Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER ALS ESTUDIANTS DE DIPLOMATURES, ENGINYERIES TÈCNIQUES, LLICENCIATURES, ENGINYERIES, GRAUS, MÀSTERS I ESTUDIS D'ESPECIALITZACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA 

D'una banda, el senyor Miguel Ángel Vázquez Segura, en qualitat de director del Centre Associat de les Illes Balears de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, càrrec per al qual va ser nomenat per Resolució Rectoral de l'1 de desembre de 2010, en representació d'aquesta institució, en virtut de la delegació de competències efectuada mitjançant Resolució del Rectorat de 22 de novembre de 2010 (BOE de 6 de desembre).

De l’altra, el doctor Mateu Servera Barceló, vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat de les Illes Balears, per delegació de la Rectora i en virtut de l’acord adoptat pel Consell de Direcció del dia 5 de desembre de 2011.

Ambdues parts subscriuen el present conveni de cooperació educativa i se sotmeten a la normativa establerta al Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat parcialment pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

Aquest conveni afecta els estudiants que s’indicaran als annexos I i II adjunts, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA: Objecte del conveni

Té per objecte la formalització d'un conveni de cooperació educativa pel qual els estudiants matriculats en ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol oficial de diplomat, enginyer tècnic, llicenciat, enginyer, graduat, màster i estudis d'especialització puguin fer pràctiques voluntàries en empreses/entitats amb la finalitat de completar, juntament amb la formació teòrica, els seus estudis.

SEGONA: Compromís

La relació estudiant - empresa/entitat no suposarà més compromís que l'estipulat en aquest conveni, i d'aquest no se’n deriva cap obligació pròpia d'un contracte laboral.

TERCERA: Durada

El període de pràctiques tindrà una durada mínima de 125 hores.

Els programes de cooperació educativa han de ser elaborats de manera que assegurin una dedicació als estudis i activitats a la UIB d’una durada que no excedeixi el cinquanta per cent del temps íntegre que constitueix l'any acadèmic.

QUARTA: Registre

Amb la finalitat de mantenir en tot moment el registre d'estudiants participants en aquest conveni, la UIB comunicarà al COIE qualsevol alta i baixa que es produeixi a la UIB.

CINQUENA: Condicions

Amb l'alta de l'estudiant, la UIB comunicarà la data de començament i acabament de les pràctiques i el període de vacances, si n'hi ha, així com l'horari, el lloc de desenvolupament i el contingut d’aquestes, i designarà un responsable que actuarà com a tutor de l'estudiant, dades que quedaran reflectides als annexos corresponents.

SISENA: Període de validesa

Aquest conveni té validesa anual, entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i s’entendrà prorrogat per terminis iguals d'un any, excepte denúncia d’alguna de les parts signants, les quals es reserven la facultat de rescindir-lo unilateralment en qualsevol moment, cosa que si tenen intenció de fer han de notificar per escrit a l'altra part amb una antelació de deu dies.

Els estudiants que en la data de la rescissió estiguin fent pràctiques, les continuaran fins a la finalització establerta als corresponents annexos. 

SETENA: Acabament de les pràctiques

No es pot formalitzar un contracte de treball entre la UIB i l'estudiant mentre no es revoqui expressament o acabi aquest conveni de cooperació educativa respecte de l'estudiant afectat.

VUITENA: Assegurança

Segons Resolució de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social de 25 de març de 1999, les pràctiques en empreses/entitats que fan els estudiants a l'empara del Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, estaran cobertes per l'assegurança escolar sempre que hagin estat organitzades o autoritzades segons el que disposa aquest reial decret i que l'estudiant estigui matriculat i al corrent de pagament de l'assegurança.

Quant als estudiants que, en la data de la formalització de la matrícula, tinguin complerts 28 anys o més i, en conseqüència, no gaudeixin de la cobertura de l'assegurança escolar, la UNED es farà càrrec de l'assegurança que correspongui.

NOVENA: Realització d'exàmens

L'estudiant té dret a realitzar els exàmens corresponents als estudis oficials en què s'ha matriculat i la UIB està obligada a concedir-li els permisos necessaris per poder assistir-hi.

DESENA: Certificat

En finalitzar el període de realització de les pràctiques, la UIB lliurarà a l'estudiant un certificat, emès pel tutor assignat, en el qual es reconeixerà el període de realització de les pràctiques.

ONZENA: Criteris convalidació/reconeixement

La realització de pràctiques per part dels estudiants no suposa la convalidació o reconeixement de crèdits i/o pràcticum, excepte si així està previst al corresponent pla d'estudis i d'acord amb els seus criteris.

DOTZENA: Continuïtat de les pràctiques curriculars

Un cop acabades les pràctiques curriculars, l'estudiant pot sol licitar la continuïtat en les pràctiques a través del COIE, que tramitarà la seva credencial com a pràctiques professionals a través dels convenis de cooperació educativa.

TRETZENA: Protecció de dades

La UIB manifesta complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en particular, amb les mesures de seguretat corresponents als seus fitxers, així com, entre altres, les que preveu l'article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el que disposa el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada llei orgànica, i en tot moment, les disposicions vigents en la matèria.

L'incompliment d'aquest compromís és responsabilitat exclusiva de la UIB, que respondrà davant tercers i davant la UNED dels danys i perjudicis que puguin generar-se.

Igualment, la UIB es compromet a no fer cap cessió de les dades, llevat que aquesta sigui imprescindible per a l'efectiva prestació del servei: en aquest cas, està obligada a sol·licitar l’autorització prèvia de la Universitat, que pot atorgar o resoldre el contracte.

CATORZENA: Estudiants amb discapacitat

De conformitat amb el que estableix la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, per la qual s'estableixen mesures per garantir i fer efectiu el dret a la igualtat d'oportunitats.

En cas que l'estudiant seleccionat presenti algun tipus de discapacitat, la UIB es compromet a facilitar la seva incorporació al lloc i farà les adaptacions necessàries amb els suports i mitjans tècnics necessaris. 

La UIB pot sol·licitar, per al compliment d'aquesta clàusula, l'assessorament del Centre d'Atenció a Universitaris amb Discapacitat de la UNED (UNIDIS).

I atesa la conformitat de les parts, signen aquest conveni en sis exemplars, tres en castellà i tres en català, a Palma, 13 de desembre de 2011. 

Pel Centre Associat,  

Singat: Miguel Ángel Vázquez
Director del CA de la UNEDI
lles Balears

Per la UIB,

Signat: Mateu Servera
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Universitat de les Illes Balears 

El Rector, p. d.

(Resolució de 22 de novembre de 2010, BOE de 6 de desembre),

  

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).