Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ANNEX AL MEMORÀNDUM DE L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEAR

Palma, 18 de novembre de 2011

D’una part, el senyor Andrés Garau Garau, com a president del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram SA (EMAYA), la titularitat de la qual és de l’Ajuntament de Palma, amb domicili legal al c/ de Joan Maragall, 3, CP 07006 de Palma.

I de l’altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametler, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

EXPOSEN

Basant-se en els termes que estableix el memoràndum d’acord signat el dia 18 de juny de 1999 entre l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram SA (en endavant, EMAYA), i la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), relatiu a una coordinació eficaç dels esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius, convenen a aplicar, d’ara en endavant, els acords que es detallen.

ACORDEN

Primer. EMAYA facilitarà a la UIB els contenidors de recollida selectiva de:

  • Residus d’aparells elèctrics i electrònics
  • Paper i cartró
  • Vidre
  • Piles
  • Envasos
  • Olis
  • Fluorescents
  • Làmpades
  • Bateries

I procedirà a la seva retirada de manera gratuïta.

Segon. EMAYA facilitarà a la UIB, a més dels contenidors per a la recollida de paper i cartró, un dipòsit compactador per a la recollida selectiva d’aquest tipus de residus.

Tercer. EMAYA seguirà duent a terme la recollida selectiva de matèria orgànica, que va iniciar el 15 de novembre de 2010.

Quart. L’Àrea de Medi Ambient d’EMAYA i l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat de la UIB acordaran els procediments per dur a terme aquestes recollides de manera eficient.

Cinquè. Tot tenint en compte el volum de població usuària que suposa el campus de la UIB a la carretera de Valldemossa, EMAYA i UIB duran a terme accions conjuntes tant de seguiment dels processos de recollida selectiva com de formació als membres de la comunitat universitària en temes relacionats amb la recollida selectiva i la gestió ambiental.

Sisè. La UIB, per a la consecució del seus objectius dins l’Agenda universitària 21, que han de concordar amb els de l’Agenda local 21, ha de menester disposar de les dades de producció de residus en cada una de les seves fraccions.

A aquest efecte, l’Àrea de Medi Ambient d’EMAYA i l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat de la UIB col·laboraran per poder dur a terme un inventari anual de producció de cada una de les fraccions de residus que proporcionin les dades a partir de les quals s’elaboraran els indicadors de gestió ambiental necessaris, que permetran conèixer l’evolució del sistema de recollida selectiva de residus a la UIB.

Setè. El present annex entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu en dos exemplars el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA,
Andrés Garau
President del Consell d’Administració

Diligència

El present annex el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 d’octubre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de novembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).