Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

MODEL DE CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS DELS ESTUDIANTS DE GRAU (llicenciatura i diplomatura)

Palma,

REUNITS

D’una part, ...., com a representant d....... (d’ara endavant, també, l’entitat col·laboradora), amb domicili al carrer..., núm. ..., CP... [població], i amb CIF..., en virtut de ... 

I de l'altra, [el/la degà/ana de la Facultat d / el/la director/a de l’Escola] de la Universitat de les Illes Balears (UIB), [senyor/senyora] (Resolució XXX/201X, del dia XX d XX de 201X —FOU núm. XXX, d X d XXX), per delegació de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, en virtut de la Resolució 10148/2012, d’1 de febrer de 2012 (FOU núm. 360, de 17 de febrer).

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present conveni, i per això

EXPOSEN

I. Que l’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, reconeix, a l’article 8, el dret dels estudiants de grau a «disposar de la possibilitat de realització de pràctiques, curriculars o extracurriculars, que es poden fer en entitats externes i en els centres, estructures o serveis de la universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat formativa d’aquestes» (apartat f) i a «comptar amb tutela efectiva, acadèmica i professional [...] en les pràctiques externes que es prevegin en el pla d’estudis» (apartat g). Per altra banda, l’article 24 d’aquest Estatut regula les pràctiques acadèmiques externes, la tipologia i les característiques generals, així com l’extensió de la seva realització a tots els estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per les universitats o centres que hi estan adscrits. 

II. Que el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, a l’article 2.1, estableix que les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats l’objectiu de les quals és permetre’ls aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten la integració en el món laboral i fomenten la seva capacitat d’emprenedoria. 

III. Que els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB fomentarà una adequada política de convenis amb institucions i empreses.

IV. El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues parts en relació amb la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudis de grau per als estudiants. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les part

ACORDEN

Primer. Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de la regulació de les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes de la UIB.

Les pràctiques acadèmiques externes són curriculars: configurades com a activitats acadèmiques integrants del pla d’estudis.

Segon. Finalitat de les pràctiques

La finalitat de les pràctiques, de conformitat amb les previsions de l’article 3 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, és:

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.

c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.

e) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria. 

Tercer. Règim de les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes

1. Les característiques del Pràcticum del grau de ... són regulades per (la Guia del Pràcticum dels estudis de Grau ..., aprovada per la Junta d ...).

2. Les pràctiques curriculars dels estudiants del grau d [XXXXXXXXXXX] que reuneixin els requisits establerts a l’article 8 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, es regiran pels criteris següents:

a) Poden fer aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de les assignatures de Pràcticum I del grau [XXXXXXXXXXX], (XX crèdits), amb una equivalència d [XXX] hores presencials al centre. El període de pràctiques és entre els mesos d [XXX].

b) Els practicants faran funcions pròpies del perfil professional corresponent als estudis de grau [XXXXXXXXXXX], d’acord amb el pla de pràctiques que cada estudiant ha de fer, dins el context de l’organització general de la pràctica i amb les orientacions dels tutors de pràctiques de la UIB i dels supervisors dels centres de pràctiques.

Tot això, de conformitat amb les previsions del projecte formatiu (art. 6 del Reial decret 1707/2011). 

[NOTA: En definitiva, les característiques pròpies dels graus corresponents] 

3. Els estudiants tindran dos tutors: un tutor acadèmic de la UIB i un tutor de l’entitat col·laboradora.

a) El tutor acadèmic serà un professor de la UIB, que tindrà els drets i deures establerts a l’article 12 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre.

b) El tutor de l’entitat col·laboradora ha de ser una persona que hi estigui vinculada, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per realitzar una tutela efectiva, que tindrà els drets i deures establerts a l’article 11 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre.

El tutor de l’entitat col·laboradora tindrà dret a l'obtenció d'un certificat acreditatiu de la labor realitzada.

4. L’avaluació de cada estudiant en pràctiques la realitzarà el tutor de la UIB, de conformitat amb els procediments establerts per la UIB.

La UIB, acabades les pràctiques externes, ha d’emetre un document que les acrediti que ha de contenir, almenys, els aspectes recollits a l’article 16.2 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre.

5. Els estudiants que facin les pràctiques acadèmiques externes estaran, si escau, sota la cobertura de l’assegurança escolar i de les pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que la UIB té concertades.

6. L’estudiant té dret a realitzar les proves corresponents a l’avaluació dels estudis en què es troba matriculat i l’entitat col·laboradora té l’obligació de concedir-li els permisos necessaris per realitzar les proves indicades.

Quart. Drets i deures dels estudiants en pràctiques

            Els estudiants, durant la realització de les pràctiques acadèmiques externes, tindran els drets i deures establerts a l’article 9 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre. 

Cinquè. Exclusió de relació laboral

1. La realització de les pràctiques acadèmiques externes, atès el seu caràcter formatiu, no donarà lloc, en cap cas, a obligacions pròpies d'una relació laboral. A més, la seva realització no podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

2. En cas que al final dels estudis l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat col·laboradora, el temps de les pràctiques no es computa als efectes d’antiguitat ni l’eximeix del període de prova, llevat que en l’oportú conveni col·lectiu aplicable estigui expressament estipulada alguna cosa diferent.

3. Els estudiants que facin pràctiques acadèmiques externes estan exclosos del règim general de la Seguretat Social, de conformitat amb les previsions de la disposició addicional primera del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre. 

Sisè. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de la UIB i dos representants de l’entitat col·laboradora. La comissió esmentada coordinarà les relacions entre la UIB i l’entitat col·laboradora indicades en l’execució d’aquest conveni.

A més, l’esmentada comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni. Abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada.

Setè. Protecció de dades

            La UIB té inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb el codi 2102791435, el fitxer Estudiants de pregrau, la finalitat del qual és la gestió acadèmica i administrativa dels estudiants de pregrau de la Universitat de les Illes Balears.

            La Universitat de les Illes Balears garanteix els drets prevists a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i aplica les mesures de seguretat de nivell mitjà corresponents a ambdós fitxers.

            Els estudiants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Secretari General de la Universitat de les Illes Balears. 

Vuitè. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència s’estendrà fins a la finalització de l'any acadèmic; serà renovable automàticament per anys acadèmics en cas que no es denunciï. La denúncia ha de fer-se amb una antelació de dos mesos.

En tot cas, qualsevol de les parts el pot resoldre sempre que hi hagi avís previ a l'altra part, fet amb una antelació mínima de sis mesos a la data prevista per fer-ho.

La resolució del present conveni no afectarà la realització de les pràctiques externes dels estudiants que estiguin en curs. 

Novè. Normativa aplicable

En tot allò que no es preveu en aquest conveni, serà aplicable el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, que regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Desè. Resolució de conflictes i jurisdicció competent

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, les resoldrà la comissió de seguiment prevista a l’acord sisè. Si les dues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre. 

Onzè. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest conveni apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats en aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Pel,

  

 

XXX

XXXX

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

XXXX

xxxx

 

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de febrer de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).