Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA SENYORA Teresa Antich Suau PER A LA INCORPORACIÓ DE PART DE L’ARXIU DE LA FAMÍLIA LÁZARO-ANTICH A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LES ILLES BALEARS

 Palma, 30 de novembre de 2011

 REUNITS

Per una banda, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 25/2011, d’1 d’abril (BOIB núm. 53, de 9 d’abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

Per l’altra, la senyora Teresa Antich Suau, amb DNI 42952442-B i amb domicili a Palma, carrer de Costa i Llobera, 26, 7è, com a propietària dels documents de l’Arxiu de la família Lázaro-Antich que s’han de digitalitzar. 

EXPOSEN

Primer. Que la senyora Teresa Antich Suau posseeix l’arxiu de la família Antich, una part del qual és constituït per aproximadament 300 documents manuscrits d’entre els segles XVI i XX, majoritàriament documentació notarial i legal (compravendes, plets, notes, etc.)

Que la senyora Teresa Antich Suau vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents.

Que l’esmentat servei ha desenvolupat la Biblioteca Digital de les Illes Balears (BiDIB), un dipòsit des del qual es difon de forma oberta (gratuïta) la producció científica, cultural i erudita de les Illes Balears per permetre’n la comunicació i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d’una interfície comuna i assegurar que se’n preservin els continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l’interès general. 

Tercer. Que la UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears, i considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d' investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Quart. Que totes les parts comparteixen la voluntat d’impulsar el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la transmissió i difusió de coneixements, tot aprofitant les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació, per la qual cosa consideren important fer presents a la xarxa Internet els continguts de l’Arxiu de la Família Antich, per augmentar-ne la visibilitat i consulta entre la comunitat científica nacional i internacional, en benefici de la recerca i la cultura.

És per això que

ACORDEN

 Primer. Objecte 

La digitalització de la part de l’arxiu de la família Antich constituïda per aproximadament 300 documents manuscrits d’entre els segles XVI i XX i la seva inclusió i catalogació a la BiDIB. Mitjançant aquest acord, la senyora Teresa Antich Suau cedeix als promotors del dipòsit els drets que li corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública de l’arxiu, a fi i efecte de fer-ne difusió per mitjà de l’esmentat dipòsit i de preservar-ne els continguts.

Segon. Abast de la cessió 

Aquesta cessió és gratuïta, té eficàcia a nivell mundial i s’efectua en règim de no exclusivitat. Habilita els promotors del dipòsit a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l’objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec dels promotors del dipòsit a terceres persones sota la seva responsabilitat directa. Amb aquesta mateixa finalitat la senyora Teresa Antich Suau autoritza la utilització del nom i imatge de l’arxiu de la família Antich, així com altres elements d’identificació inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.

Tercer. Obligacions de la UIB

  • Mitjançant aquest acord la UIB es compromet a:
  • Digitalitzar la part esmentada de l’arxiu de la família Antich.
  • Incorporar el registre bibliogràfic i la documentació digitalitzada a la BiDIB.
  • Fer possible la presència a la BiDIB de l’arxiu de la família Antich, mitjançant una col·lecció digital pròpia, tant a efectes de difusió com de preservació dels seus continguts, tot assumint les despeses que se’n derivin.
  • Fer-se responsable de la gestió i el manteniment de la col·lecció digital de l’arxiu de la família Antich a la BiDIB.
  • Assessorar la família Lázaro-Antich en els aspectes legals i tècnics relatius al compliment de l’objectiu del conveni.
  • Respectar en tot moment les dades d’identificació de l’arxiu de la família Antich que es difondran per mitjà de la BiDIB.
  • Lliurar a la família Lázaro-Antich totes les imatges en format Tiffs obtingudes per a cada un dels documents digitalitzats de l’arxiu de la família Antich, de manera que disposi d’una còpia de les imatges màsters obtingudes durant la digitalització de l’obra. I també lliurar un arxiu en format PDF per cada un d’aquests documents.

El valor de les tasques derivades d’aquests compromisos s’estima en 2.500 euros, però seran realitzades amb els mitjans del Servei de Biblioteca i Documentació i no suposaran cap despesa extraordinària.

La UIB nomena les persones que s’indiquen a l’annex 1 com a representant executiu i interlocutor tècnic de la Universitat de les Illes Balears amb la senyora Teresa Antich Suau, que actua en nom de la família Lázaro-Antich.

Quart. Obligacions de la família Lázaro-Antich

Mitjançant aquest acord la senyora Teresa Antich Suau es compromet a cedir, per a la seva digitalització, a la Unitat de Digitalització i Web del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, la part esmentada de l’arxiu de la família Antich mentre durin les tasques de digitalització.

Cinquè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i té una validesa de sis mesos.

Sisè. Modificació del conveni

Els pactes d’aquest conveni es poden modificar per acord mutu. La modificació s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest instrument.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

 Per la Universitat de les Illes Balears,
Signat: Montserrat Casas, Rectora

Per la família Lázaro-Antich,
Signat: Teresa Antich

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 d’octubre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de novembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX 1: Representants nomenats per la UIB