Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ INTERMÓN OXFAM I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER COL·LABORAR EN ACCIONS EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I LA SOLIDARITAT

Palma, 15 d’abril de 2011

REUNIDES

D’una part, la directora territorial de la Fundació Intermón Oxfam a les Illes Balears, Aragó, Navarra i La Rioja, senyora Lorena Fernández Vadillo, amb domicili legal al carrer de la Victòria, 4, de Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions i d'acord amb llurs respectives atribucions

EXPOSEN

Primer. Que la Fundació Intermón Oxfam (en endavant Intermón Oxfam) és una fundació privada, independent, sense ànim de lucre i no discriminatòria per raons de raça, origen, gènere i/o religió, que lluita, amb i per les poblacions desfavorides i com a part d'un ampli moviment global, amb l'objectiu d'eradicar la injustícia i la pobresa i per assolir que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir d'una vida digna.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), mitjançant l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (en endavant OCDS), té, entre altres, l’objectiu de sensibilitzar els membres de la comunitat universitària i la societat en general envers assumptes relacionats amb la cooperació al desenvolupament, potenciant la formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat.

Tercer. Que ambdues parts coincideixen en la necessitat de fomentar la coordinació entre els diferents agents de cooperació al desenvolupament; i que, per tant, consideren aconsellable promoure la seva pròpia col·laboració en la realització d’activitats d’interès comú, sense oblidar l’exercici de les seves pròpies competències.

En consideració al que s’ha exposat, ambdues parts, en la representació que ostenten, subscriuen aquest acord de col·laboració i l’articulen de comú acord segons les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte

El present acord té l’objecte d’establir l’entorn de referència per a l’organització conjunta entre les parts d’accions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat dirigides a la comunitat universitària de la UIB i a la societat en general; així com altres iniciatives d’interès comú que puguin sorgir.

Les accions que s’organitzin conjuntament perseguiran objectius com ara promoure canvis d’actituds i valors que contribueixin a millorar el desenvolupament humà sostenible i a la recerca de canvis estructurals en la societat actual, alertar sobre les situacions de desigualtat i injustícia existents en el món actual, així com impulsar la construcció d’un món més just i equitatiu, fomentant la consciència crítica i el compromís social del conjunt de la comunitat universitària i de la societat en general.

Segona. Tipus de col·laboració

La col·laboració entre ambdues entitats consistirà en l’organització conjunta d’alguna de les accions següents:

a) Accions de sensibilització, com l’organització de conferències, taules rodones, campanyes, entre d’altres.
b) Accions d’educació i/o formació, com l’organització de cursos, seminaris, tallers, etc.
c) Accions de difusió, com la publicació conjunta d’experiències a través de llibres, fullets, audiovisuals, exposicions, etc.
d) Altres accions d’interès comú que puguin sorgir.

A més, es podrà col·laborar en:

e) L’intercanvi d'informació i de publicacions.
f) L’assessorament mutu en la planificació, l’organització i l’execució d’estudis i investigació en temes d’interès comú.

Ambdues parts es comprometen a respectar els marcs d’actuació de cadascuna de les entitats en el seu propi àmbit.

Tercera. Organització conjunta de les accions

Ambdues entitats podran proposar l’organització conjunta de les accions esmentades a la clàusula anterior.

Ambdues entitats hi col·laboraran en la mesura de la seva disponibilitat.

Per a cada acció que sorgeixi, es reuniran membres d’ambdues entitats i establiran, de comú acord, les condicions en què es durà a terme l’acció.

La UIB, a través de l’OCDS, es compromet a realitzar la difusió de l’acció a la comunitat universitària. Intermón Oxfam també en farà la difusió corresponent a través dels seus mitjans habituals.

El material de difusió que es creï per a cada acció ha de dur els logos d’ambdues entitats.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions amb la firma d'aquest acord.

Cinquena. Coordinació i seguiment

Cada una de les parts nomenarà un membre de la seva organització per coordinar les accions que es duguin a terme i fer-ne el seguiment.

Sisena. Vigència i durada

El present acord de col·laboració entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Fundació Intermón Oxfam,
Lorena Fernández
Directora territorial a les Illes Balears

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de febrer de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).