Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'ASSOCIACIÓ DE NEUROPSICOLOGIA BALEAR (ANEBA) PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ «NOVEL NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF FRONTAL LOBE LESIONS BASED ON THE HYPOTHESIS OF DYNAMIC NEUROPLASTICITY AND COMPENSATION»

Palma, 10 de maig de 2012

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el senyor Francisco Barceló Galindo, amb DNI 27458245-V, en representació de l'Associació de Neuropsicologia Balear (d’ara en endavant ANEBA), com a president de l’ANEBA en virtut de l’acta fundacional de 18 de novembre de 2010 i d'acord amb les competències que li atribueix l'article 20 dels estatuts, que s'aprovaren el 18 de novembre de 2010, amb CIF G57687923 i domicili social a la Plaça d’Espanya, 2, entresol, 1, Palma (07002).

Ambdues parts es reconeixen amb capacitat legal per actuar i, 

EXPOSEN

I. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

II. Que l’ANEBA és una associació sense ànim de lucre que regula les seves activitats l’empara de l'article 22 de la Constitució i la Llei 1/2002 del 22 de març, i d'acord amb el article 2 del seus estatuts té com a objectius principals:

Promoure el desenvolupament de la recerca en neuropsicologia humana, en les seves vessants clínica i experimental, i la seva aplicació en diferents àmbits de la pràctica professional.

a)      Promoure la formació acadèmica i metodològica en tots els camps d’abast de la neuropsicologia i vetllar pel correcte ús de les metodologies i eines neuropsicològiques, tant en l'àmbit de la investigació com en la pràctica professional.
b)     Fomentar l'abordatge neuropsicològic de problemes d'interès humà i social, tenint en compte les necessitats prioritàries de la societat en cada moment.
c)      Agrupar els esforços dels neuropsicòlegs de les Illes Balears, sigui quin sigui el camp específic de recerca o àrea professional en què es trobin.
d)    
Així mateix, per aconseguir aquestes finalitats, l'ANEBA vol promoure la gestió i desenvolupament de projectes d'investigació en col·laboració amb institucions sanitàries i de recerca de les Illes Balears, facilitant l'execució de tals investigacions en els locals de la seva seu, i dedicant a aquestes activitats una part dels seus recursos patrimonials.

III. Que l’ANEBA disposa d’un finançament per dur a terme un projecte de la Fundació La Marató de TV3 titulat «Novel neuropsychological assessment of frontal lobe lesions based on the hypothesis of dynamic neuroplasticity and compensation», i està interessada en la col·laboració del grup de Neuropsicologia Clínica de la UIB per realitzar tasques de valoració neuropsicològica i electroencefalogràfica en persones amb dany cerebral i controls sans.

IV. Aquest conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre l’ANEBA i la Universitat de les Illes Balears pel desenvolupament del projecte esmentat en el punt anterior.

En virtut del que s’ha exposat fins aquí, les parts acorden la signatura d’aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera. L'objecte del present conveni és que el grup de Neuropsicologia Clínica de la UIB, adscrit a l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), col·labori en el projecte «Novel neuropsychological assessment of frontal lobe lesions based on the hypothesis of dynamic neuroplasticity and compensation» sol·licitat i gestionat i per l'ANEBA.

Segona. El grup de Neuropsicologia Clínica accepta realitzar aquesta investigació a favor de l’ANEBA, en els termes i les condicions que s’expressen a les clàusules incloses al present document.

Tercera. L’ANEBA transferirà a la UIB les quantitats necessàries per cobrir les despeses que es puguin generar corresponents a la convocatòria d’una o vàries beques de col·laboració, segons necessitats, i un o varis contractes per a personal tècnic de suport, segons necessitats, per tal de dur a terme tasques d'avaluació neuropsicològica de pacients amb dany cerebral de diverses institucions sanitàries, dins les instal·lacions de la UIB. Les quantitats transferides seran les següents:

  • Primer pagament, corresponent a 2012: 12.105,00 euros
  • Segon pagament, corresponent a 2013: 66.576,00 euros
  • Tercer pagament, corresponent a 2014: 42.366,00 euros

Les quantitats esmentades podran esser utilitzades en anys diferents als reflectits.

Així mateix l’ANEBA es compromet a ingressar, independentment de les quantitats anteriors i en els mateixos terminis establerts a la clàusula quarta, les quantitats següents en concepte de costos indirectes:

  • Primer pagament, corresponent a 2012: 3.026,25 euros
  • Segon pagament, corresponent a 2013: 16.644,00 euros
  • Tercer pagament, corresponent a 2014: 10.591,50 euros

Quarta. Tots els pagaments s’abonaran al compte corrent de la Universitat de les Illes Balears número 2051-0151-65-1014198336, amb el següent localitzador 2507-2012-326. El primer ingrés es farà en els 15 dies següents a la firma del conveni. El segon i tercer pagaments es faran en un termini màxim de 30 dies desprès de l’inici de la anualitat corresponent, per tal que es puguin realitzar els tràmits necessaris per a la renovació de les beques o contractes corresponents.

Cinquena. La UIB es compromet a fer servir aquests imports per a la convocatòria d’una o vàries beques de col·laboració i d’un o varis contractes per a personal tècnic de suport per la execució del projecte de recerca esmentat, una vegada s’hagi transferit, per part de l’ANEBA, la quantitat corresponent per a poder convocar les beques o contractar al personal tècnic. La tramitació de les beques de col·laboració i els contractes de recerca es regiran per la normativa vigent a la UIB, o les que puguin resultar d’aplicació en el moment de la convocatòria corresponent.

Sisena. La UIB, de conformitat a la legislació vigent, queda obligada a tramitar l’alta a la Seguretat Social dels interessats i enllestir les cotitzacions mensuals corresponents. L’import d’aquestes despeses estarà inclosa dins el finançament esmentat a la clàusula tercera.

Setena. La UIB es compromet a cedir l’ús de dos espais al campus per garantir les tasques d'avaluació neuropsicològica durant els tres anys d’execució del projecte: un despatx per a l'avaluació clínica dels pacients amb lesions cerebrals i els seus controls sans, i un altre despatx per allotjar els becaris i personal contractat a càrrec del projecte.

Vuitena. L’ANEBA es compromet a condicionar i equipar el despatx destinat a l’avaluació clínica dels pacients, així com a sufragar el material fungible necessari per l'execució del projecte. El mobiliari d’oficina aportat romandrà propietat de l’ANEBA al termini d’aquest conveni.

Novena. La UIB es compromet a equipar el despatx destinat a allotjar els becaris i personal contractat a càrrec del projecte.

Desena. Altres recursos materials aportat pel grup de Neuropsicologia Clínica de la UIB per a l'execució del projecte són:

  • Un equip d’electroencefalografia digital NeuroScan de 64 canals. 

  • Un equip d’oculometria digital Eyelink 1000.
  • Material i software de valoració neuropsicològica (CANTAB, Presentation).

Onzena. La propietat intel·lectual i industrial que es derivi dels treballs realitzats amb motiu d'aquest conveni estarà subjecta a les disposicions legals aplicables i als instruments específics que subscriguin les parts sobre el particular, i s’atorgarà el reconeixement corresponent als qui hagin intervingut en l'execució d’aquests treballs.

Dotzena. El present acord marc pot resoldre's per qualsevol de les causes següents: a) per mutu acord exprés entre les parts, en els seus propis termes. b) per incompliment o irregularitats greus en l'execució del conveni. c) per altres causes establertes a la legislació vigent. En tot cas, per a la resolució del conveni serà necessari l’acord entre les parts i, si escau, un preavís de 15 dies.

Tretzena. Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i mantindrà una vigència de tres anys, exceptuant el fet que hagi estat resolt per les causes que es recullen a la clàusula 13. En tot cas, el conveni romandrà vigent fins a la finalització de la o les beques convocades, o del contracte o contractes vigents.

Catorzena. Serà responsabilitat d’ANEBA que les despeses derivades en el marc d’aquest conveni siguin elegibles i finançables amb càrrec als fonts de finançament que utilitzi ANEBA per a aquesta comesa. ANEBA serà l’encarregada de la justificació davant els organismes oportuns i, en el seu cas, de la devolució de les quantitats gastades indegudament.

Com a prova de conformitat amb tot allò que s’ha dit, les parts que hi intervenen signen aquest conveni específic de col·laboració en dos exemplars iguals, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Per l’Associació de Neuropsicologia Balear,
Francisco Barceló
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de juny de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).