Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EL 18 I 20 DE JUNY DE 2007 ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CREACIÓ DE L’INSTITUT DE FÍSICA INTERDICIPLINÀRIA I SISTEMES COMPLEXOS (IFISC) COMA CENTRE MIXTE DE TITULARITAT COMPARTIDA ENTRE LES DITES INSTITUCIONS

Palma, 9 de gener de 2012

REUNITS

D’una part, el senyor Rafael Rodrigo Montero, president de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, que actua en representació d’aquesta Agència en virtut del Reial decret 663/2008, de 28 d’abril, que en disposa el nomenament (BOE de 29 de abril), i en exercici de les competències que téatribuïdes per l’article 11.2.e) i i) del seu Estatut, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre (BOE de 14 de gener de 2008). 

De l’altra, la senyora Montserrat Casas Ametler, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears, que actua en representació d’aquesta universitatsegons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en el qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat. 

Ambdues parts declaren estardegudament facultades i tenir la capacitat necessària per obligar-se en els termes delpresent annex i, a aquest efecte

EXPOSEN 

         I.      Que amb dates 18 i 20 de juny de 2007 el Consell Superior d’Investigacions Científiques (en endavant, CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) varen subscriure un conveni específic de col·laboració per a la creació de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (en endavant,IFISC) com a centre mixt de titularitat compartida entre les dites institucions. 

      II.      Que el Reglament de règim interior de l’IFISCva ser subscrit pel president del CSIC i la Rectora Magnífica de la UIB, a proposta de la Comissió Rectora, reunida el 15 d’octubre de 2007,iaprovat pel Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears el 17 d’octubre de 2007 i per la Junta de Govern del CSIC el 30 d’octubre de 2007. 

    III.      Que la Comissió Rectora de l’IFISC, a la reunió de 15 de desembre de 2011,va aprovar la Normativa per a l’eleccióde representants de personal a la Junta de l’Instituti va acordar que aquesta normativa s’inclogués al ditReglament de règim interior. 

Per tot això, las parts acorden de signar la presentaddenda,d’acord amb les clàusulessegüents:

CLÀUSULES

PRIMERA. La present addenda té per objecteincloure al Reglament de règim interior de l’IFISC la Normativa per a l’eleccióde representants de personal a la Junta de l’Institut, aprovada per la Comissió Rectora a la reunió de15 de desembre de 2011, que s’annexa. 

SEGONA. Aquesta normativa mantindràla vigència del Reglament de règim intern al qual s’incorpora.

Icom a prova de conformitat, les parts signenel present annex en dos exemplars iguals (o en quatre, dos en català i dos en castellà) als llocs i en les dates indicats a l’encapçalament del present document.

 

Per la Universitat de les Illes Balears, 

Signat: Montserrat Casas
Rectora

 

Per l’Agència Estatal del Consell Superior d’Investigacions Científiques, 

Signa: Rafael Rodrigo
President 

Diligència

La present addendala va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de febrer de 2012 i la va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

NORMATIVA PER A L’ELECCIÓ DE REPRESENTANTS DE PERSONAL A LA JUNTA DE L’IFISC, APROVADA PER LA COMISSIÓ RECTORA EL15/12/2011 

La present normativa té per objecteregular l’elecció de representants de personal del IFISC a la Junta, l’òrgan previst a l’apartat 7.1.e) del vigentReglament de règim interior de l’Institut. Aquest apartat estableix que a la Junta de l’IFISC hi ha d’haver «Un nombre de representants del personal permanent de plantilla igual a un terç del total dels membres de la Junta, arrodonit per excés el quocient no exacte». La Comissió Rectora va acordara la reuniódel 16 de juliol de 2009 incloure-hi que «Encara que l’IFISC tingui dos departaments, el nombre de representants a elegir serà de 3.»

Les eleccionstindran lloc cada 4 anys i seran convocades pel director d’acord amb el procediment següent:

Coma pas previ a la convocatòria, la Direcció elaborarà la llista del col·legi electoral,format pel personal permanent de plantilla de l’Institut,la remetrà als seus membres i establirà un termini per corregir possibles errors. Transcorregut aquest i fets els canvis que s’hagin de fer, la llista definitiva es tornarà a enviar al col·legi electoral

El director del l’IFISC convocarà les eleccions mitjançant escrit dirigit al col·legi electoral en el qual comunicarà la data,l’horari i el lloc en què es desenvoluparan les votacions. 

A partir de la data de la convocatòria i en el termini màximde 10 dies hàbils,es podran presentar candidatures davant la Direcció de l’IFISC amb l’acceptació per escrit del candidat. Les candidatures seran comunicades pel director a cada un dels membres del col·legi electoral. 

Entre la comunicació de les candidatures y la data de celebració d’eleccions haurà detranscórrer almenys un termini de 5 dies hàbils.

Mesa electoral. La mesa electoral seràconstituïdapel membre de mésedat, que actuarà com a president,iel de menys edat,que exercirà de secretari.A fi de preveure absències degudament justificades, esdesignarandos membres suplents, que seran els següents de més i menys edat.

Cada elector només podrà donar el vot a un dels candidats.

Podrà exercir-se el vot per correu, de manera que es rebi amb una antelació de 24hores al dia fixat pera la votació. El vot,junt amb la còpia del DNI,s’ha d’adreçar al president de lamesa electoral en sobre tancat.

Seran elegits representants del personal a la Junta de l’Institut els candidats que aconsegueixin el nombre més gran de vots fins a completar el nombre de representants establert. En cas d’empat, es farà un sorteig entre els candidats amb igual nombre de vots. Quan es produeixi vacant del representant titular per qualsevol que sigui la causa, serà substituït de forma automàtica per la persona que hagi obtingut a la votació un nombre de vots immediatament inferior al del darrer candidat elegit. El substitut tindrà aquesta condició durant el temps que quedi de mandat.

Acabat l’escrutini, el secretariaixecarà acta de la sessió ambel resultat de les votacions que remetrà al directorde l’IFISC perquèel comuniqui als candidats elegits, al col·legi electoral, als òrgans interns de l’Instituti a la Comissió Rectora.