Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI REGULADOR DE L’ACCÉS A LES PRESTACIONS DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ DE LA UIB

PER PART DE L’IES SON PACS

Palma, 8 de març de 2012

REUNITS

D’una part, el senyor Antoni Quintana i Torres, amb DNI 42968342H, com a director de l’IES Son Pacs, amb CIF S0718065F, ubicat a la carretera de Sóller, 13, 07120 Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han decidit signar un conveni de col·laboració mitjançant el qual s’acorda i regula un sistema d’accés dels alumnes i professors del batxillerat internacional de l’IES Son Pacs a les prestacions que ofereix el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) de la UIB. I així mateix s’estableix un sistema de col·laboració entre la biblioteca del dit centre i el SBD.

Les prestacions objecte d’aquest conveni són les següents: 

Informació bibliogràfica a través del servei «deman@» 

— Informació sobre la biblioteca i els seus serveis.

— Assessorament: on i com es pot trobar la informació.

— Suport per cercar i obtenir els documents o la informació necessària. 

Els usuaris registrats de l’IES Son Pacs poden accedir a les prestacions d’aquest servei en qualsevol moment a través de l’adreça: http://demana.biblioteca.uib.cat

Consulta del catàleg automatitzat 

Conté les referències bibliogràfiques de tots els documents catalogats de la UIB i de les biblioteques associades amb conveni de col·laboració. El catàleg es pot consultar des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

A més de les consultes al catàleg, el sistema de gestió informatitzat permet als usuaris registrats de l’IES Son Pacs: 

— Consultar el nostre registre d’usuari: material que tenim en préstec i dates de devolució.

— Realitzar i cancel·lar reserves tant de material en préstec com de material disponible.

— Renovar els nostres préstecs.

— Fer arribar a la biblioteca qualsevol queixa o suggeriment.

— Sol·licitar préstec interbibliotecari. 

Lectura en sala 

Les set biblioteques del campus disposen d’unes mil places de lectura aproximadament, així com de quatre cabines d’estudi col·lectiu a la biblioteca de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i una sala de treball en grup a l’edifici Ramon Llull. Dins les biblioteques es pot accedir lliurament a tota la col·lecció bibliogràfica (uns 500.000 exemplars) directament de les prestatgeries per ser consultada dins les dependències de la biblioteca. 

Aquest servei està disponible per als alumnes del batxillerat internacional i professors de l’IES Son Pacs registrats com a usuaris, dins els horaris d’obertura oficials, exceptuant els períodes d’exàmens que marqui el calendari de la UIB. 

Préstec 

L’objectiu del préstec és facilitar la consulta del fons documental de la UIB fora dels locals de biblioteca. El préstec està subjecte a la normativa de préstec bibliotecari, que regula els tipus d’usuaris, la formalització i els diferents tipus de préstec, la durada, les condicions i l’incompliment de les condicions.

Els estudiants del batxillerat internacional de l’IES Son Pacs poden accedir al préstec simultani d’un màxim de tres obres durant set dies, renovable si no les ha demanades un altre usuari i sempre que la pròrroga es demani dins el termini del préstec.

Els professors que imparteixen el batxillerat internacional a l’IES Son Pacs poden gaudir de les prestacions que es preveuen per als usuaris del tipus B, que poden tenir en qualitat de préstec fins a deu obres durant trenta dies, renovable si no les ha demanades un altre usuari i sempre que la pròrroga es demani dins el termini del préstec.

Préstec interbibliotecari

Té l’objectiu d’obtenir els documents que no són a la nostra biblioteca i que són difícils d’adquirir (llibres exhaurits o rars, articles de revistes a les quals no està subscrita la UIB).

Aquest servei és de pagament, i s’ofereix als professors que imparteixen el batxillerat internacional a l’IES Son Pacs de poder utilitzar-lo amb les quotes que fixi anualment la UIB. El responsable de tramitar-lo és el servei de documentació. 

Accés a la biblioteca digital

Possibilita l’accés a més de 1.000 bases de dades en línia, 15.000 revistes electròniques i 8.500 llibres virtuals, de tots els camps del coneixement, i ofereix el suport dels documentalistes en la realització de les recerques a través de l’assessorament i orientació a l’usuari en les tècniques de recerca d’informació i documentació cientificotècnica en els moments de seleccionar i d’obtenir la informació, així com la realització de sessions d’introducció a les bases de dades prèviament concertades.

Aquest accés s’ha de realitzar a través del servei de documentació i s’ofereix únicament als professors que imparteixen el batxillerat internacional a l’IES Son Pacs, i s’ha de realitzar des del campus de la UIB, amb cita prèviament concertada.

Formació d’usuaris  

S’ofereix la possibilitat que els professors o alumnes de batxillerat de l’IES Son Pacs, registrats com a usuaris de la biblioteca, puguin participar a les sessions de formació sobre l’ús de la biblioteca i tècniques de recerca documental i desenvolupament d’habilitats informacionals que el SBD programi per a la comunitat universitària. 

També es preveu la possibilitat de programar visites guiades a la biblioteca de la UIB per conèixer com funciona i quin és l’abast dels seus serveis.

Procediment per donar-se d’alta com a usuaris de la biblioteca de la UIB

Per poder obtenir aquestes prestacions els alumnes del batxillerat internacional i professors de l’IES Son Pacs han de sol·licitar donar-se d’alta com a usuaris de la biblioteca de la UIB, i adjuntar un certificat de la secretaria del centre en el qual s’especifiqui que en formen part. 

1. Les sol·licituds d’alta s’han de fer emplenant el formulari electrònic que es prepararà per a tal efecte. 

2. S’ha d’enviar per correu el certificat original de la secretaria de l’IES Son Pacs perquè es pugui validar l’alta com a usuari.

Un cop rebuts per la biblioteca aquests formularis i els certificats corresponents, els peticionaris seran donats d’alta com a usuaris i podran començar a gaudir de les prestacions descrites i accedir al seu compte d’usuari registrat, a través del qual ja es pot operar remotament amb la biblioteca, renovar préstecs, sol·licitar préstec interbibliotecari (només els professors) i veure l’estat de les operacions amb la biblioteca i actualitzar les dades personals quan sigui necessari.

Com a contrapartida a aquestes prestacions, l’IES Son Pacs es compromet a: 

1. Fer-se responsable de compensar la UIB per tot el material bibliogràfic rebut en préstec pels seus membres i no retornat, així com per a la reposició del que hagi resultat danyat durant el préstec.

2. Fer-se responsable del bon ús de les instal·lacions del SBD de la UIB.

3. Notificar a la UIB les baixes com a membres de l’IES Son Pacs de les persones que siguin usuaris registrats de la biblioteca de la UIB a través d’aquest conveni.

Vigència

El present conveni té una vigència de dos anys i es prorrogarà automàticament si cap de les dues parts no ha manifestat la intenció de desvincular-se’n o de revisar-ne les condicions, amb una antelació de tres mesos abans del termini de vigència.

Signa: Antoni Quintana
El director de l’IES Son Pacs. 

Signa: Montserrat Casas
La Rectora de la Universitat de les Illes Balears.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de febrer de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).