referents europeus i d'altres països.
2. Nacional, en la mesura que la mostra nacional del propi Projecte aportarà referents nacionals, els quals, en funció de la participació i les respostes rebudes, podran ser també significatius per a grups de titulacions afins.
3. De la Universitat, en la mesura que cada universitat decideixi participar ampliant la mostra per permetre una anàlisi significativa per a la institució. La participació de cada universitat en el Projecte pot ser a dos nivells:
A. aportant dades de titulats d'acord amb les condicions mostrals que s'estableixin per cobrir les necessitats generals del Projecte (al nivell nacional calen almenys 2.000 respostes efectives),
B. o ampliant la seva mostra amb l'objectiu d'obtenir resultats significatius al seu nivell (s'estima que per a cada universitat es requereixen almenys 400 respostes efectives).

Annex II

1. L'ANECA finança les despeses comunes de desenvolupament del Projecte:
a. preparació del qüestionari,
b. despeses dels 12.000 enviaments i papereria corresponent més aquelles que calguin a la segona etapa de reforç per assegurar la representativitat al nivell nacional,
c. lectura de les 2.000 respostes base,
d. despeses de coordinació i generals,
e. anàlisi de les dades per obtenir la informació de referència nacional,
f. i explotació estadística de les dades per obtenir informació de referència per a cada universitat que hagi optat per ampliar la mostra per fer-la representativa al nivell de la pròpia institució.