Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

logo

ACORD DE CESSIÓ I ÚS DE MATERIAL ENTRE LA FUNDACIÓ ILLES BALEARS INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (iBIT) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

Palma, 19 d’abril de 2012

INTERVENEN

D'una part, el senyor Miquel Bernat Bosch, amb DNI 78208916-S, vicepresident de la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica, amb CIF G-07896004 i domicili social al ParcBIT, carretera de Valldemossa, km 7,4, edifici Disset, planta 3a, porta D2, 07121 Palma, en l'exercici de les facultats que s'acrediten en l'escriptura atorgada el 18 d'octubre de 2011 davant el notari José Luis de Lapresa Rodríguez-Contreras, de l'Il·lustre Col·legi de les Illes Balears, amb número de protocol 2567 d'elevació a públics dels acords socials adoptats pel Patronat de la Fundació a la reunió mantinguda el dia 23 de setembre de 2011.

De l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per obligar-se i especialment per a la formulació del present acord, i lliurement i espontàniament

EXPOSEN

I. La Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (en endavant, Fundació iBit) constitueix una fundació del sector públic instrumental autonòmic la dotació majoritària de la qual correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, constituïda mitjançant escriptura de 9 de juny de 1998.

La Fundació iBit és un organisme d'investigació dedicat a l'anàlisi, el desenvolupament i la promoció de les noves tecnologies per conduir les Illes Balears cap a la societat de la informació i el coneixement.

Els principals eixos de la Fundació iBit són, por un costat, fer accessibles les tecnologies de la informació i comunicació a empreses i administracions, mitjançant la creació i el desenvolupament de solucions tecnològiques, i la col·laboració en la digitalització dels seus serveis, de manera eficient i eficaç, i per l’altre costat, incorporar les TIC a la vida dels ciutadans, mitjançant projectes de capacitació, informació i divulgació.

II. La Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

III. La Fundació iBit, des de 2008 fins a 2010, a través de l'«iBit Robotic Team», ha participat en diferents activitats en l'àmbit de la robòtica i les ha desenvolupat, a través de la Fira de la Ciència de 2009, la Balearikus Party de 2009 o la Setmana de la Ciència de 2009, entre d'altres.

IV. A la Fundació iBit, per participar en aquestes activitats i desenvolupar-les, li ha calgut adquirir nombrós material, l'ús del qual ja no és necessari en l'actualitat. Aquest material en gran majoria es troba en bones condicions i pot, per tant, ser d'utilitat per a altres interessats.

V. El grup de recerca Sistemes, Robòtica i Visió de la UIB està interessat a poder disposar d’aquest material tant per a docència com per al desenvolupament dels seus projectes presents i futurs.

VI. El Govern de les Illes Balears és el ple propietari de tot el material objecte d'aquest acord. A l'annex es detalla l'equipament en qüestió.

VII. La Fundació iBit està en disposició de cedir el material indicat en les condicions que s'exposen al present acord.

En virtut d’això, i reconeixent-se ambdues parts capacitat suficient per assumir els drets i obligacions derivats del present document, subscriuen el present acord, que es regirà per les clàusules que inclou, així com per la normativa que sigui aplicable.

Per tot això,

ACORDEN

1. La Fundació iBit acorda cedir amb caràcter gratuït a la UIB el material indicat a l'annex del present document amb el simple objecte d'afavorir, en la mesura possible, que es pugui reutilitzar i implementar en els projectes de robòtica que es desenvolupin.

2. La UIB s'obliga a fer servir el material cedit en els àmbits de la docència i la recerca d'acord amb les instruccions d'ús que faciliti, o pugui facilitar, la Fundació iBit.

3. La UIB és responsable del transport del material cedit des de les instal·lacions de la Fundació iBit. Per aquesta raó, la Fundació iBit facilitarà en tot moment l'accés del personal de la UIB a les seves instal·lacions als efectes de comprovar l'estat del material, si ho consideren oportú, i procedir a traslladar-lo.

4. Totes les tasques i despeses que puguin derivar-se de la conservació, el manteniment i l’ús del material aniran a càrrec de la UIB.

5. La Fundació iBit no és en cap cas responsable dels danys i perjudicis, patrimonials o no, que es puguin causar a la UIB, els seus empleats o tercers per l'ús indegut del material.

6. La Fundació iBit, si coneixent els vicis del material cedit, no els hagués fet saber a la UIB, respondrà dels danys que la UIB pugui sofrir.

7. El material és en tot cas propietat del Govern de les Illes Balears. La UIB s'ha d'abstenir de realitzar qualsevol acte de disposició sobre aquest, i s’obliga a informar tots els seus creditors de la legítima titularitat d’aquesta propietat i, si escau, a notificar al ple propietari del material, amb tota diligència, l'existència de qualsevol dificultat o requeriment dirigit contra aquest material, amb la finalitat que pugui interposar les corresponents accions legals en defensa dels seus interessos.

8. La UIB no pot cedir l'ús del material a un tercer sense autorització expressa prèvia i per escrit del Govern de les Illes Balears.

9. El present acord té vigència fins al 31 de desembre de 2013. A partir d'aquesta data, l'acord es prorrogarà automàticament por períodes d'un any si cap de les parts no s'hi expressa en contra amb un mes d'antelació a la data d’expiració.

En qualsevol cas, la Fundació iBit i la UIB poden en qualsevol moment donar per resolt el present acord, cosa que s’ha de notificar a l'altra part amb una antelació mínima de tres mesos

A més, la Fundació iBit pot donar per resolt l'acord sense necessitat de preavís, en els casos següents:

A) Per incompliment de qualsevol de les estipulacions pactades en aquest document.

B) Per destrucció total o ruïna del material cedit.
Resolt per qualsevol causa el present acord, la UIB haurà de retornar, i fer-se càrrec de les despeses que se’n derivin, el material cedit a la Fundació iBit en un termini màxim de 60 dies des de la notificació de la resolució de l'acord.

10. Les parts que subscriuen el present document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’aplicació i interpretació d’aquest conveni. Però, si això no és possible, de les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni en coneixerà l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, del qual seran competència.

Com a prova de conformitat del que s’ha establert i perquè es compleixi, ambdues parts signen aquest document en totes les pàgines, en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la Fundació iBit,
Miquel Bernat
Vicepresident

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de març de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de maig de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex