Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE HORA NOVA, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER A TASQUES DE LA UNITAT D’ANIMACIÓ I TECNOLOGIES AUDIOVISUALS (LADAT) DE LA UIB

Palma, 9 de març de 2012

REUNITS

D'una banda, la senyora Carmen Serra Magraner, amb DNI 42972290X, com a consellera d’Hora Nova, SA, en representació d’Hora Nova, SA, i degudament facultada per signar aquest contracte, per escriptura del dia 2 de novembre de 2000 davant el notari senyor Raimundo Clar Garau, amb NIF A07242753 i domicili al passeig de Mallorca, 9 A, 07011 Palma

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que la unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, LADAT) és una estructura integrada a la xarxa internacional d’universitats i centres d’animació per innovar i formar professionals en animació avançada amb l’objecte de ser un mitjà que permeti, no solament la continuïtat de les activitats presents, sinó ampliar els horitzons dins l’àrea de la creació audiovisual digital. 

PACTEN

PRIMER. OBJECTE

L’objecte del present conveni de col·laboració és establir un marc d’actuació entre Hora Nova, SA, i la UIB a través de la unitat LADAT d’animació i tecnologies audiovisuals per a la difusió, promoció, i organització de diferents activitats que durà a terme el LADAT dins el sector de l’audiovisual, ja sigui a través de cursos, màsters, postgraus, conferències o qualsevol altra activitat destinada a la formació, la difusió i el coneixement de la tecnologia aplicada a les arts audiovisuals.

SEGON. CONDICIONS GENERALS DEL CONVENI

1. Per part del LADAT de la UIB

a)      El LADAT porta a terme un conjunt de programes de formació dins el camp de l'audiovisual digital. El LADAT oferirà a Hora Nova, SA, que el personal d'aquesta entitat pugui tenir accés preferent a aquests programes de formació en les condicions que ambdues parts pactin en cada cas.

b)      El LADAT es posa a disposició d’Hora Nova, SA, per organitzar, si és el cas, possibles cursos de formació específica en àrees de l'audiovisual a demanda d’aquesta entitat. En aquest cas, el procés d'organització de cada curs serà objecte d'acords específics entre el LADAT i Hora Nova, SA.

c)      El LADAT organitzarà amb Hora Nova, SA, activitats de difusió dins l'àrea de la creació audiovisual tecnològica, com taules rodones, conferències, sessions i cicles de projecció... En aquests casos el procés d'organització i realització de cada activitat serà objecte d'acords específics entre el LADAT i Hora Nova, SA. 

d)      El LADAT es posa a disposició d’Hora Nova, SA, per fer, si és el cas, possibles realitzacions audiovisuals a demanda d’aquesta entitat. En aquest cas, cada realització audiovisual sol·licitada serà objecte d'acords específics entre el LADAT i Hora Nova, SA. 

e)      El LADAT es posa a disposició d’Hora Nova, SA, per fer, si és el cas, possibles modificacions de l'aplicació web interactiva «La ruleta de los oros», desenvolupada pel LADAT per al Grup Serra. Aquestes modificacions no han de representar en cap cas modificacions estructurals de l'aplicació, noves animacions o nous personatges. 

f)        El LADAT i Hora Nova, SA, es reconeixen mútuament com a socis d’alt valor afegit de cara a la recerca i presentació de projectes audiovisuals conjunts o en col·laboració amb tercers, per a l’obtenció de finançament en programes tecnològics o de continguts audiovisuals, qualsevol que sigui la seva naturalesa, en els àmbits autonòmic, estatal, europeu o mundial. 

g)      El LADAT introduirà la imatge corporativa d’Hora Nova, SA, en totes les activitats objecte d'aquest conveni. 

h)      Les col·laboracions en matèria de formació o d’altra naturalesa que es derivin del present conveni entre Hora Nova, SA, i el LADAT i que generin un contingut econòmic seran gestionades mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, del 24) i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm.76, del 22). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb el LADAT i Hora Nova, SA, dins els termes que s’especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

2. Per part d’Hora Nova, SA: 

a)      Hora Nova, SA, oferirà espais als seus mitjans audiovisuals de premsa, ràdio i televisió per a la inserció gratuïta de publicitat de les activitats que realitza la unitat LADAT. Així mateix Hora Nova, SA, reconeix el LADAT, els seus responsables, el seu professorat i les seves activitats de manera especial amb vista a oferir-ne informació en els seus espais de notícies.

b)      Hora Nova, SA, col·laborarà en les activitats compreses en el programa de visites de centres educatius a la unitat LADAT.

TERCER. PREU

 

Aquest conveni no té cap contraprestació econòmica directa per a cap de les parts signants. 

QUART. VALIDESA DEL CONVENI

1. El present conveni constitueix expressió completa i exclusiva del que han acordat les parts, i substitueix totes les propostes orals o escrites i qualsevol altra comunicació existent entre ambdues amb anterioritat a la data actual.

2. La declaració de nul·litat total o parcial d’alguna de les clàusules que no sigui de naturalesa essencial per a l’existència del conveni, serà tinguda per no posada, sense que això invalidi o afecti de cap forma la resta de clàusules i pactes, i sens perjudici de la voluntat de les parts d’esmenar les clàusules en qüestió, amb l’objecte de preservar els interessos comuns i l’objectiu del conveni.

CINQUÈ. COMUNICACIONS

Totes les comunicacions cal adreçar-les a:

            Hora Nova, SA

            Passeig de Mallorca, 9 A

            07011 Palma

carmenserra@ultimahora.es

            LADAT. Unitat d’animació i tecnologies audiovisuals

            Universitat de les Illes Balears

            Ed. Europa. ParcBIT

            Cra. de Valldemossa, s/n

            07121 Palma

           ladat@uib.es 

Qualsevol modificació de les dades ha de ser comunicada per escrit a l’altra part en un termini no superior a un mes sobre la data efectiva del canvi.

SISÈ. DURADA

El present conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia que se signi i té una durada d’un any. Es renovarà automàticament per períodes successius d’un (1) any si no el denuncia cap de les parts signants.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 

Per Hora Nova, SA, 

SIgna: Carmen Serra
Consellera

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Signa: Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de febrer de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).