Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA PER ESTABLIR UN PROGRAMA D’INTERCANVI D’ESTUDIANTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Palma, Espanya) I LA UNIVERSITAT DE SUN YAT-SEN (Canton, Xina) 

 ENTRE

 

D’una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d’ara en endavant, la UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

 

I, de l’altra, el President de la Universitat de Sun Yat-Sen (d’ara endavant, la SYSU), Magnífic Senyor Xu Ningsheng, com a representat d’aquesta.

Ambdues parts reconeixen que tenen la capacitat legal suficient per confirmar els termes d’aquest acord i, amb aquest efecte, per aquest document,

 

DECLAREN

 

Que en virtut de l’acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el 15 de maig de 2011, ambdues institucions estan interessades a organitzar un programa d’intercanvi d’estudiants, atesos els beneficis que aquesta activitat aportarà a les dues universitats en la consecució de les seves fites i els seus objectius en els camps d’estudis respectius, segons els termes de les següents

CLÀUSULES

 

1. Finalitat. La finalitat d’aquest acord és establir un programa d’intercanvi d’estudiants entre les universitats que en formen part. Les condicions específiques de l’intercanvi d’estudiants (com ara el nombre d’estudiants, el nombre de mesos o els estudis) es podrien especificar en un protocol.

 

2. Definicions

Els «estudiants d’intercanvi» són els estudiants que participen en l’intercanvi que es posa en marxa per aquest document, incloent-hi els estudiants d’intercanvi de curt termini d’un semestre i els d’un any acadèmic. Poden sol·licitar aquest intercanvi els estudiants universitaris i de postgrau. Els estudiants d’intercanvi assistiran a cursos o faran recerca, però no obtindran un grau a la universitat d’acollida. Després de la finalització del període d’intercanvi, els estudiants d’intercanvi tornaran a la universitat d’origen. No s’autoritzarà cap ampliació de l’estada llevat que ho especifiquin tant la universitat d’origen com la d’acollida.

La «universitat d’origen» és la institució que pretén enviar els estudiants universitaris a la universitat d’acollida.

 

La «universitat d’acollida» és la institució que ha acordat rebre els estudiants d’intercanvi de la universitat d’origen.

 

3. Selecció i admissió. Cada universitat ha de determinar el procés de selecció per als estudiants de la seva institució interessats a formar part del programa d’intercanvi.

Les sol·licituds seleccionades per la universitat d’origen s’han d’enviar a l’òrgan corresponent de la universitat d’acollida almenys quatre mesos abans de l’inici del semestre rellevant. L’òrgan esmentat les processarà i prendrà una decisió final quant a l’acceptació o el rebuig de les sol·licituds almenys tres mesos abans de l’inici del semestre esmentat. En el cas de la UIB, l’Oficina de Relacions Internacionals serà la responsable d’aquests procediments. En el cas de la SYSU, serà l’Oficina de Cooperació Internacional i Intercanvis.

 

Els estudiants d’intercanvi es designaran sobre la base d’uns criteris determinats per la universitat d’origen. No obstant això, tots els estudiants han de complir els requisits següents:

 

3.1. Ser estudiants a temps complet de la universitat d’origen i haver completat almenys dos semestres d’estudis abans d’iniciar el període d’intercanvi.
3.2. Haver demostrat un assoliment acadèmic superior.
3.3. Tenir bona salut.
3.4. Satisfer els requisits de matrícula de la universitat d’acollida, incloent-hi el requisit de domini de la llengua.

 

Tot i que els estudiants designats per la universitat d’origen són acceptats normalment per la universitat d’acollida, aquesta universitat es reserva el dret de revisar aquests estudiants i prendre la decisió final quant a la seva admissió.

 

4. Programa acadèmic. Cada universitat ha de nomenar un tutor que ofereixi orientació als estudiants en aspectes acadèmics de l’intercanvi i en l’elaboració del programa d’estudis.

 

Aquest programa d’estudis s’ha de reflectir en l’acord d’aprenentatge, i ha de ser aprovat per la universitat d’origen i donat a conèixer a la universitat d’acollida abans de l’inici de l’estada de l’estudiant.

 

Els estudiants d’intercanvi es poden matricular a la universitat d’acollida de les assignatures que hagin acordat amb la universitat d’origen, llevat que no hi hagi places vacants a causa d’una restricció en el nombre d’estudiants.

 

5. Reconeixement acadèmic. Les assignatures que es facin a la universitat d’acollida seran reconegudes en els registres acadèmics de la universitat d’origen de l’estudiant en compliment de l’acord d’aprenentatge signat entre l’estudiant i la universitat d’origen.

 

La universitat d’acollida ha d’emetre un certificat acadèmic (Certificat Registre d’Estudis Acomplerts) que indiqui les assignatures que ha fet l’estudiant i les notes que ha obtingut.

 

La universitat d’origen serà la responsable del reconeixement d’aquestes assignatures fetes en funció de les notes obtingudes a la universitat d’acollida.

 

6. Drets i obligacions. Els estudiants d’intercanvi matriculats a la universitat d’acollida tindran els mateixos privilegis que els estudiants locals i podran fer servir les instal·lacions esportives i altres serveis.

 

Els estudiants d’intercanvi a la SYSU hauran de tenir una assegurança mèdica d’hospitalització per tenir garantida la cobertura mèdica durant l’intercanvi. Els estudiants d’intercanvi a la UIB hauran d’adquirir una pòlissa d’assegurança mèdica i de salut per tenir la cobertura garantida durant l’intercanvi.

Alhora, també estaran subjectes als mateixos estatuts i regulacions que s’apliquin als estudiants locals de la universitat d’acollida. De la mateixa manera, quedaran subjectes a la legislació nacional.

 

Cada universitat es reserva el dret d’expulsar qualsevol estudiant d’intercanvi en qualsevol moment per una mala conducta acadèmica o personal que violi les regulacions establertes de la universitat i del país d’acollida. L’expulsió d’un estudiant no revocarà cap disposició pel que fa als altres estudiants d’intercanvi.

 

Cada universitat s’esforçarà per ajudar els estudiants d’intercanvi a trobar un allotjament i facilitarà un servei d’assessorament i informació.

 

La universitat d’acollida facilitarà l’ajuda i l’assessorament que calguin sobre la vida al campus, aspectes sanitaris, d’idioma i d’adaptació en general dels estudiants d’intercanvi.

 

7. El període d’intercanvi. El període d’intercanvi s’adaptarà per ajustar-se al calendari acadèmic de la universitat d’acollida.

 

En el cas de la UIB, es tracta d’un període de quatre mesos (d’octubre a febrer o de febrer a juny) o d’un doble període de quatre mesos (d’octubre a juny).

 

En el cas de la SYSU, és:

  • Semestre de tardor: de setembre a gener
  • Semestre de primavera: de març a juliol

 

8. Xifra d’intercanvi. Cada universitat pot enviar fins a 10 estudiants d’un semestre o 5 estudiants d’any acadèmic per any (un estudiant d’un any acadèmic equival a dos estudiants d’un semestre). La xifra hauria de mantenir un equilibri en virtut d’aquest acord. Segons el funcionament del programa, la xifra d’intercanvi s’hauria d’ajustar per consentiment mutu per escrit.

 

9. Finançament i taxes. Aquest programa d’intercanvi es basa en un intercanvi d’estudiants un a un. Durant cada període d’intercanvi s’ha d’intercanviar una xifra similar d’estudiants entre ambdues universitats, tot i que es pugui acceptar un lleuger desequilibri sempre que s’ajusti, dins d’uns límits raonables, durant el període següent.

 

Els estudiants seleccionats per al programa d’intercanvi quedaran exempts de les taxes de matrícula de la universitat d’acollida, però el cost de les taxes de matrícula s’haurà d’abonar a la universitat d’origen. Si una universitat té una demanda més alta de places, els estudiants pagaran directament a l’altra universitat les taxes de matrícula estipulades per aquesta última.

El cost dels materials de docència, del transport, de l’assegurança mèdica, de l’alimentació i de l’allotjament serà a càrrec dels estudiants, encara que això no impossibilita la sol·licitud de beques o ajuts de diferent tipus.

 

No es retornarà cap percentatge de la matrícula si un estudiant abandona el programa d’intercanvi.

10. Formalitats d’immigració. Després de la confirmació de l’acceptació dels estudiants d’intercanvi, la universitat d’acollida enviarà la documentació necessària per garantir que els estudiants sol·licitin els visats a temps.

 

Cada estudiant serà responsable de contractar una assegurança mèdica i d’accident i de tenir el passaport i el visat corresponent en vigor, juntament amb altres formalitats personals que puguin requerir els governs dels dos països durant el període que duri l’estada.

 

11. Altres regulacions. Per als afers que no regula aquest contracte, regiran les regulacions de mobilitat dels estudiants de cada universitat. Ambdues parts acorden resoldre els afers no regulats per la via amistosa.

 

12. Durada i validesa. Aquest acord entrarà en vigor en la data en què se signi. Tindrà una validesa mínima de quatre anys. De comú acord, ambdues parts proposen que les correccions, ampliacions o finalitzacions se sol·licitin mitjançant avís amb una antelació de sis mesos a la data desitjada per a la correcció, ampliació o cancel·lació. Aquest acord deixarà de tenir efecte sis mesos després de l’avís per escrit. Si l’acord finalitza, ambdues parts acorden completar els intercanvis que s’estiguin duent a terme en aquell moment.

 

 

Com a prova de conformitat amb aquest document, al lloc i en la data que s’indiquen, els sotasignats subscriuen aquest acord, format per sis exemplars, dos en anglès, dos en xinès i dos en català; cada part se’n queda una còpia en cada versió. Totes les versions tenen la mateixa validesa.

En representació de la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora
Lloc i data: Palma, 17/05/2012 

En representació de la Universitat de Sun Yat-Sen,
Xu Ningsheng
President
Lloc i data: GZ, 29/05/2012

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de maig de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).