Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 12 de juny de 2012

REUNITS

D’una part, la senyora Margalida Moner Tugores, directora gerent de la Fundació Teatre Principal de Palma (en endavant, la Fundació), en representació de la Fundació esmentada, amb domicili al carrer de la Riera, 2 A, Palma, i amb el CIF G57076812, segons l’acord de la Junta de Patrons de la Fundació Teatre Principal de Palma del dia 25 de juliol de 2011.

I de l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la UIB), amb domicili social a la carretera de Valldemossa, km 7,5, de Palma, CP 07122, amb el CIF Q0718001A, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

MANIFESTEN

Primer. Que els objectius de la Fundació són promocionar la participació pública i privada en les activitats d’interès general de naturalesa cultural, potenciar al màxim l’accés dels ciutadans mallorquins a les diverses manifestacions teatrals i líriques, fomentar prioritàriament la creativitat, la qualitat i la capacitat de renovació dels grups mallorquins, com també la de cadascun dels intèrprets i grups professionals que intervenen en la producció i representació artística, i, finalment, contribuir a fer realitat els objectius de la Llei de normalització lingüística en l’àmbit de les manifestacions artístiques.

Segon. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Per aquests motius, i davant l'interès comú en el desenvolupament cultural a tots els nivells de la societat en què estan immerses, estableixen els següents acords per tal d'aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

ACORDEN

Primer. L’objecte d’aquest acord és establir el marc de la col·laboració i assistència mútua entre la Fundació i la UIB.

Segon. Aquest acord serà desenvolupat posteriorment en els seus aspectes concrets i específics mitjançant convenis específics.

Tercer. La Fundació i la UIB fomentaran i afavoriran el desenvolupament de la cooperació de les entitats respectives pel que fa a la música i les arts escèniques en general. Amb aquest objectiu, les entitats esmentades establiran l'organització de concerts i actuacions per utilitzar conjuntament instal·lacions, així com col·laborar en actuacions en l'àmbit docent.

Quart. La Fundació pot cedir les seves instal·lacions a la UIB per organitzar-hi activitats culturals en general i, més especialment, musicals i teatrals.

Cinquè. La Fundació i la UIB podran incloure la informació artística corresponent a cada entitat a la pàgina web de l'altra.

Sisè. Es constituirà una comissió mixta d'aquest acord marc formada per dos representants de cada institució per tal de fer el seguiment i la proposta dels convenis específics addicionals.

Setè. Aquest conveni, que firmaran ambdues parts, entrarà en vigor el dia de la seva signatura, sens perjudici de la corresponent i preceptiva aprovació dels òrgans superiors, i vigirà fins al 31 de desembre de 2012. Es renovarà de manera automàtica, tret que alguna de les parts el denunciï formalment amb trenta dies d'antelació a la data de venciment.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni marc en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Teatre Principal de Palma,
Margalida Moner
Directora gerent

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de juny de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).