Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

logos

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER PARTICIPAR EN L’ESCOLA DE DOCTORAT D’AQUESTA UniveRsiTaT

Palma i Madrid, 20 de febrer de 2012

REUNITS

D’una banda, el senyor José Ramón Urquijo Goitia, vicepresident d’Organització i Relacions Institucionals de l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, que actua en nom i representació d’aquest organisme públic en l’exercici de les competències que té delegades per la Resolució de 20 de febrer de 2008 de la Presidència de l’agència estatal CSIC (BOE de 21 de febrer de 2008).

I, de l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, que actua en nom i representació d’aquesta universitat, en virtut de les competències que li han estat atribuïdes per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificades per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i per l’article 38.1.n dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB de 22 de maig de 2010).

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què intervenen respectivament, la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni específic de col·laboració i, en virtut d’això,

MANIFESTEN

Primer. Que l’article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que l’autonomia de les universitats comprèn, entre d’altres, «l’establiment de relacions amb altres entitats per promoure i dur a terme les finalitats institucionals».

Segon. Que el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, preveu en l’article 8.1 que «La universitat, d’acord amb el que estableixi la seva normativa, ha de definir la seva estratègia en matèria de recerca i de formació doctoral, que s’ha d’articular a través de programes de doctorat duts a terme en escoles de doctorat o en les seves altres unitats competents en matèria de recerca, d’acord amb el que estableixen els Estatuts de la universitat, els respectius convenis de col·laboració i aquest Reial decret».

Tercer. Que l’article 8.3 d’aquest mateix Reial decret preveu que «cada programa de doctorat l’ha d’organitzar, dissenyar i coordinar una comissió acadèmica responsable de les activitats de formació i recerca d’aquest programa. L’esmentada comissió acadèmica ha d’estar integrada per doctors i l’ha de designar la universitat, d’acord amb el que estableixen la seva normativa, estatuts i convenis de col·laboració, i s’hi poden integrar investigadors d’organismes públics de recerca, així com d’altres entitats i institucions implicades en l’R+D+I tant nacional com internacional». Amb aquest objectiu, l’article 9 del Reial decret esmentat regula la possibilitat que les universitats puguin crear escoles de doctorat a fi d’organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i les activitats propis del doctorat. Aquestes escoles es podran crear en col·laboració d’una universitat o diverses amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats de R+D+I, públiques o privades, i estatals o estrangeres.

Quart. Que la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en l’article 34.1 estableix que els agents públics del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, incloent-hi les universitats públiques, els organismes públics de recerca de l’Administració general de l’Estat, els organismes de recerca d’altres administracions públiques, i els centres i institucions del sistema estatal de salut, podran subscriure convenis de col·laboració subjectes al dret administratiu.

Així mateix, l’article 34.1 de la Llei esmentada preveu que podran celebrar aquests convenis els mateixos agents públics entre si o amb agents privats que duguin a terme activitats de recerca científica i tècnica, estatals, supraestatals o estrangers, per dur a terme conjuntament les activitats següents: projectes i actuacions de recerca científica, desenvolupament i innovació; creació o finançament de centres, instituts i unitats de recerca; finançament de projectes cientificotècnics singulars; formació de personal científic i tècnic; divulgació científica i tecnològica i ús compartit d’immobles, instal·lacions i mitjans materials per desenvolupar activitats de recerca científica, desenvolupament i innovació.

Cinquè. Que l’Estatut de l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, en l’article 5.f, recull com una de les seves funcions formar investigadors, dins de la qual s’enquadra l’objecte d’aquest conveni. Així mateix, l’article 5.n de l’estatut esmentat preveu també la col·laboració amb les universitats per a l’ensenyament de postgrau.

Sisè. Que l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques (d’ara endavant CSIC), amb seu a Madrid, carrer de Serrano, 117, i NIF Q-2818002-D, és un organisme públic de recerca, adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat, i té per objecte fomentar, coordinar, desenvolupar i difondre la recerca científica i tecnològica, de caràcter multidisciplinari, a fi de contribuir a l’avenç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la formació de personal i a l’assessorament d’entitats públiques i privades en aquestes matèries.

El CSIC actua de conformitat amb el que estableix la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics; així com segons el que preveu el seu Estatut, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, i d’acord amb l’article 34 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Setè. Que la Universitat de les llles Balears (d’ara endavant UIB), amb seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, CP 07122, i amb NIF Q-0718001-A, d’acord amb els seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que té atribuïdes expressament per la legislació vigent i que té com a objectius impulsar la recerca de qualitat i la formació de professionals i investigadors altament qualificats en les diverses àrees del coneixement, tasca que du a terme organitzant i desenvolupant màsters universitaris i programes de doctorat.

Vuitè. Que el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, en sessió ordinària del 22 de novembre de 2011, va aprovar la creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant EDUIB). En l’annex I es recull l’Acord normatiu pel qual s’estableix l’EDUIB.

Novè. Que en l’acord normatiu esmentat s’indica que es promourà l’establiment de convenis amb organismes públics de recerca i altres entitats que canalitzen la recerca i la manera com es plasma en la societat: empreses, hospitals, fundacions, etc. que han de convertir-se en actors i aliats de la formació doctoral.

Desè. Que amb data 30 de març de 1995, el CSIC i la UIB van subscriure un Acord marc de col·laboració, encara vigent, en què es preveuen diverses modalitats de col·laboració a través dels convenis específics corresponents, segons recull la clàusula primera.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el CSIC i la UIB subscriuen aquest conveni específic de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és regular la participació formal del CSIC en la creació de l’EDUIB i en les activitats que s’hi duen a terme.

Segona. Objectius

Els objectius bàsics d’aquest conveni són:

a) Promoure la participació coordinada d’ambdues entitats en el desenvolupament dels programes de doctorat coordinats per l’EDUIB, tant en l’àmbit de les línies de treball dels instituts mixtos i unitats associades existents com en altres línies integrades en aquests programes.

b) Intensificar les relacions científiques amb organismes estatals, estrangers i supraestatals a fi d’aconseguir un aprofitament òptim dels recursos humans i materials en el desenvolupament de les activitats de doctorat de l’EDUIB.

c) Potenciar l’excel·lència en la formació doctoral, creant el marc adequat perquè els doctorands es formin com a investigadors d’alt nivell i fomentant les relacions amb l’àmbit empresarial. Aquest marc s’ha d’incardinar en l’estratègia general de formació d’investigadors d’ambdues institucions.

d) Proporcionar els recursos necessaris de formació, suport tècnic i direcció als investigadors que actuïn com a tutors i als directors de tesi de l’EDUIB.

Tercera. Àmbit d’actuació

Aquests objectius generals es desenvoluparan a través d’actuacions en els àmbits següents:

a) En l’estructura de l’EDUIB

- L’organització administrativa i acadèmica de l’EDUIB estarà constituïda d’acord amb el que estableixen els articles del 4 al 10 de l’Acord normatiu del dia 22 de novembre de 2011, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

- El CSIC podrà designar un representant, com a membre de ple dret en el Comitè de Direcció de l’EDUIB per cada un dels instituts mixtos UIB-CSIC existents en l’actualitat o que es puguin crear en el futur, i que estiguin vinculats als programes de doctorat adscrits a l’EDUIB.

- Un representant del CSIC, preferentment vinculat al Departament de Postgrau i Especialització, serà membre del Comitè Científic de l’EDUIB, segons el que estableix l’article 9 de l’Acord normatiu del dia 22 de novembre de 2011, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

b) En l’àmbit acadèmic

- Els investigadors del CSIC podran dirigir o codirigir tesis doctorals en els programes de doctorat adscrits a l’EDUIB. Aquesta fomentarà que investigadors del CSIC codirigeixin tesis doctorals mitjançant polítiques pròpies d’incentivació de la col·laboració interinstitucional.

- Els investigadors del CSIC podran col·laborar en l’organització i la impartició d’activitats formatives, transversals i específiques, coordinades per l’EDUIB.

- Amb aquest objectiu, el personal del CSIC, en virtut de l’article 32 del seu Estatut, haurà de ser autoritzat prèviament pel president d’aquest organisme amb els límits fixats en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Aquesta participació no anirà en detriment de les seves obligacions al CSIC i no suposarà la creació de vincles de caràcter laboral ni estatutari amb la UIB.

- Les instal·lacions i recursos de l’EDUIB estaran a disposició del CSIC per impartir cursos de postgrau, especialització i alta especialització. L’EDUIB col·laborarà, en la mesura de les seves possibilitats, en l’organització d’aquestes activitats.

- Els doctorands de l’EDUIB podran participar en els cursos de postgrau, especialització i alta especialització, organitzats pel Departament de Postgrau i Especialització del CSIC, amb l’admissió prèvia per part de l’òrgan competent.

- El personal del CSIC que participi en els programes de doctorat podrà formar part de les comissions acadèmiques corresponents als programes esmentats.                                                                                               

Quarta. Obligacions cientificotècniques

1. Les entitats signants es comprometen a contribuir de manera constructiva en les activitats de l’EDUIB. Les iniciatives de l’EDUIB s’han d’acordar pels mecanismes interns de govern d’aquesta i les entitats signants han d’aportar els recursos necessaris en la mesura de les seves possibilitats.

2. Els membres d’ambdues entitats, adscrits a l’EDUIB, es comprometen a subscriure el compromís amb el compliment del codi de bones pràctiques que adopti l’Escola.

3. L’EDUIB és responsable de custodiar qualsevol expedient resultant de les recerques doctorals. Els expedients es custodiaran físicament a la seu administrativa de l’EDUIB.

Cinquena. Infraestructures i equipament

La UIB proporcionarà la seu per a l’EDUIB, d’acord amb la planificació d’edificis i infraestructures.

En la mesura de les seves possibilitats, les entitats signants aportaran infraestructures, equipament i instal·lacions existents als seus instituts o departaments, per fer-ne un ús comú i poder desenvolupar programes de doctorat i altres activitats de formació i complementàries de l’EDUIB. L’accés i ús d’aquests equips, instal·lacions i infraestructures de recerca es farà amb l’autorització prèvia del grup, unitat, institut o departament responsable.

Sisena. Recursos econòmics

L’EDUIB es finançarà a través dels recursos financers procedents de la UIB, d’acord amb els pressupostos aprovats anualment, així com amb les aportacions aconseguides, per ambdues entitats signants, d’organismes públics o privats per desenvolupar les funcions, activitats i serveis complementaris de l’Escola.

Les entitats signants podran establir convocatòries d’ajuts per al desenvolupament d’aquestes finalitats.

Setena. Durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor des de la data en què se signi i tindrà una vigència de cinc anys, prorrogable automàticament per períodes de cinc anys, mentre no sigui denunciat per una de les parts, denúncia que s’ha de formular per escrit amb sis mesos d’antelació al començament del curs acadèmic següent.

Quan les circumstàncies ho facin necessari, a fi d’adaptar aquest conveni a una nova legislació o normativa que es dicti, aquest s’actualitzarà amb l’acord previ d’ambdues entitats signants, mitjançant la subscripció d’una addenda.

Vuitena. Causes d’extinció del conveni

Aquest conveni s’extingirà per:

  • L’acord mutu de les parts, expressat per escrit.
  • La impossibilitat sobrevinguda de complir les activitats descrites.
  • La denúncia d’una de les parts segons s’indica en la clàusula setena.
  • La supressió dels ensenyaments oficials objecte d’aquest.

Novena. Comissió Mixta de Seguiment

Per part de les institucions signants d’aquest conveni, s’establirà, si és necessari, una comissió mixta de seguiment de composició paritària, formada per dos representants de cada una de les parts.

En aquesta comissió, podran incorporar-s’hi altres membres que siguin designats per acord de les parts. Aquesta comissió serà l’encarregada de resoldre les incidències d’interpretació i execució que es puguin plantejar en el compliment del conveni.

Pel que fa al que no preveu aquest conveni, la comissió de seguiment es regirà pel que estableixen els òrgans col·legiats, en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Desena. Modificació del conveni

Qualsevol canvi que modifiqui el que estableix aquest conveni haurà de ser ratificat per ambdues parts de mutu acord abans de l’inici del curs acadèmic en el qual s’hagin d’aplicar les modificacions esmentades, que es recolliran per escrit en un annex a aquest efecte.

Onzena. Naturalesa del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i de conformitat amb el que disposa l’article 4.1.c del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la llei esmentada, però s’hi apliquen els seus principis per resoldre dubtes i llacunes que es poguessin plantejar.

Dotzena. Normativa supletòria

Les qüestions acadèmiques no regulades per aquest conveni es regiran pel que disposa el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, així com per l’Acord normatiu de 22 de novembre de 2011, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (annex I).

Tretzena. Resolució de controvèrsies

Les qüestions litigioses a què puguin donar lloc la interpretació, la modificació, els efectes o la resolució d’aquest document les ha de resoldre de mutu acord entre les parts la comissió mixta de seguiment prevista en aquest. Si no fos possible assolir l’acord, aquestes qüestions se sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Catorzena. Clàusula addicional

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, així com qualsevol que aparegui en aquest conveni expressat en gènere masculí, s’entendran referides indistintament al gènere masculí o femení segons el sexe del titular de què es tracti.

Disposició transitòria

Durant la primera fase de desenvolupament de l’EDUIB, un representant del CSIC formarà part del Comitè de Direcció Provisional de l’EDUIB, de la Junta Consultiva encarregada d’elaborar el Reglament de règim intern i de la Comissió Permanent.

I, en prova de conformitat de tot el que s’ha exposat, signen aquest document en dos exemplars, en el lloc i la data indicats més amunt.

 

Per l’agència estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques,
José Ramón Urquijo

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas 

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de febrer i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de març de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX I: Acord normatiu de 22 de novembre de 2011 pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears