Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 21 de maig de 2012

REUNITS 

D’una banda, el senyor Joan Jaume Ramis, que actua en representació i com a batlle de l’Ajuntament de Lloret, amb domicili al carrer Costa des Pou, núm. 3, 07518 Lloret.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament està interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per dur a terme l'estudi historicoartístic necessari per a la redacció del Pla director del conjunt arquitectònic del Convent de Nostra Senyora de Loreto, com està indicat a la fitxa de catalogació de les normes urbanístiques de Lloret.

Que la Universitat també està disposada a participar en la realització d'aquest projecte a través del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, que té una àmplia experiència en la realització de l'anàlisi historiogràfica d’edificis, així com en l'elaboració d’estudis historicoartístics.

Reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure aquest conveni d'acord amb les següents 

CLÀUSULES

Primera. L’objecte del present conveni és establir una col·laboració entre l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre i la UIB segons la qual la UIB, mitjançant el seu Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, es compromet a elaborar l'estudi historicoartístic per a l'elaboració del Pla director del Convent de Nostra Senyora de Loreto:

  1. Informe historicoartístic del conjunt conventual, basant-se en els seus principals valors patrimonials i la tutela de la fàbrica arquitectònica, atenent els seus valors historicoartístics i constructius.
  2. Memòria històrica inclosa dins la Memòria general del Pla director.

Segona. La realització d'aquest treball serà coordinada pel doctor Miquel Àngel Capellà Galmés, professor del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. El coordinador del treball pot sol·licitar la col·laboració de les persones que consideri convenients per al seu bon desenvolupament.

Tercera. L'Ajuntament es compromet a abonar la quantitat de 6.000 (sis mil) euros més IVA, que aniran a càrrec de la partida pressupostària 150.22706 del pressupost de despeses de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre per a l’exercici 2012. El pagament s'efectuarà el 50% en els tres mesos següents a la signatura del present conveni i el 50% restant a la finalització del treball encarregat.

Quarta. La vigència del conveni és de sis mesos des de la signatura. El present conveni és susceptible de pròrroga si, de manera justificada, s'al·lega la impossibilitat material i/o tècnica de finalitzar els treballs convinguts durant el seu període de vigència.

Cinquena. En cas d'estudis o treballs d'investigació, els resultats totals o parcials es publicaran fent-hi constar sempre que els esmentats estudis o treballs són fruit d'un conveni de col·laboració entre les dues institucions.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l’Ajuntament de Lloret,
Joan Jaume
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de juny de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).