Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD ENTRE EL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CESSIÓ D’UN FONS DOCUMENTAL

Palma, 12 de juny de 2012

REUNITS

D’una banda, la senyora Begoña Jusué Hernández, presidenta del Fons Menorquí de Cooperació (amb CIF G07679400 i domicili al c/ de la Pau, 21, baixos, 07750 Ferreries) per Junta de Govern del dia 13 de juliol de 2011, d’acord amb el que estableixen els Estatuts, aprovats en Assemblea General Extraordinària el 9 de març de 2004.

De l’altra, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

En el marc del conveni de col·laboració que ambdues entitats varen subscriure i que fou signat en data 5 de maig de 2000,

MANIFESTEN

Primer. Que el Fons Menorquí de Cooperació és propietari d’un fons documental que conforma el seu arxiu corporatiu, datat en el període comprès entre els anys 1993-2006. L’entitat es reserva com a arxiu actiu la documentació relativa als cinc darrers anys, per això cada any anirà incorporant al fons documental cedit a la Universitat la documentació que deixi de formar part de l’arxiu actiu.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears, amb el suport del Govern de les Illes Balears, disposa d’un Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament que té entre els seus objectius allotjar arxius d’institucions i entitats que treballen en el camp de la cooperació, per tal de garantir-ne la conservació i facilitar-ne la consulta pública.

ACORDEN

Primer. El Fons Menorquí de Cooperació cedeix en dipòsit a la Universitat de les Illes Balears l’esmentat fons documental, amb la condició que sigui posat a permanent disposició pública d’acord amb la normativa de funcionament dels seus serveis, i a disposició permanent del Fons Menorquí de Cooperació al seu requeriment.

Durant el període de vigència de la cessió, la Universitat de les Illes Balears pot reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que pot efectuar en qualsevol format, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n'encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic a l'efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, d'acord amb la normativa i els procediments interns que s'apliquen a la resta de col·leccions i fons.

Segon. La Universitat de les Illes Balears accepta la cessió efectuada pel Fons Menorquí de Cooperació i es compromet a inventariar-la i catalogar-la, custodiar-la, mantenir-la i organitzar-la i a facilitar la consulta de la col·lecció bibliogràfica a aquelles persones que hi puguin estar interessades per raons d’estudi o d’investigació d’acord amb les condicions establertes pel següent paràgraf tercer del present conveni.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears es compromet a facilitar l’accés al fons únicament a les persones que prèviament hagin obtingut permís per escrit per part del Fons Menorquí de Cooperació.

Quart. El Fons Menorquí de Cooperació es compromet a realitzar a càrrec seu les tasques necessàries per a l’embalatge i el trasllat del fons documental objecte d’aquesta cessió.

Cinquè. El present acord té una durada de 10 anys, que es prorrogaran automàticament per un període igual de temps si cap de les dues part no manifesta la voluntat de donar per finalitzat l’acord amb 6 mesos d’antelació a la data de finalització d’aquest període de vigència.

Llegit per ambdues parts aquest acord i com a prova de conformitat amb el que s’hi expressa, el firmen i rubriquen en dos exemplars, al lloc i en la data indicats anteriorment.

Pel Fons Menorquí de Cooperació,
Begoña Jusué
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de juny de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).