Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES (CSIC) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

 

Palma, 19 de juliol de 2012

REUNITS

            D’una banda, la doctora Gemma Isabel Turnes Palomino, vicerectora d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears (Resolució 9791/2011, d’11 d’abril –FOU núm. 348, de 15 d’abril), com a representant d'aquesta, per delegació de la Rectora del dia 17 de juliol de 2012 i d’acord amb el que estableixen els articles 38.2 i 40.1 del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

            I de l’altra, el professor Maximino San Miguel Ruibal, director de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), que actua en nom del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), de conformitat amb les competències que té delegades per la Resolució de 20 de febrer de 2008 de la Presidència de l’Agencia Estatal CSIC (BOE de 21 de febrer de 2008), organisme públic amb seu a Madrid, carrer de Serrano, 117, 28006 Madrid.

            El CSIC i la UIB, d’ara en endavant «les parts», declaren que estan degudament facultats i que tenen la capacitat necessària per obligar-se en els termes d’aquest conveni específic de col·laboració, i, a aquest efecte

EXPOSEN

I. Que la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableix el marc per al foment de la recerca científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de contribuir a la generació, difusió i transferència del coneixement per resoldre els problemes essencials de la societat. L’objecte fonamental és la promoció de la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals s’han d’assentar el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

Amb aquest objectiu, l’article 34.1 de l’esmentada llei preveu que els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, inclosos les universitats públiques, els organismes públics de recerca de l’Administració general de l’Estat, els organismes de recerca d’altres administracions públiques i els centres i les institucions del Sistema Nacional de Salut, poden subscriure convenis de col·laboració subjectes al dret administratiu. Poden subscriure aquests convenis els mateixos agents públics entre si, o amb agents privats que realitzin activitats de recerca científica i tècnica, nacionals, supranacionals o estrangers, per a la realització conjunta de les activitats següents: a) Projectes i actuacions de recerca científica, desenvolupament i innovació, b) Creació o finançament de centres, instituts i unitats de recerca, c) Finançament de projectes cientificotècnics singulars, d) Formació de personal científic i tècnic, e) Divulgació científica i tecnològica, f) Ús compartit d’immobles, d’instal·lacions i de mitjans materials per dur a terme activitats de recerca científica, desenvolupament i innovació.

II. Que el CSIC és un organisme públic d’investigació dependent del Ministeri de Economia i Competitivitat, amb naturalesa jurídica d’Agència Estatal, que té com a objectiu el foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la investigació científica i tecnològica de caràcter multidisciplinari, amb la finalitat de contribuir a l’avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, com també a la formació de personal i a l’assessorament a entitats públiques i privades en aquestes matèries.

El CSIC actua d’acord amb el que estableix la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics; amb el seu Estatut vigent, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre, i de conformitat amb l’article 34 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

III. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per dur a terme el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

IV. Que el professor Pere Colet Rafecas, professor d’investigació del CSIC i adscrit a l’IFISC, centre mixt de titularitat compartida entre el CSIC i la UIB, és investigador responsable del projecte d’investigació finançat pel CSIC amb referència 201050E119 titulat «Modelización computacional en sistemas complejos», adscrit al CSIC i amb termini d’execució del dia 01/10/2010 al dia 30/09/2013.

En virtut del que s’ha exposat fins aquí, les parts acorden de subscriure aquest conveni específic de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES 

Primera: El CSIC transferirà a la UIB, a càrrec del projecte «Modelización computacional en sistemas complejos», la quantitat de 21.300,80 euros, necessaris per al cofinançament del contracte subvencionat pel MICINN de tècnic del «Proyecto FISICOS, rfa. PTAT2008-00895-P», a la signatura del present conveni.

Segona: La UIB es compromet a destinar, integrament, aquests diners a cofinançar la retribució i el cost de la quota patronal del contracte de tècnic del projecte FISICOS.

Tercera: Aquest conveni té la naturalesa dels convenis prevists a l’article 4.1.c) del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i per tant queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei; no obstant això, els principis de la llei seran aplicables, si no hi ha normes específiques, per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que es puguin suscitar.

Quarta: Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i mantindrà la vigència fins el compliment íntegre de les obligacions que s’hi estableixen i, en tot cas, fins al 30 d’octubre de 2013.

Com a prova de conformitat amb tot el que s’ha dit, les parts que intervenen signen aquest conveni específic de col·laboració en dos exemplars iguals, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Gemma Turnes
Vicerectora d’Investigació

Pel Consell Superior d’Investigacions Científiques,
Maximino San Miguel
Director de l’IFISC

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de juliol de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).