Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER FER PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ

Barcelona, 9 d’octubre de 2012

Palma, 1 d’octubre de 2012 

REUNITS 

D'una banda, el Sr. Raimon Gaja Jaumeandreu, en representació de l'Institut Superior d'Estudis Psicològics (en endavant, ISEP Formació), amb CIF B-61254314, situat a Barcelona, carrer Berlín, 9, CP 08014.

I de l’altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

EXPOSEN

ISEP Formació es dedica a la impartició de cursos superiors per a postgraduats en els àmbits de la psicologia, la pedagogia i la logopèdia. Preveu que els seus alumnes facin pràctiques formatives en institucions i centres professionals de l'àmbit específic de la formació. La finalitat de les pràctiques és facilitar als alumnes l'adquisició d'habilitats i recursos per a l'exercici de la professió.

La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que li atribueix expressament la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

Ambdues entitats acorden col·laborar en el desenvolupament de les pràctiques formatives i, amb la finalitat de concretar les seves obligacions i actuacions, les dues parts implicades acorden d’establir aquest conveni de col·laboració, ajustant-se a les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA. La UIB facilitarà la realització de pràctiques a les seves instal·lacions a alumnes d'ISEP Formació.

SEGONA. La realització de les pràctiques dels alumnes d'ISEP Formació no implica l'establiment de vincles laborals per al centre, servei o institució, ni obligació de crear-ne en el futur, i cadascuna de les pràctiques estarà regulada per un conveni específic annex.

TERCERA. L'assegurança de responsabilitat civil dels alumnes en pràctiques va a càrrec d'ISEP Formació.

QUARTA. La supervisió de les pràctiques dels alumnes la durà a terme un tutor designat per l'entitat signant, professional amb competències en l'àrea d'especialització específica.

CINQUENA. En finalitzar el període de pràctiques, el tutor valorarà els alumnes segons els barems assenyalats per ISEP Formació.

SISENA. Acabat el curs acadèmic, ISEP Formació expedirà un certificat acreditatiu de la col·laboració en la supervisió de les pràctiques a la persona que hagi fet les funcions de tutor.

SETENA. Les dues institucions es comprometen a promoure, de mutu acord, activitats i orientacions que facilitin la relació i l' intercanvi dins el marc dels seus fins específics.

VUITENA. Aquest conveni, que entrarà en vigor en el moment que se signi, tindrà vigència anual i s'entendrà tàcitament renovat, llevat que es doni alguna de les causes de rescissió següents:

a) Mutu acord de les parts de no renovar-lo, manifestat per escrit.
b) Denúncia d'una de les parts, realitzada amb un mínim de tres mesos d'antelació.
c) Les generals establertes per la legislació vigent.

NOVENA. Per a qualsevol aspecte no previst o modificació que alteri substancialment el que s'ha establert en aquest conveni, s'haurà d'aconseguir l'acord de les parts.

DESENA. Cada una de les institucions autoritza l'altra a fer públic aquest acord.

Les parts implicades mostren la seva conformitat amb les clàusules exposades i les signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 

Per l’Institut Superior d'Estudis Psicològics,
Raimon Gaja

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de setembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).