Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGRUPACIÓ TERRITORIAL DE BALEARS DE L’INSTITUT DE CENSORS JURATS DE COMPTES D’ESPANYA, EL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE LES ILLES BALEARS, EL COL·LEGI OFICIAL DE TITULATS MERCANTILS I EMPRESARIALS DE BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de maig de 2012

REUNITS 

D’una banda, el president de l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el senyor Javier Navarro Vich.

D’una altra banda, el degà president del Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, el senyor Nofre Martorell Cunill.

D’una altra banda, el president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears, el senyor Aniceto Fornaris Gracia.

I, d’una altra banda, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del nomenament pel Decret 25/2011, d’1 d’abril de 2011 (BOIB núm. 53, de 19 d’abril), com a representant legal d’aquesta institució en virtut de les competències previstes en el Decret 64/2010, de 14 de maig de 2010 (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les quatre institucions, així com de la importància dels estudis de Postgrau en Comptabilitat i Auditoria,

EXPOSEN

1r. Que l’article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que l’autonomia de les universitats comprèn, entre d’altres, «l’establiment de relacions amb altres entitats per promoure i dur a terme les finalitats institucionals», i que l’article 37 estructura els ensenyaments oficials en tres cicles: grau, màster i doctorat.

D’altra banda, el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitàries oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, disposa en l’article 10.1 que «els ensenyaments de màster tenen com a finalitat que l’estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de investigadores».

2n. Que la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableix el marc normatiu per promoure la cooperació i la col·laboració dels organismes públics de recerca amb les comunitats autònomes, amb les universitats, amb les fundacions o amb institucions sense ànim de lucre, tant estatals com estrangeres, així com amb empreses públiques o privades, en l’àmbit de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica.

3r. Que la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant UIB), amb seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, CP 07122, i amb NIF Q0718001A, d’acord amb els seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que té atribuïdes expressament per la legislació vigent i que té entre els seus objectius impulsar la recerca de qualitat i la formació de professionals i personal investigador altament qualificat en les diverses àrees del coneixement, tasca que la UIB du a terme a través de l’organització i el desenvolupament de màsters universitaris i de programes de doctorat.

4t. Que des del curs 2007-2008, en què la Universitat de les Illes Balears va iniciar la implantació dels estudis del Màster Universitari en Comptabilitat, aquesta titulació s’ha impartit ininterrompudament, i arriba a la cinquena edició el curs acadèmic 2011-2012.

5è. Que és voluntat de totes les institucions signants del conveni col·laborar conjuntament en la realització del Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria amb l’objectiu de millorar la qualificació professional i investigadora dels estudiants de postgrau que cursin el màster esmentat.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears i la UIB subscriuen aquest conveni específic de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Un cop completades les quatre primeres edicions del Màster Universitari en Comptabilitat, la UIB ha iniciat un procés de modificació d’aquesta titulació, que busca, entre altres objectius, l’homologació de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) del Ministeri d’Economia i Hisenda com a curs de formació d’auditors, que dispensa de la primera fase de l’examen d’aptitud professional al qual es refereix l’article 26.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei d’auditoria de comptes.

Perquè tot això esdevingui possible, les modificacions proposades hauran de ser aprovades per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

En aquest context, aquest conveni s’estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i la formació de l’alumnat del Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria en matèria d’auditoria de comptes, en els termes que s’indiquen a continuació.

Segona. Obligacions de les parts

a) L’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears i l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears es comprometen a finançar i abonar a la UIB el cost d’un professor associat, per tres hores setmanals, que imparteixi un total de 90 hores de classe de les assignatures d’Auditoria en els estudis del Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria amb la denominació que correspongui en el pla d’estudis. La quantia en la qual es fixa aquesta aportació és d’un total de 6.000,00 euros anuals, repartits de la manera següent:

L’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya hi aportarà 3.000,00 euros anuals.

El Col·legi d’Economistes de les Illes Balears hi aportarà 1.500,00 euros anuals.

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears hi aportarà 1.500,00 euros anuals.

b) La selecció del professorat s’efectuarà d’acord amb el procediment normal de contractació de professorat associat.
c) La UIB destinarà l’import íntegre aportat, 6.000,00 euros, a la contractació d’un professor associat per tres hores setmanals. En cas que el cost sigui lleugerament inferior, el romanent es destinarà a finançar el Màster.
d) La UIB inclourà els logotips de les entitats signants d’aquest conveni com a patrocinadores del Màster en tots els instruments utilitzats per difondre’l, com la pàgina web, fullets, cartelleria, etc.

Tercera. Comissió Mixta

Es crea una comissió mixta, que farà el seguiment d’aquest conveni i que estarà constituïda pel president de l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el degà president del Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, el president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears i el director del Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria.

Es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada en cada curs acadèmic de vigència del conveni i serà convocada pel director del Màster. Així mateix, qualsevol de les parts signants pot sol·licitar que es convoqui una sessió extraordinària.

Quarta. Actualització de les aportacions

La Comissió Mixta tractarà i proposarà, si escau, ajustar les quantitats aportades per les diferents entitats en el cas que s’incrementin les quantitats necessàries per cobrir la despesa de la contractació del professor associat objecte d’aquest conveni.

L’acord implicarà la modificació, si escau, de la clàusula segona a i c d’aquest conveni.

Cinquena. Vigència i durada

Aquest conveni entra en vigor el dia en què el signin les parts i la validesa inicial serà per un període de tres cursos acadèmics. Es renovarà automàticament per cursos successius, si cap de les parts no en sol·licita la rescissió o la modificació.

La implantació efectiva de l’assignatura que finança aquest conveni està condicionada en el fet que el Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria sigui verificat per l’ANECA i homologat per l’ICAC com a curs de formació d’auditors, que dispensa de la primera fase de l’examen d’aptitud professional a què es refereix l’article 36.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei d’auditoria de comptes.

La UIB preveu obtenir la verificació de l’ANECA i l’homologació de l’ICAC dins el termini i en la forma escaient que permetin implantar per primera vegada l’assignatura que finança aquest conveni el curs 2012-2013. En cas que la verificació i/o l’homologació es retardin, la implantació es retardarà al seu torn un any, i s’implantarà el curs 2013-2014.

Les entitats signants faran efectives les seves aportacions econòmiques anuals el mes de febrer anterior al de l’inici de cada curs acadèmic, de manera que la UIB pugui contractar el professor associat dins el termini i en la forma escaient. A aquest efecte, la UIB ha de remetre la factura corresponent amb 30 dies d’antelació a la data prevista per al pagament. Excepcionalment, i per al cas del curs 2012-2013, la primera factura s’expedirà tan aviat com l’ICAC en concedeixi l’homologació.

Les parts signants del conveni poden proposar-ne la modificació o la rescissió el mes de febrer anterior al de l’inici del curs acadèmic següent.

I, en prova de conformitat amb tot el que s’ha exposat, aquest conveni de col·laboració se subscriu al lloc i la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas Ametller
Rectora

Per l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya,
Javier Navarro Vich
President

Pel Col·legi d’Economistes de les Illes Balears
Nofre Martorell Cunill

Degà president

 

Per l’Il·lustre Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears
Aniceto Fornaris Gracia
President

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de febrer de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de maig de 2012 de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).