Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CANAL 37 SA TELEVISIÓ DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER A TASQUES DEL LABORATORI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I MULTIMÈDIA (LTIM) DE LA UIB

Palma, 17 de maig de 2012

REUNITS

D'una banda, la senyora Lourdes Tomàs March, amb DNI 42992497-T, com a administradora única de l’entitat Canal 37 Sa Televisió de Palma, amb CIF A-07586233 i domicili al carrer del Gremi de Selleters i Basters, 14, 07009 Palma.

De l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en representació d’aquesta institució d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

MANIFESTEN

Que el Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, LTIM) es constitueix com a servei i suport per a la docència, la recerca i el desenvolupament en els camps de la informàtica, la telemàtica i les línies i àrees que s'hi relacionin que es desenvolupin en el futur a la Universitat de les Illes Balears. També es constitueix amb la finalitat de millorar el suport tècnic i material i optimar els recursos a l'abast dels alumnes, dels docents i dels investigadors. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors productius i socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

PACTEN

PRIMER. OBJECTE

L’objecte del present conveni de col·laboració és establir un marc d’actuació entre Canal 37 i la UIB a través del LTIM per a la innovació i transferència de coneixements del LTIM al Canal 37 en temes de televisió digital interactiva.

SEGON. PREU

Aquest conveni no té cap contraprestació econòmica directa per a cap de les parts signants.

TERCER. CONDICIONS GENERALS DEL CONVENI

1. Per part del LTIM de la UIB:

a) Cedirà al Canal 37 un conjunt d’aplicacions desenvolupades amb tecnologia Hbbtv, concretament «vídeo a la carta», «RSS lector» i «Me gusta». Aquestes aplicacions són propietat de la UIB, que en té tots els drets de propietat intel·lectual, de reutilització i de modificació.

b) Les col·laboracions que es derivin del present conveni entre Canal 37 i el LTIM de la UIB i que generin un contingut econòmic, seran gestionades mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (Decret 64/2010, d’aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig de 2010). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb el LTIM i el Canal 37 dins els termes que s'especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

2. Per part del Canal 37 Sa Televisió de Palma:

a) Canal 37 es compromet a emetre en un o diversos canals de TDT un conjunt d’aplicacions desenvolupades pel LTIM de la UIB amb tecnologia Hbbtv, concretament «vídeo a la carta», «RSS lector» i «Me gusta». L'emissió de les aplicacions esmentades és responsabilitat de Canal 37, per la qual cosa aquesta tasca no implica cap cost ni esforç per part de la UIB. Canal 37 utilitzarà els estàndards d'emissió per incloure aquestes aplicacions a les seves emissions, inicialment l’estàndard Hbbtv.

QUART. VALIDESA DEL CONVENI

1. El present conveni constitueix expressió completa i exclusiva del que han acordat les parts i substitueix totes les propostes orals o escrites i qualsevol altra comunicació existent entre ambdues parts amb anterioritat a la data actual.

2. La declaració de nul·litat total o parcial d’alguna de les clàusules, que no sigui de naturalesa essencial per a l’existència del mateix, serà tinguda per no posada, sense que aixó invalidi o afecti de cap forma la resta de clàusules i pactes, i sense perjudici de la voluntat de les parts d’esmenar les referides clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i l’objectiu del conveni.

CINQUÈ. COMUNICACIONS

Totes les comunicacions caldrà adreçar-les a:

Canal 37 Sa Televisió de Palma
Gremi de Selleters i Albarders, 14
07009 Palma
ltomas@novatelevisio.com

Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia
Universitat de les Illes Balears
Edifici Anselm Turmeda
Cra. de Valldemossa, km 7,5

07122 Palma
ltim@uib.es
 

Qualsevol modificació de les dades s’ha de comunicar per escrit a l’altra part en una data no superior a un mes sobre la data efectiva del canvi.

SISÈ. DURADA

El present conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia de la seva signatura i té una durada d’un any. La seva renovació es produirà de manera automàtica per períodes successius d’un (1) any si no hi ha denúncia en sentit contrari de cap de les parts signants.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per Canal 37,
Lourdes Tomàs
Administradora única

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de juny de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juliol de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).