Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER CREAR DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ A TEMPS PARCIAL PER DUR A TERME TASQUES DE RECERCA I SUPORT A LES ACTIVITATS DE L'IEB

Palma, 22 de desembre de 2011

PARTS

Rafael Àngel Bosch Sans, conseller d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i president de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) en funció de les facultats atribuïdes per l’article 6 del Decret 38/2010, de 26 de febrer, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril, i del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

En data 12 de juliol de 2010 les parts varen signar un conveni amb l'objecte de crear dues beques de col·laboració a temps parcial, de vint-i-cinc hores setmanals, d'acord amb la normativa de becaris de col·laboració de la UIB, des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de 2010, a càrrec de l'IEB.

La clàusula vuitena disposava la possibilitat de pròrroga del conveni mitjançant la signatura de la corresponent addenda, per acord d'ambdues parts i amb el consentiment del becari. La durada de la renovació es concretarà a l'addenda, i en aquest cas serà de 12 mesos com a màxim.

 

La clàusula tercera establia que «les beques podran ser renovades de forma expressa, en el cas que el conveni sigui renovat, d'acord amb la clàusula 3. El mes de desembre els becaris presentaran un informe de la feina feta al tutor i a l'IEB. Les renovacions d'aquestes beques de col·laboració estaran condicionades a l'aprovació dels informes presentats al tutor i al representant de l'IEB i a la signatura d'una addenda de renovació d'aquest conveni». 

Aquest conveni va ser prorrogat per a l’any 2011, i a l’efecte se signà una addenda el dia 21 de desembre de 2010. 

L’IEB té interès a prorrogar el conveni per a l’any 2012, però atesa la situació de dèficit economicofinancer estructural de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que ha obligat a reduir les partides pressupostàries de l’avantprojecte de pressuposts per a 2012 de l’Institut d’Estudis Baleàrics, proposa que es redueixi de dues a una la dotació de les beques de col·laboració a temps parcial per dur a terme tasques de recerca i suport.

I per això ambdues parts signen aquesta addenda al conveni, la qual es regeix per les següents

CLÀUSULES 

1. Objectiu

L'objecte de la present addenda és modificar i prorrogar el Conveni específic de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Universitat de les Illes Balears per crear dues beques de col·laboració a temps parcial per dur a terme tasques de recerca i de suport a les activitats de l’IEB. La modificació consisteix a reduir de dues a una la dotació de les beques de col·laboració a temps parcial per dur a terme tasques de recerca i suport i prorrogar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2012.

2. Compromisos

A) Si es donen les condicions adequades segons la normativa vigent, la UIB es compromet, a petició del responsable de les beques, a prorrogar una beca fins al 31 de desembre de 2012, a abonar al becari l’import mensual corresponent i fer-se càrrec de la quota patronal.

Si l’addenda la signen les parts dins el termini i en la forma escaient, la UIB justificarà, a través d’un certificat de la Gerent, l’import que ha de percebre el becari i l’import de l’assegurança, juntament amb l’informe favorable del tutor, abans del 31 de desembre de 2012.

B) L'IEB abonarà a la Universitat de les Illes Balears, durant el primer semestre de 2012, un import màxim de 15.540 euros amb càrrec a la partida pressupostària 71101/G/455C01/44113 de l'any 2012.

L'ingrés s'ha d'abonar al compte 2051-0151-65-1014198336.

3. Vigència

La present addenda de pròrroga del conveni de dotació d’una beca tindrà vigència des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2012.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut d'Estudis Baleàrics,

Signat: Rafael Àngel Bosch
President

Per la Universitat de les Illes Balears,

Signat: Montserrat Casas
Rectora 

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2011 i la va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).