Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'OBSERVATORI D’ECONOMIA SOLIDÀRIA

Barcelona,   03 d’octubre de 2012
Palma,   09 d’octubre de 2012

REUNITS


D'una banda, la senyora Dolors Gordi Julià, amb DNI 27269815A, en qualitat de directora general, en representació de l'Observatori d'Economia Solidària (en endavant, OES), associació sense ànim de lucre inscrita al grup 1, secció 1, del Registre Nacional d'Associacions, núm. 172390, amb seu social al núm. 205 del carrer Còrsega de la ciutat de Barcelona.


De l’altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.


Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat jurídica necessària per atorgar el present document i de comú acord

EXPOSEN

Que és el seu desig contribuir al desenvolupament i enfortiment de les relacions entre ambdues entitats com a mitjà idoni de coadjuvar al fi institucional compartit de promoure accions de foment de l'economia solidària mitjançant la realització conjunta d'activitats acadèmiques i d'extensió i programes de formació, així com de qualsevol altra activitat que fomenti la cooperació mútua.


Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat per a l'atorgament del present document.

ACORDEN

Primer. El present acord marc té per objecte el desenvolupament en forma conjunta de projectes que tinguin com a fi l'estudi i la promoció de l'economia solidària, com a model de desenvolupament econòmic basat en el respecte a les persones, en una perspectiva de desenvolupament sostenible i com a mitjà de cohesió social.

Segon. Ambdues institucions promouran en les àrees d'interès mutu i en la mesura de les seves possibilitats, el compliment dels objectius següents

a) Realització conjunta d'activitats acadèmiques i d'extensió, seminaris, conferències i cursos de postgrau o màster relacionats amb la formació de professionals que treballin o vulguin professionalitzar-se en l'àmbit social o de l'economia solidària.
b) Qualssevol altres accions i/o projectes de foment de l'economia solidària o del sector social aplicats al territori.
c) Realització de treballs de recerca en estudis propis dels àmbits descrits
d) Publicació i difusió de resultats d'interès comú.

Tercer. Les dues entitats acorden potenciar la col·laboració per a tot tipus de projectes d'interès comú.

Els diferents camps i àrees de cooperació, així com els termes, condicions i procediments d'execució de cada un dels projectes que s'implantin, seran fixats de mutu acord en convenis específics que s'incorporaran com a annexos al present acord marc.

Quart. Per al seguiment, control i coordinació de cada conveni específic que s'aprovi en desenvolupament del present acord marc, es constituirà una comissió mixta paritària que serà integrada, com a mínim, per dos responsables, un de designat per la Universitat i un de l’OES.

Cinquè. La Universitat i l’OES s'obliguen a no fer difusió a tercers i a guardar el més absolut secret de tota informació i qualsevol dada de caràcter personal a què tinguin accés en la realització dels compromisos assumits en virtut d'aquest conveni.

La Universitat i l’OES s'obliguen a adoptar i mantenir les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar que s’alterin o es perdin, o que es tractin o s’hi accedeixi sense autorització, segons el nivell de seguretat exigible conforme al que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, o qualsevol altre que el modifiqui o substitueixi en el futur. Aquestes mesures es refereixen als fitxers, centres de tractament, locals, equip, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament. La Universitat i l’OES aplicaran les mesures de seguretat de nivell bàsic definides al Reial decret.

Els deures de secret i no difusió subsistiran fins i tot després que hagi acabat la relació entre les parts.

Als annexos del conveni s'especificaran les clàusules de confidencialitat i de protecció de dades pertinents per a cada activitat o projecte.

Sisè. La rescissió del conveni es produirà quan es doni alguna d'aquestes circumstàncies:

a) Incompliment de les parts.
b) Mutu acord de les parts, notificat i justificat prèviament amb una antelació mínima de tres mesos.

Setè. El conveni marc tindrà una vigència inicial de dos anys, a comptar de la subscripció d'aquest, i quedarà renovada per tàcita reconducció en el moment de la seva finalització, per successius períodes bianuals, excepte denúncia expressa per alguna de les parts, comunicada per escrit i amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de finalització.

La denúncia, si escau, s’ha de comunicar a l'altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

Així mateix, les modificacions que pretengui fer qualsevol de les parts al conveni hauran de ser proposades a l'altra institució amb una antelació mínima de tres mesos, i hauran de ser aprovades per ambdues institucions en els mateixos termes i amb els mateixos requisits que aquest acord.

Les modificacions o la resolució anticipada del present acord marc, per qualsevol causa, no afecten els intercanvis, projectes o activitats en curs aprovats per les dues entitats en virtut de convenis específics en desenvolupament.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, en dos exemplars, i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Per l’OES,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de setembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012 de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).