Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I EL CENTRE D’ESCOLES SUPERIORS AMA (ACADEMY FOR MANAGEMENT ASSISTANTS) I IBS (INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL) DE LIPPSTADT (ALEMANYA) PER A L’INTERCANVI D’ESTUDIANTS

Palma/Lippstadt, 26 de setembre de 2012

REUNITS

D’una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el doctor Matthias Zünkler, director del Centre d’Escoles Superiors AMA (Academy for Management Assistants) i IBS (International Business School) de Lippstadt.

MANIFESTEN

Amb l’objecte de fomentar l’intercanvi d’estudiants, la International Business School i l’Academy for Management Assistants de Lippstadt i la Universitat de les Illes Balears signen aquest conveni de col·laboració.

CLÀUSULES

Primera. En el marc del programa d’estudis a l’estranger, la International Business School i l’Academy for Management Assistants de Lippstadt enviaran un màxim de dos alumnes (sempre que ambdues parts no estableixin un nombre més alt, cada any) a la Universitat de les Illes Balears durant un curs acadèmic complet o per un quadrimestre.

Segona. Els estudiants de la International Business School i l’Academy for Management Assistants de Lippstadt es matricularan, com a màxim, de cinc assignatures per quadrimestre acadèmic, que podran escollir del pla d’estudis del grau de Turisme de la Universitat de les Illes Balears. Aquestes assignatures seran escollides pels alumnes visitants, una vegada la responsable del programa d’estudis a Espanya de la International Business School i l’Academy for Management Assistants de Lippstadt —senyora Francisca Poquet Perles de Diekmann— n’hagi fet una selecció prèvia.

Tercera. Els estudiants de la International Business School i l’Academy for Management Assistants de Lippstadt han de pagar uns drets de matrícula que pugen a 1.550,60 euros per estudiant i quadrimestre. Aquesta quantitat és susceptible de modificació anual. Els estudiants visitants tindran la consideració de membres de ple dret de la comunitat d’estudiants de la Universitat de les Illes Balears, amb tots els drets i privilegis, podran accedir a les instal·lacions auxiliars, com ara biblioteques, laboratoris, menjadors universitaris, i tindran dret a participar en totes les activitats extracurriculars i en els clubs i les associacions d’estudiants.

Quarta. Independentment de les cinc assignatures de què estiguin matriculats els alumnes visitants, rebran classes de llengua espanyola durant tota l’estada.

Cinquena. El mes de maig de l’any acadèmic anterior, la International Business School i l’Academy for Management Assistants de Lippstadt trametran a la Universitat de les Illes Balears els dossiers dels estudiants visitants perquè es gestionin. El dossier ha d’incloure una declaració de les assignatures escollides com a primera opció i de les alternatives possibles.

Sisena. Els estudiants de la International Business School i l’Academy for Management Assistants de Lippstadt arribaran a la Universitat de les Illes Balears a finals de setembre. Els rebrà el tutor o la tutora, que els oferirà orientació, la qual inclourà una explicació de l’estructura i la burocràcia universitària.

Setena. D’acord amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi d’estudiants, la Universitat de les Illes Balears pot fer la proposta a la International Business School i l’Academy for Management Assistants de Lippstadt d’enviar-hi el nombre d’estudiants de la UIB que es determini anualment durant un curs acadèmic complet o un quadrimestre, en les mateixes condicions que els visitants de la International Business School i l’Academy for Management Assistants de Lippstadt a la Universitat de les Illes Balears; el cost de la matrícula serà el mateix que hagin de pagar els estudiants de Lippstadt si es queden un quadrimestre o un curs complet.

Vuitena. Aquest acord es renovarà automàticament cada dos anys. Ambdues parts poden rescindir el conveni en qualsevol moment, per raons justificades i amb la comunicació prèvia per escrit amb sis mesos d’antelació. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en alemany; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Centre d’Escoles Superiors AMA i IBS,
Matthias Zünkler
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de setembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de setembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).