Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE CESSIÓ DE DUES MOTOCICLETES DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS A LA FUNDACIÓ NATZARET

 

Palma, 1 d’octubre de 2012

REUNITS

D'una part, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

I de l'altra, Gabriel Carlos Cortés Cortés, vicepresident de la Fundació Natzaret, amb DNI 41357391X, com a representant de la Fundació, amb domicili a l’avinguda de Joan Miró, 101, CP 07015, Palma.

EXPOSEN

Que la UIB és propietària de la motocicleta Vespa Iris 200, amb matrícula PM-9291-AY, i de la motocicleta Honda model SGX50, amb matrícula C-2496-BKM.

La UIB, com a institució de dret públic al servei de la societat, vol contribuir amb la Fundació Natzaret, que té com a objectiu oferir un servei de qualitat que faciliti l’educació integral dels menors, en el benefici social que es derivi de la seva actuació, considerant que serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer. La UIB fa una cessió gratuïta a la Fundació Natzaret de les motocicletes esmentades, per al seu ús exclusiu.

Segon. La Fundació Natzaret, en nom d'aquesta institució, accepta la cessió en els termes continguts a les clàusules següents.

Tercer. La cessió gratuïta comporta per al cessionari que n’assumeix totes les despeses de conservació i manteniment, i que són a càrrec seu les obligacions tant legals com tributàries que resultin de la titularitat del bé.

Quart. El transport de les motocicletes des de la seva ubicació actual fins a la seva ubicació final anirà a càrrec de la Fundació Natzaret.

Cinquè. La Fundació Natzaret es farà càrrec de les despeses en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l’assegurança obligatòria corresponent i de totes les despeses de manteniment que es puguin produir, així com de totes les despeses derivades d’aquesta cessió.

Sisè. La signatura del present conveni suposa l’acte d’entrega i acceptació dels dos vehicles.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Natzaret,
Gabriel Carlos Cortés
Vicepresident

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de setembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).