Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

logos 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LOGITRAVEL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A LA CREACIÓ DELS PREMIS LOGITRAVEL ALS MILLORS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE TURISME

Palma, 15 d’octubre de 2012

REUNITS

D'una banda, els senyors Eulàlia Viñas Tejada i Daniel Isasa Bonet, administradors de Logitravel, que actuen en representació d'aquesta entitat, amb domicili al carrer de Galileo Galilei, s/n, ParcBIT - Palma (Illes Balears), i NIF núm. 46212724C.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb NIF núm. Q0718001A, Montserrat Casas Ametler, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu. La creació dels Premis Logitravel als Millors Estudiants per fomentar i premiar l’excel·lència i la qualitat acadèmica entre els alumnes de la Facultat de Turisme.

Segona. Beneficiaris del premi. Aquest premi s’adreça a tots els estudiants del grau de Turisme de la Facultat de Turisme de la UIB que durant el curs acadèmic corresponent compleixin els requisits següents: 1. Estar matriculats en primera convocatòria d’un mínim de 60 ECTS en assignatures del pla d’estudis del grau de Turisme (incloent en aquest còmput tant les assignatures de formació bàsica, obligatòries, com les optatives); 2. Haver obtingut una qualificació distinta del «No presentat» en la convocatòria d’avaluació ordinària de febrer o juny, en un mínim de 60 ECTS (incloses en aquest còmput tant les assignatures de formació bàsica, obligatòries, com les optatives). No es tindran en consideració les qualificacions obtingudes en el període d’avaluació extraordinària.

Tercera. Criteris de selecció dels premiats. La nota que determinarà els Premis Logitravel als Millors Estudiants es calcularà seguint el criteri següent: 1. Se seleccionaran les millors notes obtingudes en els 60 crèdits ECTS dels quals l’alumne s’hagi matriculat en primera convocatòria el present curs acadèmic i en què hagi obtingut una nota distinta de «No presentat» a les convocatòries ordinàries de febrer o juny; 2. En cas que hi hagi més de 60 ECTS en primera convocatòria el present curs acadèmic amb una nota distinta de «No presentat» a les convocatòries ordinàries de febrer o juny, se seleccionaran les assignatures amb més bones qualificacions obtingudes.

Sobre la base de les assignatures seleccionades, es calcularà la nota mitjana.

Els tres alumnes amb notes mitjanes més altes rebran el Premi Logitravel al Millor Estudiant del grau de Turisme.

Quarta. Terminis. La resolució dels premis s’efectuarà durant el mes de setembre, i aquesta resolució es comunicarà als mitjans de comunicació i membre de la Facultat de Turisme.

L’organització es posarà en contacte durant el mes de setembre amb els alumnes guanyadors.

El tribunal es reserva el dret de deixar deserts els premis, en el supòsit que no hi hagi estudiants que reuneixin els requisits establerts a les clàusules segona i tercera.

Cinquena. Dotació econòmica dels premis. Cada curs acadèmic es concediran TRES Premis Logitravel als Millors Estudiants. La dotació econòmica de cada premi és de 600 euros, que es destinaran a finançar la matrícula del següent curs acadèmic als estudis de grau o postgrau oferts per la Facultat de Turisme. Aquesta quantitat podrà ser modificada anualment per les dues parts signants en funció de l’evolució de l’IPC i del cost oficial de la matrícula als estudis de la Facultat de Turisme de la UIB.

La dotació econòmica serà entregada directament per l’entitat Logitravel, SA, als estudiants.

Sisena. Tribunal de selecció dels premiats. El tribunal d’aquests premis és format per:

  • El degà, els vicedegans i el secretari de la Facultat de Turisme.
  • Un membre representant de l’entitat finançadora del premi (Logitravel).

El veredicte del tribunal s’efectuarà per majoria de vots.

Setena. Durada i rescissió del conveni. La durada del conveni és indefinida. Les dues parts poden rescindir unilateralment el conveni en qualsevol moment.

Vuitena. Si existeix acord entre les dues parts signants, es podrà modificar l’import econòmic dels premis, així com el seu nombre.

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Logitravel,
Eulàlia Viñas
Administradora
Daniel Isasa
Administrador

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de setembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 29 d’octubre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).