Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓENTRE EL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CREACIÓ DE L’INSTITUT DE FÍSICA INTERDISCIPLINÀRIA I SISTEMES COMPLEXOS (IFISC) COM A CENTRE MIXT DE TITULARITAT COMPARTIDA ENTRE LESDITES INSTITUCIONS, SUBSCRIT EL 18 I 20 DE JUNY DE 2007

Palma, 9 de gener de 2012

REUNIITS

D’una part, el senyor Rafael Rodrigo Montero, president de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, que actua en representació d’aquesta agència en virtut del Reial decret 663/2008, de 28 d’abril, que en disposa elnomenament (BOE de 29 d’abril), i en exercici de les competències que téatribuïdes per l’article 11.2 e) e i) del seu Estatut, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre (BOE de 14 de gener de 2008). 

De l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, que actua en representació d’aquesta universitat en virtutdel Decret 25/2011, d’1 d’abril, que en disposa el nomenament (BOIB de 9 d’abril), i en exercicide les competències que te atribuïdes per l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i pels articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB de 22 de maig). 

Ambdues partsdeclaren estar degudament facultades i tenir la capacitat necessària per obligar-se en els termes de la present addenda i, a aquest efecte 

EXPOSEN 

1          Que ambdates18 i 20 de juny de 2007el Consell Superior d’Investigacions Científiques,actualment Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre), (en endavant, CSIC),i la Universitat de les Illes Balears (en endavant,UIB) varen subscriure un conveni específic de col·laboració per a la creació de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) como a centre mixt de titularitat compartida entre aquestes institucions.

2          Que a la clàusula quarta, lletra e), del mencionat conveni específic de col·laboració es preveu, en relació amb el funcionament de l’IFISC, que «els sotasignats acorden dotar l'IFISC d'un pressupost anual de caràcter funcional únic. Aquest pressupost ha d'estar constituït per les aportacions del CSIC i de la UIB, segons els conceptes que es determinin, agrupats en ingressos i despeses, i s'ha de presentar anualment a la Comissió Rectora, la qual l'aprovarà quan les parts n'hagin tingut coneixement.

»A aquests efectes, cada any, les parts han de signar els documents d'addenda econòmica corresponents, en els quals s'han d'especificar les aportacions de cada una d'aquestes.»

3          Que amb el fi de donar més agilitat als tràmits que comporten l’aprovació i la tramitació del pressupost, les parts consideren necessari modificar la clàusula quarta, lletra e), del dit conveni, en el sentit d’eximir-les de la necessitat de subscriure una addenda econòmica anual.

4          Que la Comissió Rectora de l’IFISC, a la reunió de l’1 de desembre de 2010, va aprovar el pressupost de l’Institut per a l’any 2011, amb la distribució econòmica següent: 16.078,95 euros amb càrrecal CSIC i3.522 euros amb càrrec a la UIB.

Per tot això, les parts acorden de signar la present addenda, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte de l’addenda

La present addenda té per objecte:

- Modificar la clàusula quarta, lletra e), del ditconveni específic de col·laboració entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques, actualment Agencia Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, i la Universitat de les Illes Balears per a la creació de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) com acentre mixt de titularitat compartida entre les esmentades institucions, subscritel 18 i 20 de juny de 2007.

- Establir les aportacions de les institucions titulars de l’IFISC al pressupost de despeses de l’Institut pera l’any 2011.

SEGONA. Modificació de la clàusula quarta, lletra e), del conveni específic de col·laboració de 18 i 20 de juny de 2007

Els dos primers paràgrafs de la clàusula quarta, lletra e), del conveni específic de col·laboració de 18 i 20 de juny de 2007queden redactats com segueix:

«e) En matèria de despeses de funcionament:

-      Les parts signantsacorden dotar l’IFISC d’un pressupost anual de caràcter funcional únic. Aquestpressupost ha d'estar constituït per les aportacions del CSIC i de la UIB, segons els conceptes que es determinin, agrupats en ingressos i despeses. No obstant això, la UIB sufragarà les despeses ordinàries de manteniment de la seu i els locals adscrits a l’IFISC al campus de la UIB.

»El pressupost l’aprovarà anualment la Comissió Rectora, una vegada les parts n'hagin tingut coneixement. L’acord de la Comissió Rectora el notificarà a les parts la persona que n’exerceixi la secretaria, per a la seva tramitació.»

TERCERA. Compromisos econòmics de les parts

De conformitat amb el que va acordar la Comissió Rectora de l’IFISC a la reunió de data 1 de desembre de 2010, els compromisos econòmics de les institucions titulars són els següents:

El CSIC assumirà les despeses corresponentsal funcionament d’aquestInstitut, per un import de 16.078,95 euros. Aquesta quantitat serà imputada al capítol 2, Despeses corrents en béns i serveis, del pressupost de despeses del programa 463A, Investigació científica.

La UIBassumirà les despesescorrents corresponentsa les instal·lacions de l’Institut iun import de 3.522 euros per al seu funcionament.

QUARTA. Vigència

La present addenda entrarà en vigorel dia que se signi i tindrà la mateixa vigència que el conveni específic de col·laboració de 18 i 20 de juny de 2007.

No obstant això, serà vigent fins al 31 de desembre de 2011pel que fa als compromisos econòmics recollits a la clàusula tercera.

Icom a prova de conformitat, les parts signen la present addendaendos exemplars iguals, als llocs i en les dates indicats a l’encapçalament del present document.

 

Per la Universitat de les Illes Balears, 

Signa: Montserrat Casas
Rectora

Per l’Agència Estatal del Consell Superior d’Investigacions Científiques, 

Signat: Rafael Rodrigo
President

Diligència

La present addendala va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de febrer de 2012 i la va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).